Αίσχος Μπαλώνουν με το »σταγονόμετρο» κενά στη Δ Μακεδονία με επικουρικούς

 

Ο Υπουργός Υγείας κ. Λοβέρδος την ίδια ώρα που προκαλεί καθημερινά τους εργαζόμενους στην Υγεία και την Ελληνική κοινωνία με τις δηλώσεις του, προχωρά στην πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, δηλαδή εργαζομένων χωρίς δικαιώματα που θα εργάζονται σε καθεστώς συνεχούς ομηρίας αφού στο κεφάλι τους θα κρέμεται η απειλή της απόλυσης.

 

Ενώ λοιπόν θέλει να εμφανίζεται σαν «μεταρρυθμιστής» την ίδια στιγμή χρησιμοποιεί τα γνωστά τεχνάσματα του παλαιοκομματισμού και των μαυρογιαλούρων, δηλαδή της στελέχωσης των Νοσοκομείων με τον απαράδεκτο θεσμό των επικουρικών.

 

Είναι προφανές ότι ο υπουργός υγείας υποτάσσεται στις εντολές τις τρόικας για την διάλυση κάθε εργασιακού δικαιώματος, την κατάργηση της σταθερής εργασίας και δημιουργίας μιας στρατιάς «δούλων» που αφού ξεζουμιστούν και χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα και σαν εκλογική πελατεία να πεταχτούν σαν στημένες λεμονόκουπες.

 

Η προκήρυξη θέσεων επικουρικών για τις μονάδες υγείας και πρόνοιας στη Δυτική Μακεδονία πέρα από το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων δείχνει ότι ακόμα και αυτές οι θέσεις, προκηρύσσονται με το σταγονόμετρο και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τα τεράστια κενά που υπάρχουν στα Νοσοκομεία και τις μονάδες πρόνοιας.

 

Ο αγώνας για μόνιμες προσλήψεις προσωπικού στα Νοσοκομεία και κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών εργασίας, κόντρα στις επιλογές της Κυβέρνησης, των κομμάτων που την στηρίζουν αλλά και εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ πρέπει να γίνει υπόθεση του Εργατικού Κινήματος.

 

Δείτε το σχετικό δημοσίευμα από την ιστοσελίδα kozanilife.gr με την σχετική προκήρυξη των θέσεων επικουρικών στη Δυτική Μακεδονία.

Πρόσληψη Επικουρικού προσωπικού σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρµοδιότητας ∆ιοίκησης 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (∆.Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας.

Ανακοινώνουμε ότι, η ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ύστερα από τις αριθμ. πρωτ.Υ10β/Γ.Π.105852/3.10.2011 (ΦΕΚ 2391/27-10-2011 τ.Β ́) και Π4/Γ.Π.οικ.137239/12.12.2011 (ΦΕΚ 3100/30-11-2011 τ.Β ́) Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρόκειται να προσλάβει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3329/2005, όπως ισχύουν μετά το Ν.3868/2010, επικουρικό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. αρμοδιότητάς της, σε θέσεις κατά φορέα, κατηγορία/κλάδο και χρονική διάρκεια αντιστοίχως, ως ακολούθως:

Γ.Ν. Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • ∆ύο (2) θέσεις ∆Ε Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
• Μία (1) θέση ∆Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρων

Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ «ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ» , για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • Μία (1) θέση ∆Ε Βοηθών Φαρµακείου
• Τρεις (3) θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών-τριών
• ∆ύο (2) θέσεις ∆Ε Αδελφών Νοσοκόµων
• Μία (1) θέση ∆Ε Παρασκευαστών

Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • Μία (1) θέση ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας
• Μία (1) θέση ∆Ε Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
• Μία (1) θέση ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών

Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • ∆ύο (2) θέσεις ∆Ε Αδελφών Νοσοκόµων
• Μία (1) θέση ∆Ε Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.
• ∆ύο (2) θέσεις ΤΕ Μαιών
• Μία (1) θέση ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών
• Μία (1) θέση ∆Ε Χειριστών Εµφανιστών
• Μία (1) θέση ∆Ε Πληρώµατος Ασθενοφόρου

ΚΑΑΚΥΑµεΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
• Μία (1) θέση ΠΕ Ψυχολόγων, για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών.
• Μία (1) θέση ΤΕ Λογοθεραπείας, για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών.
• Μία (1) θέση ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών.

Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • Τέσσερις (4) θέσεις ∆Ε Αδελφών Νοσοκόµων.
• Πέντε (5) θέσεις ∆Ε Παρασκευαστών

Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ , για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • Οκτώ (8) θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής.
• Τρεις (3) θέσεις ∆Ε Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
• Τέσσερις (4) θέσεις ∆Ε Νοσηλευτικής
• Τρεις (3) θέσεις ∆Ε Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Θεσσαλονίκης, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • Μία (1) θέση ΤΕ Λογοθεραπευτών
• Μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής
• Μία (1) θέση ∆Ε Βοηθών Φαρµακείου

Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» , για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. • Τρεις (3) θέσεις ∆Ε Αδελφών Νοσοκόµων.

Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» , για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • Μία (1) θέση ∆Ε Εµφανιστών Χειριστών
• Μία (1) θέση ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών
• Μία (1) θέση ∆Ε Παρασκευαστών

Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • ∆ύο (2) θέσεις ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών
• ∆ύο (2) θέσεις ∆Ε Παρασκευαστών
• Μία (1) θέση ∆Ε Εµφανιστών Χειριστών
• ∆ύο (2) θέσεις ∆Ε Αδελφών Νοσοκόµων
• Μία (1) θέση ∆Ε Βοηθών Φαρµακείου
• Μία (1) θέση ∆Ε Παρασκευαστών, για το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας
• Μία (1) θέση ∆Ε Εµφανιστών Χειριστών για το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας

Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • Μία (1) θέση Φαρµακοποιών
• Μία (1) θέση ∆Ε Βοηθών Φαρµακείου
• Μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής
• Μία (1) θέση ΤΕ Νοσηλευτικής

Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών. • Τρεις (3) θέσεις ∆Ε Αδελφών Νοσοκόµων
• Μία (1) θέση ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών
• Μία (1) θέση ∆Ε Παρασκευαστών
• Μία (1) θέση ∆Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρου

Γ.Ν. Ε∆ΕΣΣΑΣ, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • ∆ύο (2) θέσεις ∆Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρου
• ∆ύο (2) θέσεις ∆Ε Νοσηλευτικής
• Μία (1) θέση ΤΕ Νοσηλευτικής

Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • Μία (1) θέση ΤΕ Νοσηλευτριών
• Μία (1) θέση ∆Ε Νοσηλευτικής
• Μία (1) θέση ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας και εν ελλείψει ∆Ε Χειριστών Εµφανιστών
• Μία (1) θέση ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών
• Μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής

Γ.Ν. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. • Μία (1) θέση Φαρµακοποιών

ΚΕΚΥΚΑµεΑ ΠΕΛΛΑΣ • Μία (1) θέση ΠΕ Ψυχολόγων, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.
• Μία (1) θέση ∆Ε Βοηθών Νοσοκόµων, για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών.

ΚΕΚΥΚΑµεΑ ΗΜΑΘΙΑΣ • ∆ύο (2) θέσεις ΤΕ Φυσιοθεραπευτών, για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών.

ΚΕΚΥΚΑµεΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ • Μία (1) θέση ΤΕ Λογοθεραπείας, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.

ΚΑΦΚΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ • ∆ύο (2) θέσεις ΤΕ Φυσιοθεραπευτών, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.

Υπενθυµίζεται ότι, στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού κατά κλάδο εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλµατος (όπου απαιτείται). Προηγούνται οι άνεργοι και η προτεραιότητα µεταξύ αυτών καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στον Ο.Α.Ε.∆.. Ως ηµεροµηνία εγγραφής στον Ο.Α.Ε.∆. ανέργου πτυχιούχου, θεωρείται η ηµεροµηνία που έπεται της κτήσης του τίτλου σπουδών, βάσει του οποίου επιτρέπεται η άσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος.

Οι υποψήφιοι που εγγράφονται στους καταλόγους αυτούς δεν µπορούν να παραµείνουν στον κατάλογο περισσότερο από πέντε έτη. Για καθέναν από τους κλάδους της παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.3329/2005, όπως συµπληρώθηκε µε τηνπαρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.3868/2010, καταρτίζεται ξεχωριστός κατάλογος. Αρµόδια για τον έλεγχο της νοµιµότητας των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των καταλόγων είναι τριµελής επιτροπή της Υγειονοµικής Περιφέρειας, όπως ορίζεται εκ του νόµου.

Αιτήσεις υποψηφίων υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την αίτηση µε τα δικαιολογητικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία του Κ.Ε.Π.Υ.Κ.Α. 3ης και 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης (Αριστοτέλους 16, 2 ος όροφος Τ.Κ. 54623) ή προσωπικά στην ίδια διεύθυνση, όπου µπορούν να επικοινωνούν και για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2313 327821 (κ. Ζωσιµάδη).

Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει αιτήσεις πριν την ανακοίνωση, δεν χρειάζεται να καταθέσουν νέα αίτηση, εκτός και αν έχουν µεταβληθεί τα στοιχεία της ανεργίας τους, οπότε πρέπει να προσκοµίσουν πρόσφατη βεβαίωση του Ο.Α.Ε.∆. Οι κατάλογοι, για το προσωπικό που εγκρίθηκε η πρόσληψή του, µε τις ΚΥΑ αριθµ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π.105852/3.10.2011 (ΦΕΚ 2391/27-10-2011 τ.Β΄) και Π4/Γ.Π.οικ.137239/12.12.2011 (ΦΕΚ 3100/30-11-2011 τ.Β΄), θα περιλάβουν όσους υποβάλλουν αίτηση µέχρι και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση, δηλώνοντας το ενδιαφέρον του για κάθε φορέα με σειρά προτεραιότητας. Υπόδειγμα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης υπάρχει στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας: http://www.3ype.gr./uploads/kepyka/.

πηγή kozinelife.gr 23-1-2012