Ν 4024/11 O νόμος σφαγείο για εφεδρεία, απολύσεις, μισθολόγιο, ΣΣΕ, ασφαλιση

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος4024/11 σφαγείο που αναφέρεται στην εφεδρεία, απολύσεις, νέο μισθολόγιο – φτωχολόγιο, ουσιαστική κατάργηση των ΣΣΕ με τον τίτλο: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του με σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

Ολόκληρος ο Νόμος σε μορφή Pdf