Σκανδαλώδες δώρο στις ασφαλιστικές εταιρείες και ιδιωτικοποίηση νοσοκομείων!

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ!

Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου αναμένεται να υπ ογραφεί η σύμβαση μεταξύ Νοσοκομείων του ΕΣΥ και ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, προκειμένου να ξεκινήσει η συνεργασία των δύο πλευρών την 1η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο, πρόκειται να διατεθούν στις ι διωτικές ασφαλιστικές εταιρείες 560 θέσεις νοσηλείας, οι οποίες αφορούν κυρίως νοσοκομεία της περιφέρειας.

 

Το σχέδιο σύμβασης αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι οι προσφερόμενες από τα νοσοκομεία ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται στις «ειδικές θέσεις» νοσηλείας που διαθέτουν δίκλινα, μονόκλινα ή πολυτελείας δωμάτια, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα τους σε κάθε νοσοκομείο σε καθημερινή βάση. «Σε κάθε περίπτωση» σημειώνεται «η ποιότητα των υπηρεσιών των Νοσοκομείων προς τους ασφαλισμένους της ασφαλιστικής εταιρείας θα είναι εξαιρετικά υψηλή». Ως ελάχιστη ξενοδοχειακή υποδομή των θέσεων αυτών ορίζεται ο εξοπλισμός τους με τουαλέτα εντός δωματίου, κλιματισμό, τηλέφωνο, τηλεοπτικό δέκτη και σίτιση του ασθενούς.

Αναφορικά με το κοστολόγιο που θα καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για την περίθαλψη των ασφαλισμένων τους, προβλέπεται προσαύξηση των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων και του ημερήσιου νοσηλίου στο ΕΣΥ κατά 50%, στην περίπτωση συμμετοχής Κοινωνικού Φορέα Ασφάλισης, και 20% στην περίπτωση που ο ασθενής δεν είναι ασφαλισμένος σε Κοινωνικό Φορέα Ασφάλισης.

Δεν επιτρέπεται ο θεράπων γιατρός να συμφωνεί κατ’ ιδίαν και να εισπράττει από τον ασφαλισμένο συμπληρωματική αμοιβή. Στο τέλος κάθε μήνα τα Νοσοκομεία υποχρεούνται να αποστέλλουν στην ασφαλιστική εταιρεία καταστάσεις δαπανών που θα περιλαμβάνουν το κόστος στο 100% της τιμής δαπανών της νοσηλείας, τη συμμετοχή του Ταμείου και τη συμμετοχή της ασφαλιστικής εταιρείας. Από την πλευρά της, η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να εξοφλήσει τα οφειλόμενα ποσά στα Νοσοκομεία το αργότερο εντός δύο μηνών από τη παραλαβή των σχετικών λογαριασμών.

Παράλληλα, τίθεται στη διάθεση των ασφαλιστικών εταιρειών Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο πανελλήνιας εμβέλειας. Ως αρμόδιο Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο για τη λειτουργία, παρακολούθηση και συντονισμό των κλινών που διατίθενται από τα Νοσοκομεία για την περίθαλψη όλων όσοι είναι ασφαλισμένοι σε ιδιωτική εταιρεία, ορίζεται το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ). Σε αυτό θα μπορούν να τηλεφωνούν τόσο οι ασφαλισμένοι όσο και οι ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες «ειδικές θέσεις».

Επίσης, συστήνεται και Επιτροπή Διαιτησίας η οποία θα συνεδριάζει όποτε κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου οι εκκρεμείς υποθέσεις να μην υπερβαίνουν το μήνα από την έκδοση εξιτηρίου.

Πηγή: Διάφορες ιστοσελίδες

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡ. ΚΟΝΙΑΡΗ

Είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο οικονομικό «κόστος» για τη λειτουργία των Νοσοκομείων αποτελούν οι δαπάνες μισθοδοσίας. Συνήθως η μισθοδοσία των εργαζομένων μαζί με τις πρόσθετες αμοιβές που αφορούν εφημερίες γιατρών, νυκτερινά, Κυριακές και υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού ξεπερνά το 60% των συνολικών δαπανών ενός νοσηλευτικού ιδρύματος.

Τα ποσά της μισθοδοσίας των Νοσηλευτικών ιδρυμάτων καλύπτονται στο σύνολό τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι πληρωμές από τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή για νοσήλια, εξετάσεις κλπ δεν ξεπερνούν το 30% του συνολικού προϋπολογισμού των νοσοκομείων αφού έρχονται να καλύψουν μόνο το μέρος των λειτουργικών δαπανών (αγορές φαρμάκων, αναλωσίμων κλπ) και αυτό όχι στο σύνολό του.

Είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο τα νοσοκομεία έχουν ελλείμματα στο σκέλος των λειτουργικών δαπανών και γι αυτό συνήθως κάθε 4-5 χρόνια γίνονται ρυθμίσεις για την εξόφληση των διάφορων προμηθευτών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πρόσφατο είναι το παράδειγμα που τα χρέη των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές των τελευταίων χρόνων που έφταναν τα 6 δις ευρώ ρυθμίστηκαν και εξοφλούνται σταδιακά.

Είναι λοιπόν προφανές ότι τα νοσήλια που καταβάλλουν τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν ένα μόνο μέρος κάτω από το 40% των δαπανών που έχει κάθε νοσοκομείο για να παρέχει τις υπηρεσίες που προσφέρει στους ασφαλισμένους.

Η ανακοίνωση ότι την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί σύμβαση με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες και το Υπ Υγείας με την οποία οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες θα πληρώνουν για τους ασφαλισμένους σε αυτές το νοσήλιο που καταβάλλουν τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία προσαυξημένο κατά 20% αποτελεί μέγα σκάνδαλο. Είναι προφανές ότι οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες θα πληρώνουν το 30-40% του πραγματικού κόστους προσαυξημένο κατά 20%. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα πληρώνουν, στην καλύτερη περίπτωση, το 50% του κόστους νοσηλείας των ασφαλισμένων σε αυτές.

Στην περίπτωση μάλιστα που κάποιος είναι ασφαλισμένος τόσο σε Δημόσιο ασφαλιστικό ταμείο αλλά και σε ασφαλιστική εταιρία, η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία θα πληρώνει μόνο το 50% του νοσηλίου, δηλαδή κάτω από το 20-25 % του πραγματικού κόστους.

Μάλιστα από τα δημοσιεύματα φαίνεται ότι στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες θα διατεθούν μονόκλινα και δίκλινα, ειδικό φαγητό, άρα αναβαθμισμένες παροχές και προφανώς υψηλότερο κόστος.

Οι κραυγές για μείωση της σπατάλης και τα πιράνχας μάλλον πρέπει αλλού να κατευθυνθούν.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜ. ΒΑΡΝΑΒΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΕΝΓΕ

Ο υπουργός Υγείας ανήγγειλε μετά φανών και λαμπάδων ότι την Τρίτη θα συνάψει σύμβαση μεταξύ Νοσοκομείων του ΕΣΥ και ασφαλιστικών εταιρειών.

Θεωρούμε πως πρόκειται για σκανδαλώδη πράξη και καλούμε τον κ. Λοβέρδο να ακυρώσει τη συνάντηση με τις ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και την υπογραφή αυτής της επονείδιστης σύμβασης.

Οι λόγοι στους οποίους βασίζονται οι εκτιμήσεις και η προτροπή μας είναι οι εξής:

1.- Τα δημόσια Νοσοκομεία φτιάχτηκαν και λειτουργούν με χρήματα όλων των ελλήνων προκειμένου να παρέχουν ισότιμα υπηρεσίες σε κάθε πολίτη που τις έχει ανάγκη. Δεν είναι δυνατόν ένα δημόσιο αγαθό να παρέχεται από ένα δημόσιο φορέα με διαφορετικά μέτρα και σταθμά, άλλα για τους εύπορους κι άλλα για τους φτωχούς πολίτες. Οι πελάτες των ασφαλιστικών εταιρειών θ΄ απολαμβάνουν νοσηλεία σε μονόκλινους θαλάμους, με ειδικές ανέσεις, ειδικό φαγητό και ειδική περιποίηση, προκαλώντας βάναυσα τους υπόλοιπους ασθενείς που νοσηλεύονται σε τρίκλινους και πεντάκλινους θαλάμους ή ακόμη χειρότερα στα ράντζα των διαδρόμων.

2.- Σύμφωνα με τις πληροφορίες το νοσήλιο που θα καταβάλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες θα είναι 20% προσαυξημένο σε σχέση με το κοινό νοσήλιο. Τούτο μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης όψεως ελκυστικό, στην πραγματικότητα όμως είναι καταστροφικό. Σημαίνει ότι ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιχορηγεί τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες!

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο εξής απλό γεγονός: οι σημερινές τιμές νοσηλίων υπολείπονται κατά πολύ του πραγματικού κόστους και δεν λαμβάνουν σχεδόν καθόλου υπόψη τους το κόστος μισθοδοσίας και υπερωριακής απασχόλησης των γιατρών, νοσηλευτών και λοιπών εργαζομένων, το οποίο ανέρχεται στο 60% του κόστους νοσηλείας και καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος νοσηλείας των πελατών των ασφαλιστικών εταιρειών θα είναι αυξημένο (μονόκλινα, ειδικές ανέσεις κλπ) συνεπάγεται πως η εν λόγω σύμβαση με τις ασφαλιστικές εταιρείες θα αποδίδει μόλις το 50% του πραγματικού κόστους και το υπόλοιπο 50% θα καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή απ΄ όλους τους πολίτες της χώρας που αφαιμάσσονται καθημερινά από τα μέτρα της κυβέρνησης.

Συνεπώς, κ. Λοβέρδος υπογράφει την Τρίτη μία συμφωνία, η οποία θα λειτουργήσει καταστροφικά για τα δημόσια Νοσοκομεία και τον κρατικό προϋπολογισμό. Γι το λόγο αυτό τον καλούμε για μία ακόμη φορά να ακυρώσει την υπογραφή της οριστικά και αμετάκλητα.

Θεσσαλονίκη 25 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝ

για την επικείμενη υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του ΕΣΥ και ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών

Η υπογραφή σύμβασης μεταξύ των νοσοκομείων του ΕΣΥ και ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, την οποία ο κ. Λοβέρδος εξήγγειλε εν μέσω τυμπανοκρουσιών, αποτελεί μια απροκάλυπτη και σκανδαλώδη πράξη σε βάρος του δημόσιου συστήματος υγείας και της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε αυτό.

Πρόκειται για το διαχωρισμό των ασθενών σε «πληβείους και πατρίκιους», αφού εντός των δημοσίων νοσοκομείων οι πελάτες των ασφαλιστικών εταιρειών θα έχουν πρόσβαση σε μονόκλινους και δίκλινους θαλάμους με ιδιαίτερο φαγητό, ανέσεις και φροντίδα, ενώ οι υπόλοιποι πολίτες θα περιορίζονται αποκλειστικά σε μεγαλύτερους θαλάμους και στα ράντζα των διαδρόμων.

Επιπλέον με τη σύμβαση αυτή ουσιαστικά επιχορηγούνται έμμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό οι ασφαλιστικές εταιρείες, αφού τα νοσήλια που καλούνται να καταβάλουν δεν περιλαμβάνουν το κόστος μισθοδοσίας του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που αποτελεί το 50% περίπου, το οποίο καλύπτεται από το σύνολο των βαριά φορολογουμένων πολιτών.

Καλούμε τον υπουργό Υγείας να μην προχωρήσει στην υπογραφή μιας συμφωνίας η οποία γυρίζει το δημόσιο σύστημα υγείας στη δεκαετία του 60, στερεί από τους πολίτες το δικαίωμα αξιοπρεπούς φροντίδας την ώρα της ανάγκης και πριμοδοτεί τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήμα Υγείας – Πρόνοιας ΣΥΝ