Στη Βουλή το Νομοσχέδιο για Υγεία Πρόνοια, Επικουρικά

Ολόκληρο το Νομοσχέδιο

Κατατέθηκε στ Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την Υγεία, τα Νοσοκομεία την Πρόνοια, τις ενοποιήσεις των επικουρικών ταμείων, ρυθμίσεις για τη φαρμακευτική δαπάνη και τα φαρμακεία, κύρωση διεθνών συμβάσεων ρυθμίσεις σχετικά με την ΕΣΔΥ καθώς επίσης και άλλες διατάξεις.

Δείτε το σχετικό νομοσχέδιο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Εφαρμοστικός νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με τον ψηφισθέντα Νόμο «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας», και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας και εποπτευόμενων φορέων

Άρθρο  1
Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν.3329/2005 (Α΄81) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η Επικράτεια διαιρείται στις ακόλουθες επτά (7) Υγειονομικές Περιφέρειες, τα γεωγραφικά όρια των οποίων ταυτίζονται με τα όρια των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας:
    α) Την 1η Υγειονομικής Περιφέρεια Αττικής, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Αττικής και περιλαμβάνει τους Δήμους του Νομού Αττικής, με έδρα την Αθήνα.
β) Την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος, με έδρα τη Λάρισα.
γ) Την 3η Υγειονομικής Περιφέρεια Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας με έδρα τα Ιωάννινα.
δ) Την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνία, Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας. Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας. με έδρα την Πάτρα.
ε) Την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου με έδρα τον Πειραιά.
στ) Την 6η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Κρήτης και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων με έδρα το Ηράκλειο.
 ζ)  Την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Χαλκιδικής. με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 1-7-2012»
2. Το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του ν.3329/2005 (Α΄81) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Έδρα έχει την πόλη όπου εδρεύει κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να μεταβιβάζονται αρμοδιότητές του σχετικά με τον έλεγχο και εποπτεία των Δ.Υ.ΠΕ στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.».»
3. Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 1 του ν.3329/2005 (Α΄81) ως ακολούθως:
«7. Τα υπάρχοντα επτά νπδδ με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Δ.Υ.ΠΕ», μετονομάζονται την 1-7-2012 ως ακολούθως:
αα) Η 1η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής μετονομάζεται σε «1η  Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής».
βα) Η 5η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μετονομάζεται σε «2η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.»
γα) Η 3η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρεια Μακεδονίας μετονομάζεται σε «3η Διοίκηση Υγειονομική Περιφέρειας Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας».
δα) Η 6η  Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας μετονομάζεται σε «4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
εα) Η 2η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου μετονομάζεται σε «5η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Αιγαίου».
στα) Η 7η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης μετονομάζεται σε «6η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης».
ζα) Η 4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης μετονομάζεται σε «7η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης».
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία των Δ.Υ.ΠΕ που βρίσκεται στην τοπική αρμοδιότητα άλλης Δ.Υ.ΠΕ μετά τον επαναπροσδιορισμό των ορίων κάθε Δ.Υ.ΠΕ ανάλογα με τα όρια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, την μεταβολή έδρας κάποιας Δ.Υ.ΠΕ, θέματα προσωπικού και τη ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος.»

Άρθρο 2
Νοσοκομεία ΕΣΥ- Ενιαία νπδδ

1. Από 1.1.2013 τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση  διασυνδεόμενα νοσοκομεία του ΕΣΥ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 32 και 70 του Ν. 3918/11 (ΦΕΚ 31 Α), του άρθρου 66 του Ν. 3984/11 (ΦΕΚ 150 Α), του άρθρου 18 του Ν.3868/10 (ΦΕΚ 129 Α) και της αντίστοιχης απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτελούν αυτοτελή και ενιαία ΝΠΔΔ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, ρυθμίζεται ο τίτλος και η έδρα του ΝΠΔΔ, ενώ ενοποιούνται μέχρι 31.12.2012 οι οργανισμοί των ανωτέρω, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις οργανικές θέσεις των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Από  1.1.2013 τα   διασυνδεόμενα νοσοκομεία του ΕΣΥ, διαθέτουν ενιαίο προϋπολογισμό και πρόγραμμα προμηθειών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζεται κάθε είδους θέμα που αφορά τα ανωτέρω.
2. Κάθε Νοσοκομείο του ΕΣΥ-ενιαίο νπδδ του άρθρου 2 του παρόντος έχει Διοικητή, οι αρμοδιότητες του οποίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και επ. του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως ισχύει σήμερα.
3.Κάθε Νοσοκομείο του ΕΣΥ 400 κλινών και άνω, όπως και κάθε νοσοκομείο του ΕΣΥ που εντάσσεται στο ενιαίο ΝΠΔΔ του άρθρου 2 του παρόντος μπορεί να έχει Αναπληρωτή Διοικητή οι αρμοδιότητες του οποίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και επ. του το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α), όπως ισχύει σήμερα.
4.Οι Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των νοσοκομείων πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντιστοίχου αναγνωρισμένου τίτλου του εξωτερικού. Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι, με έμφαση τη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική μονάδων υγείας, η εμπειρία διοίκησης, με έμφαση στις μονάδες υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.
5.Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήνει επιτροπή αποτελούμενη από τον αρμόδιο για το ΕΣΥΚΑ Γενικό Γραμματέα ΥΥΚΑ, τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ, έναν καθηγητή ή Αναπληρωτή καθηγητή της ΕΣΔΥ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ με συναφές αντικείμενο, έναν Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ και ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Ιδιωτικού τομέα, με αντικείμενο μη συναφές με τις μονάδες υγείας. Κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για εκδήλωση ενδιαφέροντος, η ως άνω Επιτροπή συντάσσει κατάλογο αξιολόγησης των υποψηφίων και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος και διορίζει τους Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές.
6. Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής, στην αρχή της οποίας υπογράφουν συμβόλαιο αποδοτικότητας με βάση τα προβλεπόμενα στο Ν. 2889/2001.  Ετήσιες εκθέσεις προόδου υποβάλλονται στην ανωτέρω Επιτροπή από τη Διοίκηση των ΥΠε. Η Επιτροπή αξιολογεί ετησίως και δύναται να εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την αυτοδίκαιη και χωρίς αποζημίωση διακοπή της θητείας Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή με βάση την τεκμηρίωση και την αποδοχή της ως άνω έκθεσης προόδου  ή και άλλα στοιχεία. Στην απόφαση διακοπής, λήξης θητείας ή παύσης Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή νοσοκομείου χωρίς αποζημίωση μπορεί να ενσωματώνεται και η απόφαση διορισμού του αντικαταστάτη τους.
7.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζεται και κάθε είδους θέμα που αφορά τις αρμοδιότητες των ως άνω Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών.
8.Έδρα των ανωτέρω νπδδ είναι το μεγαλύτερο σε οργανική δύναμη κλινών νοσοκομείο. Τα ως άνω  αναφερόμενα νπδδ διοικούνται από 9μελές ΔΣ που αποτελείται από:
α) τον Διοικητή, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος του Συμβουλίου
β) έναν Αναπληρωτή Διοικητή, ο οποίος ορίζεται ως αντιπρόεδρος του Συμβουλίου και είναι, κατά προτίμηση ο αναπληρωτής διοικητής του μεγαλύτερου σε κλίνες νοσοκομείου
γ) δ) δύο μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους αναπληρωτές τους, κατά προτίμηση το ένα με εμπειρία σε οικονομικά της υγείας, διοίκηση νοσοκομείων, πληροφορική και το άλλο στα λοιπά επαγγέλματα υγείας.
ε) δεύτερο Αναπληρωτή Διοικητή στις περιπτώσεις που το ως άνω ΝΠΔΔ περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 νοσοκομεία, ενώ στα ΝΠΔΔ που δεν υπάρχει αναπληρωτής διοικητής, ένα μέλος που προτείνεται από το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.
στ) έναν εκπρόσωπο των ιατρών που υπηρετεί στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία, ο οποίος εκλέγεται από τους ιατρούς του ΕΣΥ και τους ιατρούς μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στα νοσοκομεία,
ζ) έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών, προσωπικού του νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το λοιπό, πλην των ιατρών, προσωπικό των νοσοκομείων,
η) το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών νοσοκομείου.
θ) τον Προϊστάμενο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής – Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών νοσοκομείου.
Σε νοσοκομεία τα οποία προέρχονται από δωρεές ως μέλη υπό στοιχεία β) ή και ε) διορίζεται ένα ή και δύο μέλη ως εκπρόσωπος του δωρητή ή των κληρονόμων του.
9. Η συγκρότηση του ως άνω Δ.Σ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι αρμοδιότητές του είναι όσες αναφέρονται στο άρθρο 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α), όπως ισχύει σήμερα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζεται και κάθε είδους θέμα που αφορά τη Διοίκηση και την εν γένει λειτουργία των ως άνω ΝΠΔΔ.
10. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 1-1-2013.

Άρθρο 3
Συμβούλια Διοίκησης Νοσοκομείων ΕΣΥ

1. Σε κάθε νοσοκομείο του ΕΣΥ συνιστάται 5μελες Συμβούλιο Διοίκησης που αποτελείται από :
α) τον Διοικητή των διασυνδεομένων νοσοκομείων
β) τον Αναπληρωτή Διοικητή, του νοσοκομείου για το οποίο συστήνεται το Συμβούλιο Διοίκησης ή αν δεν υπάρχει τον Αναπληρωτή Διοικητή της έδρας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ή αν αυτός δεν υπάρχει ένα μέλος που προτείνεται από το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.
γ) το δεύτερο Αναπληρωτή Διοικητή του Δ. Σ. του άρθρου 4 του παρόντος ή ένα μέλος που προτείνεται από το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, μεταξύ τριών (3) προτεινομένων.
δ) τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας.
ε) τον Προϊστάμενο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής – Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας.
2. Με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου καθορίζονται ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης και οι αρμοδιότητες που ασκούνται από το ως άνω Συμβούλιο Διοίκησης, καθώς και κάθε είδους θέμα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία του ως άνω Συμβουλίου, το οποίο πάντως έχει μόνον εκτελεστικές και εποπτικές αρμοδιότητες, καθώς και εισηγητικές προς το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, μέσω του Διοικητή του. Στα Συμβούλια Διοίκησης που υπάρχει Αναπληρωτής Διοικητής, αυτός διορίζεται και Αντιπρόεδρος.
3. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 1-1-2013
                                                       
Άρθρο 4
Θέματα Νοσοκομείων και  Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1.Σε κάθε ιατρικό τομέα είναι δυνατόν να λειτουργούν τμήματα κατά ειδικότητα, ειδικές μονάδες που είτε υπάγονται οργανικά και λειτουργικά σε ιατρικά τμήματα χωρίς δική τους σύνθεση προσωπικού, είτε αναπτύσσονται και λειτουργούν αυτόνομα, καθώς και λοιπές μονάδες διάφορου γνωστικού αντικειμένου από το παρεχόμενο γνωστικό αντικείμενο του ιατρικού τμήματος στο οποίο ανήκουν και λειτουργούν υποστηρικτικά σε αυτό.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165) αντικαθίσταται ως εξής:«Στα τμήματα ή στις μονάδες που απαρτίζουν τους τομείς τοποθετούνται γιατροί ειδικοτήτων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι αντίστοιχο με το παρεχόμενο από το τμήμα και τις μονάδες που το υποστηρίζουν ιατρικό έργο. Οι ειδικότητες προσδιορίζονται με την απόφαση σύστασης των θέσεων. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του ν. 1397/1983.
       3. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37), αντικαθίσταται ως εξής:«Κάθε κλινικός τομέας έχει ορισμένο αριθμό κλινών που εξυπηρετούν αδιακρίτως όλα τα τμήματα και τις μονάδες του. Η δύναμη κάθε κλινικού τομέα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 κλίνες.»
 4. Η παρ.2 του άρθρου 8 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37) καταργείται.
 5. Τα αυτοτελή γραφεία Επιστασίας και Ιματισμού όπως ορίζονται με το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης νοσοκομείων, ενοποιούνται και αποτελούν ένα (1) τμήμα. Σε νοσοκομεία μικρής δυναμικότητας, τα τμήματα Τεχνικού και βιοιατρικής Τεχνολογίας όπως ορίζονται με το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης νοσοκομείων, είναι δυνατόν να ενοποιούνται και να αποτελούν ένα (1) τμήμα.
6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (Α΄37),αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Σε νοσοκομεία με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 200 κλινών, δύναται: α) να συνιστάται Υποδιεύθυνση Πληροφορικής και να προβλέπεται αυτοτελές τμήμα Ελέγχου Ποιότητας,  και Έρευνας και συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης που υπάγεται απευθείας στο Διοικητή του νοσοκομείου και β) να συνίσταται τμήμα προμηθειών υπαγόμενο στην Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία».
    7. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 30 του ν. 3209/2003 (Α΄ 304) μετά τις λέξεις «εφόσον στελεχώνονται από» διαγράφεται η λέξη «ιατρούς».
    8. Οι υποπεριπτώσεις 2 και 3 της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του π.δ. 95/2000 (Α΄ 76) αντικαθίστανται ως εξής׃
«(2) Η χορήγηση αιγίδας μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων φορέων σε συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με επιστημονικό χαρακτήρα που οργανώνονται από κρατικούς φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιστημονικές ενώσεις κάθε νομικής μορφής και από ιδιωτικά θεραπευτήρια καθώς και ο καθορισμός κριτηρίων χορήγησης αιγίδας.
(3) Η οικονομική ενίσχυση συλλογικών επιστημονικών φορέων για προώθηση προγραμμάτων αγωγής υγείας και εν γένει εκδηλώσεων, που συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας, καθώς και ο καθορισμός κριτηρίων της οικονομικής ενίσχυσης.».
9. Μετά το στοιχείο (18) της παραγράφου 2 α. του άρθρου 15 του πδ 95/2010 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (Α΄ 76) προστίθεται στοιχείο (19) ως εξής:
«(19) Η εποπτεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.».
    10. Στο υπό στοιχείο (8) της παραγράφου 2 α. του άρθρου 16 του πδ 95/2010 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (Α΄76) καταργείται η φράση «του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου».
                           

Άρθρο 5
Διασύνδεση με ιδρυματικά νοσοκομεία
1. Στην αρχή της παραγράφου 11 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (Α 150) προστίθεται σημείο Α. Στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται το εξής «Β. Όταν ένα εκ των δύο νοσοκομείων που διασυνδέονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 70 του νόμου 3918/2011 (Α 31) υπάγεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 13 του νόμου 2889/2001  (εφεξής ιδρυματικό νοσοκομείο) δεν υφίσταται ενιαίο συλλογικό όργανο διοίκησης, αλλά μόνο κοινός διοικητής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 του νόμου 3329/2005 (Α 81), όπως προστέθηκε με το άρθρο 69 παράγραφος 1 του νόμου 3918/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011. Ο κοινός διοικητής συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του ιδρυματικού νοσοκομείου, ως ορίζουν οι ειδικές για τα νοσοκομεία αυτά διατάξεις. Γ. Όταν διασυνδέονται δύο ή περισσότερα νοσοκομεία με ιδρυματικό νοσοκομείο τότε εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος υπό Β. όσον αφορά το ιδρυματικό νοσοκομείο και η διάταξη της περίπτωσης Α. του παρόντος για τα λοιπά νοσοκομεία της διασύνδεσης.
2. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 προστίθεται το εξής: «Από την ως άνω διάταξη εξαιρούνται τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία του εδαφίου Β. της παραγράφου 11 του παρόντος.»  

                                                           Άρθρο 6
Ρύθμιση θεμάτων νοσοκομείων

1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Υπεύθυνος για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι ιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Διευθυντή Ε.Σ.Υ. και ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Εάν στο Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Διευθυντή ΕΣΥ, ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί να αναθέσει το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας στον αρχαιότερο ιατρό με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ο οποίος πήρε το βαθμό του Διευθυντή με αναβάθμιση ή που κατέχει προσωποπαγή θέση. Εάν στο Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί ιατρός αυτών των ειδικοτήτων σε οργανική θέση Διευθυντή ή θέση Διευθυντή από αναβάθμιση ή σε προσωποπαγή θέση, ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί να αναθέσει το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας σε ιατρό άλλης ειδικότητας ή οδοντίατρο με βαθμό Διευθυντή και εφόσον δεν υπάρχουν, σε Επιμελητή Α΄ του Κέντρου Υγείας. Η θητεία του Υπεύθυνου για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι τριετής. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ως άνω Υπεύθυνου. Οι γιατροί της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου αυτού προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κέντρο υγείας και τον αντίστοιχο τομέα του νοσοκομείου, στο οποίο υπάγεται το κέντρο, στα όρια του τακτικού ωραρίου εργασίας και του προγράμματος εφημερίας του νοσοκομείου και του κέντρου υγείας.»
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του ν.1397/1983 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5.Υπεύθυνος για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι ιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Διευθυντή Ε.Σ.Υ. και ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Εάν στο Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Διευθυντή ΕΣΥ, ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί να αναθέσει το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας στον αρχαιότερο ιατρό με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ο οποίος πήρε το βαθμό του Διευθυντή με αναβάθμιση ή που κατέχει προσωποπαγή θέση. Εάν στο Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί ιατρός αυτών των ειδικοτήτων σε οργανική θέση Διευθυντή ή θέση Διευθυντή από αναβάθμιση ή σε προσωποπαγή θέση, ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί να αναθέσει το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας σε ιατρό άλλης ειδικότητας ή οδοντίατρο με βαθμό Διευθυντή και εφόσον δεν υπάρχουν, σε Επιμελητή Α΄ του Κέντρου Υγείας. Η θητεία του Υπεύθυνου για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι τριετής. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας

Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ως άνω Υπεύθυνου.».

3. Οι οφειλές των Νοσοκομείων του ΕΣΥ καθώς και των ΠΓΝ Παπαγεωργίου και Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, πλην των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, Αττικής «Δρομοκαΐτειο»,  Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου και Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης  οι οποίες έχουν προκύψει από την προμήθεια Φαρμάκων, Υγειονομικού υλικού, Αντιδραστηρίων και Ορθοπεδικού υλικού της περιόδου των ετών 2007 – 2009,  που δεν υπήχθησαν στη ρύθμιση του άρθρου 27 του ν. 3867/10 (Α΄ 128), ανεξαρτήτως του λόγου, δεν εκκαθαρίζονται από τους φορείς με την συνήθη διαδικασία. Η καταβολή των υποχρεώσεων αυτών θα διενεργείται μόνο σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

4. Νοσοκομειακά φάρμακα υψηλού κόστους του ν. 3918/2011 (Α΄31) που αγοράζονται για διανομή μόνο σε εξωτερικούς ασθενείς, στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας εξαιρούνται του μητρώου δεσμεύσεων, με την προϋπόθεση ότι το τιμολόγιο αγοράς ταυτίζεται με το δελτίο παροχής υπηρεσιών που εκδίδεται για το συγκεκριμένο εξωτερικό ασθενή εξ ονόματος και του φορέα κοινωνικής ασφάλισης που ανήκει.
5. Στο άρθρο 5 του ν 3868/2010 προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:
«4. Για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών στις άγονες και νησιωτικές περιοχές διατίθενται στις Υγειονομικές Περιφέρειες επιπλέον θέσεις επικουρικού προσωπικού όλων των προβλεπόμενων  ειδικοτήτων αντίστοιχες των κενών οργανικών ή άλλων θέσεων που δε καλύπτονται.Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται στους Φορείς και στις ειδικότητες με Πράξη του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο έτος.
Για τον ίδιο λόγο επιτρέπεται η παράταση σύμβασης επικουρικού προσωπικού έως έξι (6) μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέα πρόσληψη επικουρικού προσωπικού.
Στην περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού από τους Φορείς στους οποίους διορίζονται, τη συγκεκριμένη δαπάνη αναλαμβάνει η οικεία Υγειονομική Περιφέρεια.»
6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄81) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της κάθε Δ.Υ.ΠΕ.  καταρτίζονται κατάλογοι επικουρικού προσωπικού, κατά κλάδο, για τους κλάδους Νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ, ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΥΕ Τραυματιοφορέων, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών, ΔΕ Πληρώματος Ασθενοφόρου, ΤΕ Φυσιοθεραπείας, ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπείας, ΠΕ ή ΤΕ Εργοθεραπείας, ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και ΤΕ ή ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών, «ΠΕ Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ., ΠΕ Βιοχημικών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγων, Π Ε Ακτινοφυσικών, ΤΕ Μαιών-Μαιευτών, ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων και ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ ή ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών, ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικής, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών και ΔΕ Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Στους καταλόγους αυτούς εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 50% και η εμπειρία σε ποσοστό 50%. Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από την σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ. Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση υπηρεσίας του οικείου φορέα, εφόσον έχει προσφερθεί στο δημόσιο τομέα, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από βεβαίωση του εργοδότη με κατάθεση των αντίστοιχων ενσήμων εργασίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον έχει προσφερθεί στον ιδιωτικό τομέα και από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ιδιωτεύσει.  Οι υποψήφιοι που εγγράφονται στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού δεν μπορούν να παραμείνουν στον κατάλογο πέραν του επομένου έτους από το έτος εγγραφής τους.».
7. Η φράση «Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών είναι υποχρεωτικά ένα (1) έτος και μπορεί να παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα μόνον εφόσον η θέση προκηρυχθεί εκ νέου και δεν καλυφθεί.» της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 134) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών είναι υποχρεωτικά ένα (1) έτος και μπορεί  να παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα μόνον εφόσον η θέση επικουρικού ιατρού δεν έχει προκηρυχθεί ή προκηρυχθεί εκ νέου και δεν καλυφθεί. Στην περίπτωση που η θέση επικουρικού ιατρού προκηρυχθεί και καλυφθεί, η θητεία του υπηρετούντος επικουρικού ιατρού παρατείνεται μέχρι την κάλυψη της θέσης από τον επικουρικό ιατρό που διορίζεται.»
8.  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (Α΄37) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. απασχολούνται και  ιατροί Γενικής Ιατρικής.».
9. Στο άρθρο 5 του ν. 3868/2010 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:
«4. Παρατείνεται η θητεία των Επικουρικών Φαρμακοποιών που υπηρετούσαν σε ΦΠΥΥΚΑ κατά την 31/12/2011, εφόσον οι ανάγκες των Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφίστανται,  για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη λήξη της θητείας τους και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες  προσλήψεις επικουρικών  Φαρμακοποιών. Επικουρικοί Φαρμακοποιοί που υπηρετούσαν σε ΦΠΥΥΚΑ κατά την 31/12/2011 αλλά δεν υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον οι ανάγκες των Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφίστανται, διορίζονται εκ νέου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών  και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες  προσλήψεις επικουρικών  Φαρμακοποιών. Σε περίπτωση που έχει λήξει ή λήγει η θητεία επικουρικού Φαρμακοποιού  σύμφωνα με τα ανωτέρω, υφίστανται ανάγκες στον Φορέα που προσέφερε ή προσφέρει τις υπηρεσίες του, αλλά ο επικουρικός Φαρμακοποιός που υπηρετούσε ή υπηρετεί δεν επιθυμεί να παραταθεί η θητεία του ή να διορισθεί εκ νέου, είναι δυνατόν να διορισθεί άλλος επικουρικός Φαρμακοποιός από τον σχετικό κατάλογο που τηρείται στην οικεία Δ.Υ.ΠΕ., για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών  και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες  προσλήψεις επικουρικών  Φαρμακοποιών.».
10. Ο συντελεστής του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης δ της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν. 3205/2003 (Α 297) διαμορφώνεται από 1-1-2012 σε 0,0049. Το ποσοστό της περίπτωσης ε της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου και νόμου διαμορφώνεται από 1-1-2012 σε σαράντα επτά τοις εκατό (47%).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)

Άρθρο 7

Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 (Α΄134), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ.4 του ν. 3868/2010 (Α΄129), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5.    Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι προμήθειες των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 9, που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται η σκοπιμότητα των ως άνω προμηθειών και η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ιδίως ο δικαιούχος της προμήθειας, ο φορέας διενέργειας του διαγωνισμού, το αντικείμενο της προμήθειας, το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης. Η προμήθεια των εν λόγω ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεις. Η ΕΠΥ συντάσσει ενιαίες προδιαγραφές και κόστος για τα ανωτέρω και ελέγχει εκ των υστέρων τις συμβάσεις των φορέων υλοποίησης».
».

Άρθρο 8

    1. Το εδάφιο 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρούνται οι περιπτώσεις 3, 4 και 4Α του παρόντος άρθρου».
    2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 3918/2011, προστίθεται παράγραφος 4Α ως εξής:
«4Α. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι προμήθειες των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται η σκοπιμότητα των ως άνω προμηθειών και η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ιδίως ο δικαιούχος της προμήθειας, ο φορέας διενέργειας του διαγωνισμού, το αντικείμενο της προμήθειας, το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης. Η προμήθεια των εν λόγω ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεις. Η ΕΠΥ συντάσσει ενιαίες προδιαγραφές και κόστος για τα ανωτέρω και ελέγχει εκ των υστέρων τις συμβάσεις των φορέων υλοποίησης».
».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Αναδιοργάνωση Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 9

    1. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετονομάζεται σε Υπουργείο Υγείας και Ασφάλισης Υγείας και μεταφέρονται οι αρμοδιότητες ασφάλισης ασθένειας και μητρότητας μισθωτών και λοιπών ασφαλισμένων καθώς και η διοικητική και οικονομική υποστήριξη αυτών των Γενικών Διευθύνσεων Κοινωνικής Ασφάλισης και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
2. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετονομάζεται σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης. Η θέση και οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας και η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταφέρεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
3. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ μετονομάζεται σε Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας (ΗΔΙΚΑΥ ΑΕ) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας  και Κοινωνικής Ασφάλισης.
4. Με τροποποίηση των οικείων προεδρικών διαταγμάτων των Οργανισμών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας  και Κοινωνικής Ασφάλισης θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά των διευθύνσεων και αρμοδιοτήτων, της θέσης του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας και των αρμοδιοτήτων του, η μετονομασία των Υπουργείων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Η παρούσα ισχύει από 1-7-2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Ρυθμίσεις για τον ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 10
ΕΟΠΥΥ και έσοδα νοσοκομείων ΕΣΥ από τα κλειστά νοσήλια
    
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν.3918/2011 (Α΄31) η φράση «τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» αντικαθίσταται με τη φράση «τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
2. Από 1-1-2013 τα νοσοκομεία του ΕΣΥ λαμβάνουν από τον ΕΟΠΥΥ το σύνολο των εσόδων από απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που συμμετέχουν στον ΕΟΠΥΥ συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων επιχορηγήσεων που δίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών για το σκοπό αυτό. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών ρυθμίζεται η διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

Άρθρο 11

α. Η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο στον ετήσιο Κοινωνικό προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στην φαρμακευτική περίθαλψη. Το υπερβάλλον μηνιαίο ποσό, αναζητείται εκ μέρους του  ΕΟΠΥΥ από τους κατόχους αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία πρέπει να εκδοθεί εντός δέκα  πέντε ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, θα καθορίζεται  ι)  ο τρόπος και  ο χρόνος επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού, ιι) το ακριβές ποσό επιστροφής από τους υπόχρεους, το οποίο θα προσδιορίζεται από την καθοριζόμενη ποσοστιαία αναλογία συμμετοχής αυτών στη διαμόρφωση της τελικής τιμής του φαρμάκου χωρίς ΦΠΑ.  Για τον υπολογισμό  του ποσού επιστροφής συνεκτιμάται το μερίδιο αγοράς του κάθε ΚΑΚ στις συνολικές πωλήσεις φαρμάκων, αφαιρουμένων των παράλληλων εξαγωγών και των νοσοκομειακών πωλήσεων που προκύπτουν  με βάση  στοιχεία του ΕΟΦ. Δύναται επίσης να συνεκτιμάται είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά και ο ρυθμός ανάπτυξης (προστιθέμενη αξία στο προϊόν) των επιμέρους ΚΑΚ.
β. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν  ανάλογα και για τους λοιπούς, εκτός ΕΟΠΥΥ, φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου α. και β. του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν.3918/2011 όπως ισχύει κάθε φορά.
Δ. Η ισχύς του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια από 1/1/2012 έως 31/12/2015.
Άρθρο 12
Συμψηφισμός απαιτήσεων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, νοσοκομείων και φαρμακευτικών εταιρειών
    
1. Απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρμακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών σκευασμάτων της παραγράφου 3α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6), όπως συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 3δ του άρθρου 36 του
ν. 4025/2011 (Α΄ 228), εκχωρούνται υποχρεωτικά προς τα νοσοκομεία έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισμένων τους. Τα νοσοκομεία συμψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των κατά τα ανωτέρω εκχωρουμένων απαιτήσεών τους με οφειλές τους προς τις φαρμακευτικές εταιρείες. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα ποσά που εκχωρούνται και συμψηφίζονται κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου καθώς και η σχετική διαδικασία.
2. Το εκάστοτε καταβληθέν ποσό της επιστροφής (rebate) της παρ.1 του άρθρου 35 του ν.3918/2011 όπως ισχύει κάθε φορά, το ποσό που προκύπτει από το άρθρο 11 του παρόντος νόμου καθώς και το τέλος εισόδου στη λίστα του άρθρου 36 του ν.4025/2011, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα ως παραγωγική δαπάνη του τελικώς καταβάλλοντος το ποσό αυτό.
    
Άρθρο 13
Υπηρεσιακά Συμβούλια ΕΟΠΥΥ

1. Η υποπερίπτωση αβ της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄31) αντικαθίσταται ως ακολούθως : «αβ. Δύο εκπροσώπους των υπαλλήλων, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος  του διοικητικού προσωπικού και ένας εκπρόσωπος του υγειονομικού προσωπικού , με ισάριθμους αναπληρωτές, με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων των φορέων και κλάδων της παραγράφου 2 του άρθρου 17.»
2. Η περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄31)  αντικαθίσταται ως ακολούθως : «ε. Γραμματέας του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού  ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον  Δ΄ , με αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου βαθμού του Οργανισμού»
3. Το έκτο εδάφιο  της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως : «Γραμματέας του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ιατρών και οδοντιάτρων του Οργανισμού ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ , με αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου βαθμού του ίδιου Οργανισμού».
4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Οι προθεσμίες των  παραγράφων  2 και 4 του άρθρου 104 του ν. 3528/2007 αναστέλλονται μέχρι την κατά τα ανωτέρω συγκρότηση των προσωρινών υπηρεσιακών συμβουλίων, και πάντως όχι πέραν του τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος.»

Κεφάλαιο Ε΄
Ρύθμιση θεμάτων Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
Αρθρο 14

1. Το εδάφιο 2 της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.3918/2011 (Α΄31) καταργείται.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 3918/2011 (Α΄31) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1,2,3,4,5,6,11 και 12 του ν. 3918/2011 αρχίζει από 1.01.2013. Η ισχύς των άρθρων 8,9 και 10 αρχίζει με την έγκριση του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών, έτους 2013»
3.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 3918/2011 (Α΄31) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Μέχρι την έγκριση του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών, έτους 2013 η Ε.Π.Υ., που εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3918/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι η αρμόδια αρχή για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών, που εκκρεμούν από τα προηγηθέντα προγράμματα προμηθειών, έως 30.06.2013.»
4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010 (Α΄173) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εξαιρούνται από την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης οι συμβάσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρμάκων και υπηρεσιών για το ΕΣΥ που συνάπτονται με βάση διαγωνιστικές διαδικασίες του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας με βάση τους ν. 3580/2007, ν. 3846/2010, ν. 3867/2010, ν. 3868/2010 και ν. 3918/2010 που αφορούν το Ε.Σ.Υ, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας.»
5. Οι κατεπείγουσες προμήθειες για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των Φορέων Υγείας & Πρόνοιας σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα και φάρμακα που δεν καλύπτονται ή δεν προσφέρονται από την εγχώρια αγορά της Ελληνικής Δημοκρατίας δύναται να καλύπτονται από την αγορά της Δημοκρατίας της Κύπρου κατόπιν σύναψης διακρατικής συμφωνίας των αρμοδίων Υπουργών.
6. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων των Π.Π.Υ.Υ 2010-2012 και για την έως την 30-6-2013  συνεποπτεία των τμημάτων προμηθειών των ΔΥ.Π.Ε (για το ΠΠΥΥ που εκτελούν αυτές) και των τμημάτων προμηθειών και διαχείρισης υλικού των διασυνδεόμενων νοσοκομείων της Υα4/οικ.84624 (Β΄1681) (για το ΠΠΥΥ που εκτελούν αυτά μέσω των Δ.Υ.ΠΕ) καθώς και την παρακολούθηση των αναλώσεων και ροών των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και νοσοκομειακών φαρμάκων. Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες υλοποιούνται σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών (ΣΕΠ) η οποία εγκρίνει το ΠΠΥΥ του έτους 2012 και εντεύθεν και δύναται να συγκροτεί ενιαίες αποθήκες υλικών ή φαρμάκων στην έδρα κάθε Δ.Υ.ΠΕ. Η αρμοδιότητα έγκρισης προμηθειών των ανωτέρω πριν την έγκριση του ΠΠΥΥ 2010 της παραγράφου 10 του άρθρου 27 ν.3867/2010 παύει να υφίσταται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Ρυθμίσεις φαρμακείων

Άρθρο 15

Η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3918/11 (31 Ά) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Όλα τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή καθώς και το Σάββατο.
Φαρμακοποιοί, οι οποίοι, κατόπιν επιλογής τους, επιθυμούν να εργαστούν πέραν του καθοριζομένου ωραρίου, υποχρεούνται να το δηλώσουν στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον αρμόδιο Περιφερειάρχη μέχρι την 20ή Μαΐου και την 20ή Νοεμβρίου κάθε έτους, προκειμένου να λειτουργούν κατά το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους αντίστοιχα. Ο οικείος Περιφερειάρχης  υποχρεούται να ανακοινώνει το σύνολο των δηλώσεων των φαρμακοποιών μέχρι τις 31 Μαΐου και 31 Οκτωβρίου αντίστοιχα, οι δε οικείοι φαρμακευτικοί σύλλογοι υποχρεούνται να αναφέρουν στους μηνιαίους πίνακες εφημεριών και τα φαρμακεία που λειτουργούν πέραν του νομίμου ωραρίου. Το διευρυμένο ωράριο θα συμπίπτει απόλυτα με αυτό των εφημεριών όπως το ορίζει ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος και θα πρέπει να τηρείται για όλο το χρονικό διάστημα που έχει δηλώσει ο φαρμακοποιός. Η μη τήρηση του διευρυμένου ωραρίου επιφέρει τις προβλεπόμενες, από την ισχύουσα νομοθεσία για τις εφημερίες, κυρώσεις.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε τεχνική λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Ρυθμίσεις Θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Άρθρο 16
Διατάξεις Τιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων. Μεταφορά αρμοδιοτήτων
1. Η περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του πδ95/2000 (Α΄76) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ. Τμήμα (Υβδ) Τιμών Φαρμάκων
(1) Η έκδοση Δελτίων Τιμών Φαρμάκων με  τα οποία καθορίζονται οι τιμές φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, μετά από την εισήγηση του ΕΟΦ και τη γνώμη της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων .
(2) Η εξέταση των ενστάσεων των Κ.Α.Κ. μετά τη δημοσίευση του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων.
(3)    Η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων και η εισήγηση για την λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και των καταναλωτών.
(4)    Η παραπομπή θεμάτων στην Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων και η εισήγηση πάνω σε αυτά καθώς και η τήρηση των πρακτικών της Γραμματείας της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.
(5)    Η επιμέλεια για τον διορισμό των μελών της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.».»
    2.  Στην παράγραφο 3 του άρθρου του πδ. 142/1989 προστίθεται περίπτωση ε) και υποπεριπτώσεις εα) έως εστ) ως ακολούθως:
«ε) Στον ΕΟΦ ανατίθεται η αρμοδιότητα του καθορισμού τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης. Ειδικότερα :
εα)    Η ευθύνη για την έρευνα τιμών στις χώρες της Ευρώπης, η συγκέντρωση στοιχείων και τον προσδιορισμό των τιμών,  σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
εβ)    Ο έλεγχος κοστολογίων που υποβάλλονται από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις.
εγ)    Η ευθύνη για την συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων των Φύλλων Έρευνας Τιμών Φαρμάκων,  που υποχρεούνται να υποβάλλουν όλοι οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (εφ εξής Κ.Α.Κ.) προκειμένου να καθοριστεί τιμή για τα προϊόντα τους.
εδ)    Η ευθύνη για την συγκέντρωση στοιχείων για τα συστήματα απόδοσης τιμών φαρμάκων που ισχύουν σε άλλες χώρες καθώς και η επεξεργασία και η διαμόρφωση προτάσεων προς τον Υπουργό Υγείας, προκειμένου να υιοθετηθεί το συμφερότερο σύστημα απόδοσης τιμών.
εε) Η ευθύνη για τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για το κόστος και τις τιμές των φαρμάκων, πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και συνοδών συσκευών καθώς και η παρακολούθηση της διαμόρφωσης και εξέλιξης των διαφόρων οικονομικών μεγεθών που αφορούν τα φάρμακα.
εστ)    Η ευθύνη για την επεξεργασία των στοιχείων, η τελική απόδοση τιμών σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την τιμολόγηση φαρμάκων, όπως κάθε φορά ισχύουν και την υποβολή πρότασης Δελτίου Τιμών Φαρμάκων στο Τμήμα Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας.
    3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του πδ. 142/1989 προστίθεται περίπτωση δ) ως ακολούθως: «δ) Τιμολόγησης φαρμάκων».
4. Το τμήμα στελεχώνεται άμεσα με μετάταξη κατά τα άρθρα 71 του Ν.3528/2007 και 35 του Ν. 4024/2011 από έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Πληροφορικής, δύο  (2) υπαλλήλους ΤΕ Πληροφορικής , έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Οικονομικού, δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ Διοικητικού, δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ Φαρμακοποιών και δύο (2) Κοστολόγους.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου  και η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της.

Άρθρο 17

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983 (Α΄3) προστίθεται περίπτωση η) ως ακολούθως:
«η) Την χορήγηση αδειών χονδρικής πώλησης φαρμάκων».
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από πρόταση του Ε.Ο.Φ., σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 1316/1983, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών χονδρικής πώλησης φαρμάκων από τον Ε.Ο.Φ., η έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του ν. 1316/1983 (Α’ 3) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. α. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των προϊόντων των περιπτώσεων β, γ, δ, ε, στ, ζ, η και θ του άρθρου 2 παρ. 2 του παρόντος νόμου, διαθέτουν έναν υπεύθυνο παραγωγής και έναν υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου, πτυχιούχους Χημικούς ή Φαρμακοποιούς ή Γιατρούς ή Βιολόγους ή Κτηνιάτρους, η Χημικό Μηχανικό, απόφοιτους Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδος ή ισότιμων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, με πλήρη απασχόληση.
β. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των προϊόντων των περιπτώσεων α, ιβ, ιε και ιζ του άρθρου 2 παρ. 2 του παρόντος νόμου, διαθέτουν έναν υπεύθυνο παραγωγής και έναν υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου, πτυχιούχο Χημικό ή Φαρμακοποιό ή Γιατρό ή Βιολόγο ή Κτηνίατρο ή Χημικό Μηχανικό, απόφοιτο Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδος ή ισότιμων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, με πλήρη απασχόληση.
γ. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των προϊόντων των περιπτώσεων ι, ια, ιγ, ιδ και ιστ του άρθρου 2 παρ. 2 του παρόντος νόμου διαθέτουν ένα υπεύθυνο πρόσωπο, είτε με σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης είτε με σύμβαση έργου, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η δυνατότητα ορθής και επαρκούς άσκησης των καθηκόντων του. Το υπεύθυνο πρόσωπο πρέπει να είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή να διαθέτει ισότιμο αναγνωρισμένο πτυχίο του εξωτερικού, με ειδικότητα ανάλογη προς τα παραγόμενα προϊόντα, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζει τις προδιαγραφές των Προϊόντων, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων.»

Άρθρο 18

Η παράγραφος 6 του άρθρου 39 του ν. 3918/2011 (Α΄31), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Έργο της Επιτροπής είναι η διατύπωση γνώμης για θέματα που αφορούν τις τιμές πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων αρμοδιότητας Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων των περιπτώσεων β΄ έως και θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.1316/1983 (Α΄ 3).
Επιπλέον η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α.    Για τον έλεγχο των τιμών των φαρμάκων πριν την έκδοση Δελτίου Τιμών.
β.     Για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων των ενστάσεων πριν την έκδοση διορθωτικού Δελτίου Τιμών.
γ.    Για την εισήγηση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ για συστήματα απόδοσης τιμών Φαρμάκων.»

Άρθρο 19

1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης  δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α΄172) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά τη φράση «Η τιμή κάθε φαρμακευτικού προϊόντος» προστίθενται η φράση «του οποίου βρίσκεται σε ισχύ το πρώτο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας»
2. Στην περίπτωση  δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α΄172) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η φράση «Η τιμή κάθε φαρμακευτικού σκευάσματος καθορίζεται υποχρεωτικά από το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέχρι δύο φορές το χρόνο» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η τιμή κάθε φαρμακευτικού προϊόντος καθορίζεται από τον ΕΟΦ και δημοσιεύεται σε Δελτία Τιμών από το Τμήμα Τιμών της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέχρι δύο φορές το χρόνο.»
    
Άρθρο 20

Η διάταξη του άρθρου 38 του ν.3918/2011 (Α΄31), το άρθρο 26 του ν. 2072/1992 (Α΄125) και η παράγραφος 5 του άρθρου 13 νδ 96/1973 (Α΄172) καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Ρυθμίσεις σχετικές με τα φάρμακα

Άρθρο 21

1. Η περίπτωση γ) της  παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α΄172) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Οι τιμές των πρωτοτύπων φαρμακευτικών προϊόντων, μετά την πιστοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο της λήξης της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας  της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων προϊόντων, μειώνονται κατ΄ ελάχιστο σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής μειώνονται κατ΄ ελάχιστο σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) της τιμής πώλησης του αντίστοιχου πρωτότυπου φαρμακευτικού προϊόντος, ακριβώς πριν τη λήξη ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας  της δραστικής ουσίας. Η διαδικασία καθορισμού των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων κατά τις προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζεται αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Οι ΚΑΚ  έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να δοθεί τιμή στο φαρμακευτικό προϊόν τους  μικρότερη της καθοριζόμενης από τις κείμενες διατάξεις.»
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας  θεσπίζονται υποχρεωτικά  περαιτέρω μειώσεις τιμών  10% για τα νέα φάρμακα που δεν προστατεύονται από Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται λεπτομέρειες που αφορούν σε αριθμό φαρμακευτικών προϊόντων  ανά δραστική ουσία , μορφή και περιεκτικότητα, σε καθορισμό κριτηρίων για τη σειρά προτεραιότητας  των αιτημάτων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
     3. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας που έχουν ισχύ αγορανομικών  διατάξεων,  καθορίζονται ποσοστά κέρδους για τους εμπόρους φαρμακευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης τα οποία μπορεί να είναι κλιμακωτά ή συνδυασμός κλιμακωτών ποσοστών και πάγιων ποσών. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό μικτού κέρδους από την πώληση φαρμακευτικών προϊόντων το τίμημα των οποίων καλύπτεται εν όλω ή εν μέρει από τους ΦΚΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4,9% και υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής παραγωγού ή εισαγωγέα του φαρμακευτικού προϊόντος.
4. Καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των συνταγών φαρμάκων από τα φαρμακεία προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ανεξάρτητα του τρόπου συνταγογράφησης της συνταγής από τον ιατρό (ηλεκτρονική ή χειρόγραφη). Για κάθε χειρόγραφη συνταγή που καταχωρείται ηλεκτρονικά από τα φαρμακεία προς τους ΦΚΑ, οι ιατροί που συνταγογραφούν χειρόγραφα επιβαρύνονται με την καταβολή ποσού αποζημίωσης προς τα φαρμακεία που καταχωρούν τις συνταγές. Χειρόγραφες συνταγές σε καμία περίπτωση δεν αποζημιώνονται από τους ΦΚΑ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται το ύψος του ποσού, ο τρόπος είσπραξης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
5. α) Σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ καθιερώνεται η υποχρέωση  από 1ης Μαρτίου 2012, αναγραφής στη συνταγογράφηση της χημικής ουσίας του φαρμάκου (δραστική ουσία).  Τα μηχανογραφικά συστήματα των νοσοκομείων οφείλουν να παρέχουν τη σχετική πληροφορία στους γιατρούς.

 β)Με την ολοκλήρωση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέχρι 30/06/2012 και την παροχή όλων των σχετικών πληροφοριών ηλεκτρονικά στους γιατρούς, οι γιατροί θα συνταγογραφούν συνταγές φαρμάκων για τους ασφαλισμένους των ΦΚΑ  κάνοντας χρήση και της χημικής ουσίας (δραστική ουσία) των φαρμάκων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία θα εκδοθεί εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ορίζονται ο χρόνος και οι τρείς πρώτες  θεραπευτικές κατηγορίες για τις οποίες οι ιατροί υποχρεούνται να συνταγογραφούν με την χημική ουσία (δραστική ουσία) των φαρμάκων.
  γ)  Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου (ΕΟΦ) καταρτίζει κατάλογο με τα εμπορικά ονόματα και τις αντίστοιχες χημικές ονομασίες των δραστικών ουσιών τον οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα του. Τον ίδιο κατάλογο διαθέτει στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των νοσοκομείων και των ΦΚΑ, για την διευκόλυνση των γιατρών και φαρμακοποιών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
    6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να ορίζεται μειωμένο ποσοστό συμμετοχής στην φαρμακευτική περίθαλψη για τους ασφαλισμένους όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν.4025/2011 (Α΄228) όταν χορηγείται το φθηνότερο φαρμακευτικό προϊόν όμοιας δραστικής  περιεκτικότητας και φαρμακοτεχνικής μορφής με αυτό που έχει συνταγογραφηθεί από τον ιατρό με συναίνεση του ασφαλισμένου. Για την εφαρμογή της προηγούμενης διάταξης, παρέχεται η δυνατότητα στον φαρμακοποιό να μπορεί να χορηγεί το φθηνότερο φαρμακευτικό προϊόν όμοιας δραστικής περιεκτικότητας και φαρμακοτεχνικής μορφής με αυτό που έχει συνταγογραφηθεί από τον ιατρό με συναίνεση του ασφαλισμένου.
    7.  Η περίπτωση β. της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6)  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής :
«β. Για την κατάρτιση, την αναθεώρηση και τη συμπλήρωση του καταλόγου, εφαρμόζεται σύστημα κατάταξης φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με το σύστημα Ανατομικής Θεραπευτικής Χημικής Κατηγοριοποίησης (Anatomic Therapeutic Chemical classification – ATC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και εισάγεται σύστημα τιμών αναφοράς (Τ.Α) ανά θεραπευτική κατηγορία φαρμακευτικών προϊόντων. Ως Τιμή Αναφοράς ορίζεται η χαμηλότερη τιμή κόστους ημερήσιας θεραπείας (ΚΗΘ) μεταξύ των φαρμακευτικών προϊόντων κάθε θεραπευτικής κατηγορίας. Παράλληλα εξετάζονται η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και επιλέγονται ανά φαρμακευτικό προϊόν, οι αποζημιούμενες από την Κοινωνική Ασφάλιση ενδείξεις, περιεκτικότητες και συσκευασίες. Με  Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ εξειδικεύονται ο τρόπος κατάρτισης των θεραπευτικών κατηγοριών και προσδιορισμού των τιμών αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία και οι διαδικασίες αναθεώρησης και συμπλήρωσης του καταλόγου καθώς και οι αποζημιούμενες ενδείξεις, περιεκτικότητες και συσκευασίες ανά φαρμακευτικό προϊόν και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ο ΕΟΠΥΥ και οι λοιποί Φορείς Κοινωνικής ασφάλισης αποζημιώνουν τα φάρμακα που προστατεύονται από καθεστώς διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας και που έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μετά την 1-1-2011, εφόσον αποζημιώνονται από την Κοινωνική Ασφάλιση σε 18 Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εντάσσονται στον κατάλογο ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.3918/2011 όπως τροποποιημένο ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 22

Η παράγραφος 1 του άρθρο 35 του ν.3918/2011 (Α΄31) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. α) Για κάθε φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα που συνταγογραφείται από ιατρό και το τίμημα του οποίου καλύπτεται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), τον Ενιαίο Οργανισμό Παροχών Υγειονομικής Περίθαλψης (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και τον Οίκου Ναύτου, θεσπίζεται «τιμή κοινωνικής ασφάλισης» (εφεξής Τ.Κ.Α.) η οποία συνίσταται στην τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα, όπως αυτή ορίζεται στην κάθε φορά ισχύουσα Υ.Α. που καθορίζει τον τρόπο τιμολόγησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων μειωμένη κατά 9%. Οι Φ.Κ.Α. καλύπτουν τη δαπάνη χορήγησης των συνταγογραφούμενων φαρμάκων μέχρι του ποσού της λιανικής τιμής μειωμένης κατά το ποσό της συμμετοχής του ασφαλισμένου και της προκύπτουσας διαφοράς μεταξύ της τιμής παραγωγού ή εισαγωγέα και της ΤΚΑ. Η δαπάνη που αφορά το παρακρατούμενο 9% βαρύνει αποκλειστικά τους κατόχους της άδειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και θεωρείται «επιστροφή» (rebate) των ΚΑΚ των φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φ.Κ.Α. και τον ΕΟΠΥΥ.
 β) Το ποσό που υποχρεούται να αποδώσει κάθε εταιρεία ή κάτοχος άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων προκύπτει από τα στοιχεία των συνολικών πωλήσεών της ανά φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα, αφού αφαιρεθούν οι πωλήσεις προς τα νοσοκομεία και οι παράλληλες εξαγωγές σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη η σχέση δημόσιας προς ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη, ήτοι 80%−20%.
γ) Επιπροσθέτως των διατάξεων των προηγούμενων περιπτώσεων α) και β) οι ΚΑΚ κάθε τρίμηνο,  αρχής γενομένης από 1-1-2012 υποχρεούνται σε πρόσθετη κλιμακούμενη επιστροφή «rebate» ανάλογα με τον συνολικό όγκο πωλήσεων του κάθε φαρμακευτικού προϊόντος του προηγούμενου τριμήνου, όπως ορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Τριμηνιαίος συνολικός όγκος πωλήσεων ανά φαρμακευτικό προϊόν     Πρόσθετο της περίπτωσης α) της παρούσας παραγράφου ποσό επιστροφής (rebate)
Από   1.000.000€-2.000.000εκ€    2%
Από  2.000.000€- 4.000.000€    4%
Από  4.000.000€- 6.000.000€    6%
 Πάνω από 6.000.000€    8%
 
Για τον υπολογισμό του τελικού ποσού λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις της περίπτωσης β) της παρούσας παραγράφου. Για την απόδοση του πρόσθετου ποσού επιστροφής, αυτή πραγματοποιείται με βάση τις πωλήσεις του προηγούμενου τριμήνου βάσει των στοιχείων πωλήσεων του ΕΟΦ και καταβάλλεται αντίστοιχα για το πρώτο τρίμηνο, μέχρι 30 Ιουνίου, για το δεύτερο τρίμηνο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, για το τρίτο τρίμηνο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και για το τέταρτο τρίμηνο μέχρι 31 Μαρτίου κάθε επόμενου έτους. .

δ) Ο τρόπος υπολογισμού των ποσών από τον ΕΟΦ, όπως περιγράφεται στις περιπτώσεις β) και γ) του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις όπου ο εκάστοτε Φ.Κ.Α. έχει ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (εφεξής Σ.Η.Σ.) μέχρι την πλήρη εφαρμογή του τελευταίου ή διαθέτει άλλο ηλεκτρονικό σύστημα σάρωσης των συνταγών (scanning). Στις περιπτώσεις αυτές, το ποσό που υποχρεούται να αποδώσει κάθε εταιρεία ή κάτοχος άδειας κυκλοφορίας υπολογίζεται μέσω του Σ.Η.Σ. ή του άλλου συστήματος ανά Φ.Κ.Α. ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αποδίδεται αντίστοιχα στον Φ.Κ.Α. ή τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ε) i) Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης του ποσού επιστροφής της περίπτωσης  α) ή του πρόσθετου ποσού επιστροφής της περίπτωσης γ) της παρούσας παραγράφου, αυτά εισπράττονται με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε. ii) Τα φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία δεν αποδόθηκε το ποσό της επιστροφής διαγράφονται αυτοδίκαια από τον κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010. iii) Οι εταιρείες δικαιούνται βεβαίωσης καταβολής του ποσού επιστροφής για φορολογική χρήση. στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζεται η διαδικασία, προθεσμίες, τρόπος απόδοσης του ποσού επιστροφής της περίπτωσης α) και του πρόσθετου ποσού επιστροφής της περίπτωσης γ) του παρόντος άρθρου από τους ΚΑΚ προς τους Φ.Κ.Α., ή τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τον Οίκο Ναύτη, ο καταμερισμός του εισπραχθέντος ποσού στους δικαιούχους φορείς, η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. ζ) Η εφαρμογής της παρούσας διάταξης αρχίζει αναδρομικά από 1-1-2012.

Άρθρο 23
1. Η περίπτωση γ. της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.3816/2010 (Α΄6) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνονται, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Φ., δύο κατάλογοι με τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ως εξής: ι) για αποκλειστική διάθεση από νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές και ιι) για διάθεση και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Με όμοια απόφαση οι εν λόγω κατάλογοι αναθεωρούνται και συμπληρώνονται τουλάχιστον κατ’ έτος. Για τον προσδιορισμό του κόστους λαμβάνεται υπόψη η χονδρική τιμή των ιδιοσκευασμάτων και η συσκευασία τους σε συνδυασμό με το κόστος ημερήσιας θεραπείας.  Ο τρόπος διαμόρφωσης της τιμής διάθεσής των ιδιοσκευασμάτων του καταλόγου ι) από τα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές ορίζεται στη νοσοκομειακή τιμή +5% +ΦΠΑ ενώ των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του καταλόγου ιι) από τα ιδιωτικά φαρμακεία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχει ισχύ αγορανομικής διάταξης στην οποία θα ορίζεται ένα πάγιο ποσό ως κέρδους φαρμακοποιού ή συνδυασμός ποσοστού κέρδους και πάγιου ποσού ως κέρδος φαρμακοποιού»
2. Στο τέλος του άρθρου 40 του ν. 3918 /2011 (Α΄ 31) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με όμοιες αποφάσεις που εκδίδονται εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, μπορούν να καθορίζεται αντί ποσοστού κέρδους φαρμακοποιού, πάγιο ποσό ανά φάρμακο ως κέρδος φαρμακοποιού ή συνδυασμός ποσοστού κέρδους και πάγιου ποσού ως κέρδος φαρμακοποιού, σε συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων υψηλού κόστους, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση του ΕΟΦ.»  
3. Στο άρθρο 9 του ν.2889/2001 (Α΄  37) προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:
«10. Η χρέωση των φαρμάκων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών του καταλόγου της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 τουν.3816/2010 (Α΄6) από τα Δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης γίνεται στη νοσοκομειακή τιμή +5% +ΦΠΑ.»      

Άρθρο 24

    Στο άρθρο 34 του ν. 3918/2011 (Α΄31) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
«6.  Καθιερώνεται πρόσθετο κλιμακωτό ποσοστό επιστροφών σε κάθε τιμολόγιο πωλήσεων των φαρμακείων προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ως εξής :
Για τιμολόγια:    Ποσοστό επιστροφής
μέχρι 40.000 €    0%
από 40.000 έως 50.000 €    0,50%
από 50.000  έως 60.000€    1,25%
από 60.000  έως 80.000€    2,25%
από 80.000  έως 100.000€    3,50%
από 100.000  και πάνω    5%

Το ποσό που προκύπτει κάθε φορά αναγράφεται στο τιμολόγιο και
αφαιρείται από την αξία του ως έκπτωση.»

Άρθρο 25

Καθιερώνεται ολοήμερη λειτουργία των φαρμακευτικών τμημάτων όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ για την εξυπηρέτηση των εξωτερικών ασθενών που επιθυμούν να εκτελέσουν συνταγές φαρμάκων ειδικών παθήσεων.
Τα ποσά που προκύπτουν κάθε φορά από το επιπλέον της νοσοκομειακής τιμής ποσοστό 5% εγγράφονται στον μοναδιαίο λογαριασμό της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν.2889/2001. Τα έσοδα που προκύπτουν από το συγκεκριμένο ποσό διατίθενται κατά προτεραιότητα για την απογευματινή λειτουργία του νοσοκομειακού φαρμακείου και ιδίως για αμοιβή του προσωπικού, για τις ανάγκες κάλυψης αμοιβών  επί πλέον προσωπικού για την απογευματινή λειτουργία καθώς  για τις προμήθειες υπηρεσιών, αγαθών και εξοπλισμού για την απογευματινή λειτουργία του νοσοκομειακού φαρμακείου. Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί που θα δηλώσουν συμμετοχή στην απογευματινή λειτουργία δεν μπορούν να συμμετέχουν τις ίδιες μέρες στο πρόγραμμα εφημεριών.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα ποσοστά, όροι και προϋποθέσεις διάθεσης των ανωτέρω εσόδων.
    Η εκτέλεση συνταγών φαρμάκων ειδικών παθήσεων των εξωτερικών ασθενών, γίνεται με το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και υποβάλλεται κάθε μήνα ως φαρμακευτική δαπάνη στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα ασφαλιστικά ταμεία οφείλουν να εξοφλούν τη δαπάνη των φαρμάκων αυτών στον ίδιο χρόνο με τα ιδιωτικά φαρμακεία.».»

Άρθρο 26

    Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 3918/2011 τροποποιείται ως ακολούθως : « Το ποσοστό της επιστροφής κλιμακώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η προοδευτική διαβάθμιση του προηγούμενου πίνακα για τους Φ.Κ.Α. που δεν εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:
Ύψος αιτούμενου ποσού ανά Κλάδο Υγείας ΦΚΑ    Προοδευτικό ποσοστό επιστροφής επί του ύψους του αιτούμενου ποσού    Τελικό ποσό κλιμακίου    Συνολικό ποσό ανά κλιμάκιο
0-3000 €    0 %    0    0
3.001 €-10.000 €    2%    140    140
10.001€-30.000 €    3%    600    740
30.001€-40.000 €    5%    500    1240
Από 40.001 € και πάνω    6%        

Η παρούσα διάταξη ισχύει από 01.01.2012.»\

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Διατάξεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης

                    Άρθρο 27

1. Στην περίπτωση Δ) υποπερίπτωση β) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.3106/2003 (Α΄30) η φράση «έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης» αντικαθίσταται με την φράση «έδρα το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη».
2. Στην περίπτωση Ε) υποπερίπτωση ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.3106/2003 (Α΄30) η φράση «έδρα το Δήμο Λάρισας» αντικαθίσταται με την φράση «έδρα το Δήμο Τυρνάβου».
3. Στην περίπτωση Δ) υποπερίπτωση β) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 ν.3329/2005 (Α΄81) η λέξη «Ατόμων» αντικαθίσταται με τη λέξη «Παιδιών».
4. Στην περίπτωση Δ) υποπερίπτωση β) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 ν.3329/2005 (Α΄81) η φράση «έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης» αντικαθίσταται με την φράση «έδρα το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη».
5. Στην περίπτωση Ε) υποπερίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 ν.3329/2005 (Α΄81) η λέξη «Λάρισας» αντικαθίσταται με τη λέξη «Τυρνάβου».
6. Στην περίπτωση Ζ) υποπερίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 ν.3329/2005 (Α΄81) η λέξη «Λασιθίου» αντικαθίσταται με τη λέξη «Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης».
7. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15Α ν.3329/2005 (Α΄81), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν.4025/2011 (Α΄228) προστίθεται περίπτωση ι) ως ακολούθως: «ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης με έδρα το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη»
8. Στον τίτλο του Κεφαλαίου Β’ και στον τίτλο του άρθρου 11, του άρθρου 12, του άρθρου 13 και του άρθρου 14 στο ν.4025/2011 (Α΄228) η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από την φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».
    9. Στο άρθρο 9Α του ν.2889/2001 (Α΄37), όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 ν.4025/2011 (Α΄228) όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από την φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».
    10. Στην περίπτωση μ) της παραγράφου 1 του άρθρου 9Α του ν.2889/2001 (Α΄37), όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) η λέξη «Πανεπιστημιακό» διαγράφεται.
    11. Στην περίπτωση ω) της παραγράφου 1 του άρθρου 9Α του ν.2889/2001 (Α΄37), όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) το εντός της παρενθέσεως (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) αντικαθίσταται από «(ΚΑΑΚΥΑμεΑ)».
    12. Στο άρθρο 9Β του ν.2889/2001 (Α΄37), όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 ν.4025/2011 (Α΄228) όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από την φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».
    13. Στο άρθρο 9Γ του ν.2889/2001 (Α΄37), όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 ν.4025/2011 (Α΄228) όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από την φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».
    14. Στο άρθρο 9Δ του ν.2889/2001 (Α΄37), όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 ν.4025/2011 (Α΄228) όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από την φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».
15. Στο άρθρο 15 ν.4025/2011 (Α΄228) όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από την φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».
16. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 ν.4025/2011 (Α΄228) στο προτελευταίο εδάφιο η φράση «στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας στις οποίες συγχωνεύθηκαν.» αντικαθίσταται με την φράση «στα Νοσοκομεία στα οποία εντάχθηκαν.».
17. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 ν.4025/2011 (Α΄228) στο τελευταίο εδάφιο η φράση «τους φορείς στους οποίους συγχωνεύθηκαν» αντικαθίσταται με την φράση «τα Νοσοκομεία στα οποία εντάχθηκαν».
18. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν.3329/2005 η λέξη «Εσωτερικών» αντικαθίσταται από την φράση «Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
19. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 7 του ν.3329/2005 (Α΄81) όπως προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 15 ν.4025/2011 (Α΄228) όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από την φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».
20. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 15 ν.4025/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Το προσωπικό που την 2-11-2011 κατείχε θέσεις οργανικές ή προσωποπαγείς στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που καταργήθηκαν και εντάχθηκαν στα Νοσοκομεία ως οργανικές τους μονάδες, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του στα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, απαγορευμένης κάθε εσωτερικής μετακίνησής του για οποιοδήποτε λόγο.»
21. Από την παράγραφο 2 του άρθρου 44 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) καταργούνται τα εξής εδάφια: «Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων του ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος – Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος», σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λύονται μέσα σε πέντε μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να παρατείνεται η μίσθωση έως πέντε ακόμη μήνες και για μία μόνο φορά, με την προϋπόθεση ότι συντρέχει σοβαρός λόγος που μνημονεύεται στην απόφαση αυτή. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση των μισθώσεων.» Η κατάργηση ισχύει από την 2-3-2011.
22. Διακόπτεται από 1.1.2012 η παροχή όλων των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα τέκνα και στις τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ.

Άρθρο 28
Μισθοδοσία Ε.Ι.Κ.

Από 1/6/2012 η μισθοδοσία του νπδδ «Εθνικό Ίδρυμα Κωφών» (Ε.Ι.Κ.), βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 15/220 0001 «Αποδοχές και συντάξεις» του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το αναλογούν ποσό μεταφέρεται από τις πιστώσεις του Ε.Φ. 15/220 2846 «Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Κωφών για Μισθοδοσία Προσωπικού του Ε.Ι.Κ.», προκειμένου να καλύψει τις δαπάνες μισθοδοσίας. Από 1/6/2012 δεν θα επιχορηγείται το ανωτέρω νπδδ προκειμένου να καλύψει δαπάνες μισθοδοσίας.

Άρθρο 29
Ορισμός αστέγου
    
1.Αναγνωρίζονται οι άστεγοι ως ευπαθής κοινωνική ομάδα, στην οποία παρέχεται κοινωνική προστασία. Ως άστεγοι ορίζονται όλα τα άτομα που διαμένουν στη χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληρεί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.
2.Στους αστέγους περιλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα.
3.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού που δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής της παρούσας, ιδίως το περιεχόμενο, η έκταση και ο χρόνος παροχής κοινωνικής προστασίας, καθώς και η διαδικασία και οι φορείς υλοποίησης της καταγραφής των αστέγων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
Διατάξεις Ψυχικής Υγείας

Άρθρο 30
Κατάργηση Ψυχιατρικών Νοσοκομείων

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δημόσιο Παιδιατρικό Νευροψυχιατρικό Νοσοκομείο Ραφήνας» καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
2.  Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων» καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ως Ψυχιατρικό Τμήμα.
3. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Τρίπολης» καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης ως Ψυχιατρικό Τμήμα.
4. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας» καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας ως Ψυχιατρικό Τμήμα.
5. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Ιεράς Μονής Πέτρας Ολύμπου» καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης ως Ψυχιατρικό Τμήμα.

Άρθρο 31
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού

1. Τα δικαιώματα των εργαζομένων στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που καταργούνται δεν θίγονται. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στα καταργούμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μεταφέρονται στο νοσοκομείο που εντάσσεται ως Ψυχιατρικό Τμήμα για τη στελέχωση του ψυχιατρικού τμήματος.  
2. Οι ιατροί που υπηρετούν στα καταργούμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά το χρόνο ένταξης μεταφέρονται αυτοδικαίως με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν, στο αντίστοιχο νοσοκομείο.
3. Το πάσης φύσεως προσωπικό, που κατέχει οργανικές θέσεις κατά το χρόνο ένταξης, μεταφέρεται αυτοδικαίως με τις οργανικές θέσεις τους, στο οικείο νοσοκομείο που εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν. Για την υπηρεσιακή κατάσταση (άδειες, αποσπάσεις, μετακινήσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, λύση υπηρεσιακής σχέσης κ.λπ.) του ανωτέρω προσωπικού, εφαρμόζονται μετά την κατά τα άνω μεταφορά του στα νοσοκομεία υποδοχής, οι διατάξεις που διέπουν το αντίστοιχο προσωπικό των φορέων αυτών. Το ίδιο προσωπικό, μετά τη μεταφορά του, μισθοδοτείται από τα νοσοκομεία υποδοχής και λαμβάνει τις αποδοχές της αντίστοιχης κατηγορίας (μισθολόγιο, επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) του προσωπικού αυτών. Το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχε πριν από τη μεταφορά του στους φορείς υποδοχής.
4. Το προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις διατηρεί τις θέσεις του, οι οποίες μεταφέρονται αυτοδικαίως ως προσωποπαγείς θέσεις στο αντίστοιχο νοσοκομείο.
5. Για την αυτοδίκαιη μεταφορά οργανικών ή προσωποπαγών θέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας. Το προσωπικό που κατέχει  θέσεις οργανικές ή προσωποπαγείς στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που καταργήθηκαν και εντάχθηκαν ως ψυχιατρικό τμήμα στο οικείο Νοσοκομείο, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας  απαγορευμένης κάθε εσωτερικής μετακίνησής του για οποιοδήποτε λόγο.
6. Οι οργανικές θέσεις και το προσωπικό που τις κατέχει του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Δημόσιο Παιδιατρικό Νευροψυχιατρικό Νοσοκομείο Ραφήνας» μεταφέρονται στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο για να στελεχώσουν το κέντρο υγείας Ραφήνας -Πικερμίου με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν. Μετά τη στελέχωση του κέντρου υγείας Ραφήνας –Πικερμίου, οι εναπομείνασες οργανικές θέσεις και το προσωπικό μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ ή σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας εντός της Περιφέρειας Αττικής. Η μεταφορά οργανικών θέσεων και προσωπικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από εισήγηση του Διοικητή της 1ης Δ.ΥΠΕ, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την αίτηση προτίμησης του υπαλλήλου αν έχει υποβληθεί και τις ανάγκες που υπάρχουν από έλλειψη προσωπικού στις κατηγορίες κλάδους και ειδικότητες στα νοσοκομεία ή στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας. Η εισήγηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
 7. Η μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρεται είτε αυτοδικαίως είτε με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης βαρύνει μετά την μεταφορά του τον φορέα υποδοχής με ανάλογη εγγραφή της πίστωσης.

Άρθρο 32
Ρυθμίσεις θεμάτων περιουσίας

1. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο νοσοκομείο στο οποίο εντάσσονται, για το «Δημόσιο Παιδιατρικό Νευροψυχιατρικό Νοσοκομείο Ραφήνας» στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο, τα οποία και διαθέτουν τα περιουσιακά στοιχεία των καταργούμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για τα οποία υπάρχει δέσμευση από τις περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεις, ειδικά και αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν και με τους όρους που τέθηκαν με τις πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται και ταμειακά υπόλοιπα κατά την κατάργηση των πιο πάνω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μεταφέρονται στα Νοσοκομεία στα οποία εντάχθηκαν. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τα νοσοκομεία στα οποία εντάχθηκαν τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα.
2. Μέχρι την 31-5-2012 το Διοικητικό Συμβούλιο των οικείων νοσοκομείων υποχρεούται σε διενέργεια απογραφής και σύνταξη σχετικής έκθεσης όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα του ή στα οποία αποκτά εμπράγματα δικαιώματα. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα και τα εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών που αποκτώνται καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή του κτηματολογίου. Η έκθεση απογραφής της κινητής περιουσίας καταγράφεται στα οικεία βιβλία των φορέων υποδοχής.

Άρθρο 33
Ρύθμιση θεμάτων ΣΕΥΥΠ,ΕΟΜ
 και λοιπές διατάξεις

1. Στο άρθρο 3 του Ν. 2920/2001 (Α 131) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Στην αρμοδιότητα όλων των τομέων του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. ανήκει και ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3730/2008 (Ά 176) καθώς και της κείμενης νομοθεσίας, κοινοτικής και εθνικής, για την προστασία από τον καπνό και το αλκοόλ και η διαχείριση σχετικών καταγγελιών παραβιάσεων του νόμου.
Κατά τη διενέργεια του ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3868/2010 (Ά 129), οι ελεγκτές του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. μπορούν να βεβαιώνουν παραβάσεις του νόμου και να επιβάλλουν πρόστιμα κατά τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία και τις υπουργικές αποφάσεις. Οι κατά τόπο συναρμόδιες για την επιβολή του νόμου αρχές υποχρεούνται να συνεργάζονται και να παρέχουν άμεση συνδρομή κατόπιν αιτήματος του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
Οι Υγειονομικοί και οι Διοικητικοί-Οικονομικοί Επιθεωρητές που υπηρετούν στον Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., εντάσσονται στον Τομέα Υγειονομικού  και Φαρμακευτικού Ελέγχου και του Διοικητικού –Οικονομικού Ελέγχου αντίστοιχα. Οι Βοηθοί Επιθεωρητές που υπηρετούν στον Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. εντάσσονται στους Βοηθούς Επιθεωρητές του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
Για τις θέσεις Υγειονομικών Επιθεωρητών αποσπώνται πέρα των όσων αναφέρονται στην περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 2920/2001 (Α 131) και μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ψυχιάτρων, ΠΕ Διαιτολόγων και ΠΕ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Για τις θέσεις των Βοηθών Επιθεωρητών αποσπώνται πέρα των όσων αναφέρονται στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 2920/2001 (Α 131) και μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με βαθμό Ά των κλάδων ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΤΕ Πληροφορικής με βαθμό τουλάχιστον ΄Β.
Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων είναι οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης β βαθμού, η Δημοτική Αστυνομία, οι υπάλληλοι επιθεωρητές της Διεύθυνσης Επιθεωρήσεως Ε.Ο.Τ. του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, οι επιθεωρητές εργασίας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), οι ιατροί και οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας του κλάδου Ε.Σ.Υ. και οι επόπτες δημόσιας υγείας της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και οι λιμενικές αρχές.»
2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 9 του ν. 3984/2011 (Α 150) προστίθεται εδάφιο γ ως ακολούθως: «Η επέμβαση για τη λήψη μοσχεύματος προηγείται άλλων επεμβάσεων που δεν έχουν επείγοντα χαρακτήρα.»
3.Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 3984/2011 (Α 150) αντικαθίσταται ως ακολούθως: « Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται μετά από πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Οργανισμός Αφαίρεσης όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, την οργάνωση, το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό, τα όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Επίσης, ορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας στους Οργανισμούς Αφαίρεσης. Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσης των ιδιωτικών κλινικών με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και τις Μονάδες Μεταμόσχευσης.»
4.Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ν. 3984/2011 (Α 150) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται μετά από πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η Μονάδα Μεταμόσχευσης όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, την οργάνωση, το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό, τα όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Επίσης, ορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας καθώς και κάθε άλλο θέμα.»
5.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 3984/2011 (Α 150) αντικαθίσταται ως εξής: «Συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις ειδικών επιστημόνων που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε ετών που μπορεί να ανανεώνεται δύο φορές. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού αυτού καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 28».
6.Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 3984/2011 (Α 150) αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1.Η εφαρμογή των ιστών και κυττάρων με την έννοια του άρθρου 3 περίπτωση 12 του π.δ. 26/2008, πραγματοποιείται σε Μονάδες Εφαρμογής Ιστών και Κυττάρων. Εξαιρούνται τα αναπαραγωγικά κύτταρα για τα οποία ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ν. 3305/2005.
7.Οι Μονάδες Εφαρμογής Ιστών και Κυττάρων λειτουργούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν λάβει τη σχετική άδεια. Ειδικά οι επεμβάσεις κερατοπλαστικής πραγματοποιούνται και σε μονάδες υγείας Ν.Π.Ι.Δ., που έχουν λάβει τη σχετική άδεια κατά τις διατάξεις του παρόντος.»
8. Σε περίπτωση κατά την οποία τιμολογημένες απαιτήσεις ιδιωτών πιστωτών κατά του Δημοσίου έχουν εκχωρηθεί από τον πιστωτή σε αναγνωρισμένη Τράπεζα της ημεδαπής ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με σκοπό τη χρηματοδότησή τους, αυτές μπορούν να συμψηφιστούν με απαιτήσεις του Δημοσίου υπό 2 προϋποθέσεις:α) Αίτηση του πιστωτή προς την Τράπεζα, β)Βεβαίωση της Τράπεζας ότι συναινεί στον συμψηφισμό και αποστολή του εκχωρηθέντος τιμολογίου προς το Δημόσιο.
9. Στο άρθρο 49 του ν. 2082/1992 (Ά 158) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1.    Στο άρθρο 2 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του, το Κοινωφελές Ίδρυμα ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ μπορεί να:
α) Πωλεί, μισθώνει, προβαίνει σε χρηματοδοτική μίσθωση και εκμεταλλεύεται, εν γένει, τα περιουσιακά του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ως ομάδας περιουσίας. Στην περίπτωση πώλησης ή εκμίσθωσης του Νοσηλευτικού Ιδρύματος θα εφαρμόζεται η παράγραφος 7 του άρθρου 6, η οποία απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Ιδρύει εταιρείες, με σκοπό που συνάδει με τους σκοπούς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ.»
2.Στο άρθρο 2 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Επιπλέον το Κοινωφελές Ίδρυμα ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ μπορεί να διασυνδεθεί με το ΓΝ Νοσοκομείο Κοργιαλένειο Μπενάκειο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 3984/2011, με επταμελές Διοκητικό Συμβούλιο ως ενιαίο ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ, του οποίου τα μέλη διορίζονται αποκλειστικά από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ανάμεσα στα οποία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γενικός Διευθυντής θα διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.    Στο άρθρο 3, παράγραφος 2, η περίπτωση στ) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Έσοδα από εκποίηση περιουσιακών του στοιχείων.»
10. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3868/2010 ( Α 129) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Αρθρο Δεύτερο του άρθρου 2 του ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292 Α) αριθμείται ως
1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Πέραν των άνω υποχρεώσεων, ο Δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να
καλύψει από κεφάλαια, τα οποία έχει συγκεντρώσει, καθώς και από κάθε άλλο
ποσό που θα περιέλθει σε αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο για το σκοπό αυτόν, όπως
από κάθε είδους δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, συνδρομές και ενισχύσεις
που θα διατεθούν για τη δημιουργία της Ογκολογικής Μονάδας, τη δαπάνη για την
απόκτηση μέρους του αναγκαίου για τη λειτουργία της Μονάδας ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού και δη να διαθέσει το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων
επτακοσίων ογδοντατεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα (2.784.180) ευρώ
προκειμένου να αποκτηθούν επ` ονόματι του Νοσοκομείου και προς χρήση της
Ογκολογικής Μονάδας τα ακόλουθα μηχανήματα:

Περιγραφή Εξοπλισμού    Τεμάχια    Τιμή μονάδος    Μερ. Σύνολον
        €    €
Νοσηλευτική κλίνη ηλεκτρική – Κομοδίνο  Χρώμα Γαλάζιο     74    4.500    333.000
Νοσηλευτική κλίνη ηλεκτρική – Κομοδίνο  Χρώμα Πορτοκαλί    59    4.500    265.500
Κλίνη εξεταστική ρυθμιζομένου ύψους ηλεκτρική    6    6.000    36.000
Ηλεκτροκίνητο φορείο    6    10.000    60.000
Στατό ορού τροχήλατο    178    800    142.400
Διαφανοσκόπιο επίτοιχο διπλό    12    4.000    48.000
Ροόμετρο οξυγόνου με υγραντήρα    169    250    42.250
Αναρρόφηση κενού    169    300    50.700
Τροχήλατο φωτισμού    4    4.000    16.000
Ραφιέρες αρχειοθέτησης     16    16.000    256.000
Τηλεόραση με τηλεσκοπικό βραχίονα     6    25.000    150.000
Συστημα Απολυμανσης και Καθαρισμου Χώρων    2    45.000    90.000
Ψυγείο αίματος 4 ºC    3    10.000    30.000
Καταψύκτης μοσχευμάτων     2    20.000    40.000
Αυτόματος απινιδωτής    2    3.500    7.000
Αντλία έγχυσης    85    4.200    357.000
Μόνιτορ 4 παραμέτρων     8    16.000    128.000
Διαγνωστικό σετ  ωτοσκοπίου    32    250    8.000
Φορητός υπέρηχος    1    19.000    19.000
Αναισθησιολογικό μηχάνημα    1    30.000    30.000
Πιεσόμετρο τροχήλατο    37    2.700    99.900
Ψυχόμενη φυγόκεντρος για eppendorf    2    15.000    30.000
Ψυχόμενη φυγόκεντρος ασκών αίματος BECKMAN    2    60.000    120.000
Καταψύκτης -20°C    2    7.000    14.000
Θάλαμος νηματικής ροής     1    30.000    30.000
Τράπεζα υπεριώδους ακτινοβολίας    2    1.990    3.980
Παγομηχανή για δημιουργία θρυμματισμένου πάγου    1    8.000    8.000
Μικροσκόπιο ανάστροφο     1    17.000    17.000
Φορητός καρδιογράφος    2    4.000    8.000
Ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας με φωτογραφική έξοδο    1    15.000    15.000
Μηχανήματα απόρριψης μολυσματικού υλικού    4    17.000    68.000
Αναδευτήρες ασκών αίματος μετά ζυγού    3    12.000    36.000
Ηλεκτρονική φυγόκεντρος σωληναρίων     1    20.000    20.000
Αποψύκτης πλάσματος    1    14.000    14.000
Αναδευτήρες αιμοπεταλίων     1    32.000    32.000
Καρέκλα ζυγαριά    3    2.000    6.000
Ζυγός δαπέδου με αναστημόμετρο    7    5.000    35.000
Βρεφοζυγός ψηφιακός    8    4.200    33.600
Ζυγός δαπέδου    19    4.150    78.850
Πολυθρόνα τροχήλατη μεταφοράς ασθενών    10    600    6.000
            
               2.784.180

Άρθρο 34
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί με συμβαλλόμενους τα καταργούμενα και εντασσόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τρίτους και ιδίως εκμισθωτές, προμηθευτές, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους και παράγουν δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι των φορέων υποδοχής που υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε αυτές.
    2. Με τροποποίηση του Οργανισμού των οικείων νοσοκομείων θα ρυθμιστούν θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ψυχιατρικών τμημάτων, διάρθρωση προσωπικού, διαβάθμιση και κατανομή των θέσεων, οι κλάδοι προσωπικού, η δύναμη των κλινών, οι αρμοδιότητες, και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι την τροποποίηση του υφιστάμενου Οργανισμού των νοσοκομείων, στα οποία εντάχθηκαν τα καταργούμενα νπδδ, αυτά λειτουργούν ως τμήμα του οικείου νοσοκομείου και παρέχουν υπηρεσίες περίθαλψης σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, διατηρώντας τον Οργανισμό που έχουν και λειτουργούν σύμφωνα με αυτόν εκτός των διατάξεων που έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος.
     3. Ο αναπληρωτής διοικητής διατηρεί και ασκεί τις αρμοδιότητές του στο ψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου.
    4.  Το από 13-8-1958 βασιλικό διάταγμα (Α΄120) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΥΑ Α3β/οικ.17964/1987 (Β΄ 75), το από 24-5-1956 βασιλικό διάταγμα (Α΄128) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΥΑΑ3β/οικ.14146/1986 (Β΄700), το από 5-4-1951 βασιλικό διάταγμα (Α΄108) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΥΑ Αεβ/οικ.19192/1986 (Β΄ 816), το με αριθμό 703/1969 βδ (Α΄220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και η ΥΑ Α3β/οικ.14176/1986 (Α΄648) καταργούνται.

Κεφάλαιο ΙΒ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 35   
Σύσταση  – Σκοπός

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), αποκαλούμενο στο εξής «ΕΤΕΑ», το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έχει έδρα την Αθήνα. Έναρξη λειτουργίας του  ορίζεται η πρώτη Ιουλίου 2012.
 2. Σκοπός του είναι η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό, Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους.
Άρθρο 36     
Ένταξη

1.  Στο ΕΤΕΑ εντάσσονται από την έναρξη λειτουργίας του: α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), β)  οι τομείς του Tαμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τομείς αυτού  «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ)  ως προς την  επικουρική ασφάλιση, ε) οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και στ) o Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί με ενιαία διοικητική και  οικονομική οργάνωση.
2. Μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΤΕΑ τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο   ταμεία. τομείς και κλάδοι  δύνανται με αποφάσεις των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων, κάθε ταμείου, ή τομέα ή κλάδου να εξαιρούνται από την ανωτέρω ένταξη.
3 Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να εντάσσονται στο ΕΤΕΑ μέχρι 31.12.2012, μετά από  σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων  ασφαλισμένων και μετά από  εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης  και άλλα επικουρικά ταμεία καθώς και όσα από τα προβλεπόμενα  στην παρ. 1 του άρθρου  εξαιρέθηκαν.
4. Τα  ταμεία επικουρικής ασφάλισης, τομείς ή κλάδοι  που δεν εντάσσονται   μέχρι την 31η-12-2012 στο  ΕΤΕΑ μετατρέπονται αυτοδίκαια  σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης   κατά  τα οριζόμενα  στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (160 Α)
Άρθρο 37   
Ασφαλιστέα πρόσωπα

Στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ  υπάγονται υποχρεωτικά:
α)  οι   νεοπροσλαμβανόμενοι στον Ιδιωτικό, Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ,
β)  οι ήδη   ασφαλισμένοι των ταμείων – τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται  στο ΕΤΕΑ.    
Άρθρο 38     
Πόροι  

Πόροι  είναι:
1. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και εργοδοτών. Το ποσό εισφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό 3%  για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου. Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα  κατά 1,25% για τον ασφαλισμένο και κατά  0,75% για τον εργοδότη και για τους υπαγόμενους στα υπερβαρέα επαγγέλματα  κατά 1% για τον ασφαλισμένο και 2% για τον εργοδότη.
Προβλεπόμενα ποσοστά εισφορών υπέρ των ταμείων – τομέων και κλάδων που εντάσσονται  στο ΕΤΕΑ και τα οποία υπερβαίνουν τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ποσοστά, καθώς και οι ασφαλιστέες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται  εξακολουθούν να ισχύουν.
2.  Τα έσοδα από τις προβλεπόμενες  εισφορές   υπέρ των ταμείων  – τομέων και κλάδων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, οι πρόσοδοι περιουσίας καθώς και  η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο  και πόρος που  προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων.
Άρθρο 39
Οικονομικό σύστημα λειτουργίας   

1. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται  για πρώτη φορά  από 1-1-2001 με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση.  Το ίδιο σύστημα εφαρμόζεται και για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-2000 για το χρόνο ασφάλισης από 1-1-2015 και εφεξής.
2. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο των κατηγοριών αυτών  τηρούνται σε ατομικές μερίδες.    
Άρθρο 40
Χρόνος ασφάλισης

1. Χρόνος ασφάλισης είναι:
α) Ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουργίας  του ΕΤΕΑ  και εφεξής.
β) Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στους  εντασσόμενους φορείς – τομείς και κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από οποιαδήποτε  αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ.
γ) Ο χρόνοι ασφάλισης οι οποίοι αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 47 του ν. 2084/1992 (165 Α΄), του άρθρου 20 του ν. 3232/2004 ( 48Α΄), και του άρθρου 41 παρ. 7 του 3996/2011 (170 Α΄),  όπως ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 41
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑ δικαιούνται σύνταξης, εφόσον θεμελιώνουν αντίστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης στο φορέα κύριας ασφάλισής τους  για την αυτή αιτία και έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος,  αναπηρίας και θανάτου που προβλέπει η νομοθεσία του κάθε φορέα κύριας ασφάλισης τους καθώς και η γενικότερη νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 42
Καθορισμός ποσού σύνταξης
1. Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται με βάση α) τα δημογραφικά δεδομένα β) το ποσό συσσώρευσης των εισφορών με επιτόκιο που καθορίζεται από το ποσοστό μεταβολής του μισθού των εργαζομένων γ) την μεταβιβασιμότητα ή μη της σύνταξης και δ) το επιτόκιο προεξόφλησης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  αναπροσαρμόζεται ετήσια η σύνταξη με στόχο τη μη δημιουργία ελλειμμάτων στο ταμείο.  
2.Μέχρι 31-3-2012 εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής,  με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παρ.1 του άρθρου αυτού.
3. Για  τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-2000,  οι οποίοι συνταξιοδοτούνται μετά την 1-1-2015, το ποσό της σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων.
α) το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31-12-2014 και  υπολογίζεται σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές  διατάξεις και τη γενικότερη νομοθεσία όπως ισχύουν ,
β) το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1-1-2015 και εφεξής και υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 43
Διοικητικό Συμβούλιο

1.Το Ταμείο διοικείται από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.Ο Πρόεδρος επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 49 Α του Κανονισμού της Βουλής μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και διορίζεται με απόφαση του ανωτέρω Υπουργού για τριετή θητεία. Είναι πλήρους απασχόλησης και πρέπει να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής καθώς και να έχει διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα ή σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής.
3. Το Δ.Σ. αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο.
β) δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και την ΑΔΕΔΥ, εκ των οποίων ο ένας (1)προέρχεται από τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού Τομέα και  ο δεύτερος από τους ασφαλισμένους του Δημοσίου.γ) Δύο(2) εκπροσώπους των εργοδοτών, οι προτείνονται από το Σ.Ε.Β., τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και την Ε.Σ.Ε.Ε. δ) ΄Εναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που προτείνεται από την αντιπροσωπευτικότερη  Ομοσπονδία Συνταξιούχων.
ε)  ΄Εναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ταμείου, ο οποίος κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ταμείου και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων του Ταμείου, προτείνεται από την ΠΟΠΟΚΠ.
στ) Έναν (1) ειδικό επιστήμονα με εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής ή σε θέματα οικονομικά ή διοίκησης και οργάνωσης.
ζ) ΄Εναν (1) υπάλληλο που προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Προϊστάμενο Δ/νσης ή Τμήματος ή υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ  κατηγορίας με πενταετή υπηρεσία στη  Γ.Γ.Κ.Α.
4. Τα μέλη των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του παρόντος διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται  από τις οικείες οργανώσεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.
5. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ως Κυβερνητικός Επίτροπος υπάλληλος που προέρχεται από τη Γ.Γ.Κ.Α., προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης ή Δ/νσης ή Τμήματος,  καλείται δε πάντοτε επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απουσία του Κυβερνητικού Επιτρόπου ή του αναπληρωτή του, εφόσον αυτοί έχουν προσκληθεί νομίμως  και δεν προσήλθαν, δεν επηρεάζει το κύρος των συνεδριάσεων του Συμβουλίου.
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ισάριθμους αναπληρωτές καθώς και ο Κυβερνητικός Επίτροπος με τον αναπληρωτή του διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
 7. Ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου παρίσταται ο αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης ανάλογα με τη φύση του θέματος που συζητείται.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρίαση με μυστική ψηφοφορία των παρόντων μελών τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Ο Αντιπρόεδρος διατηρεί το αξίωμά του εφόσον διατηρεί την ιδιότητα του μέλους. Σε περίπτωση εκπτώσεως ή θανάτου ή της καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχωρήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο, διενεργείται νέα εκλογή για το υπόλοιπο της θητείας του εκπεσόντος ή αποβιώσαντος ή αποχωρήσαντος Αντιπροέδρου.
9. Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση του Δ.Σ., αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του Δ.Σ.
10. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Ταμείου, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Προέδρου του Δ.Σ.
11. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών. Σε κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες το Δ.Σ. αποφασίζει την άμεση επικύρωσή τους.
12. Η θητεία του Προέδρου, του Κυβερνητικού Επιτρόπου και των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρεις μήνες από τη λήξη της .
13. Οι αποδοχές του Προέδρου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και με όμοια απόφαση καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των λοιπών προσώπων που συμμετέχουν στο Δ.Σ.
14. Μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.  συγκροτείται προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,  το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έναν εκ των Προέδρων των εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων ως Πρόεδρο καθώς και τους Προέδρους των λοιπών εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων, ως Αντιπροέδρους, με μείωση αντίστοιχη των μελών η οποία καθορίζεται  με την ίδια Υπουργική Απόφαση.
Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται την τάξη των ασφαλισμένων, των εργοδοτών και των συνταξιούχων. Ο ακριβής αριθμός τους καθώς και οι οργανώσεις από τις οποίες προτείνονται καθορίζονται με την ανωτέρω απόφαση. Στη σύνθεση του εν λόγω Συμβουλίου συμμετέχουν υπάλληλοι που προέρχονται από τη Γ.Γ.Κ.Α. ως Κυβερνητικός Επίτροπος και μέλος αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
15. Αρμοδιότητες του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου είναι η μέριμνα για την κατανομή και τοποθέτηση του μεταφερόμενου προσωπικού, η προεργασία και η λήψη κάθε απόφασης σχετικά με την οργανωτική διάρθρωση και λειτουργία του Ταμείου, η στέγαση των υπηρεσιών του και η ανάληψη κάθε άλλης δράσης σχετικής με τη λειτουργία του.     
Άρθρο 44
Διοικητική Οργάνωση

Οι υπηρεσίες του ΕΤΕΑ συγκροτούνται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και διακρίνονται σε Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες.
Α. Κεντρική Υπηρεσία
1. Διεύθυνση Διοικητικού
2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Διεύθυνση Επιθεώρησης
4. Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
5. Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
Β. Τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΤΕΑ αποτελούν εφεξής οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του εντασσόμενου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ) με την ίδια διάρθρωση και αρμοδιότητες. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ δύναται οι εν λόγω Περιφερειακές Υπηρεσίες να εξυπηρετούν όλους τους ασφαλισμένους του Ταμείου.
Διάρθρωση των Διευθύνσεων
1. H Διεύθυνση Διοικητικού διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:
α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
β) Τμήμα Οργάνωσης − Εκπαίδευσης
γ) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
δ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας.
2. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:
α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
β) Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών
γ) Τμήμα Εσόδων
δ) Τμήμα Προμηθειών
ε) Τμήμα Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας.
3. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:
α) Τμήμα Ελέγχου Ασφάλισης και Εσόδων
β) Τμήμα Ελέγχου Παροχών και Δαπανών
γ) Τεχνικό Γραφείο.
4. Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:
α) Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
β) Τμήμα Εφαρμογών
γ) Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων.
    Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, οι υπηρεσίες των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων λειτουργούν με την υφιστάμενη οργανωτική τους δομή, ασκώντας τις αρμοδιότητες που ασκούσαν.
Από την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ,  αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων σχετικές με παροχή επικουρικής σύνταξης διατηρούνται σε ισχύ και ασκούνται από τις υπηρεσίες του Ταμείου, όπως αυτές θα καθοριστούν με την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο αυτό.
Οι ενιαίες υπηρεσίες των εντασσόμενων Ταμείων καταργούνται.
Εντός δύο μηνών από της δημοσίευσης του παρόντος νόμου, η περαιτέρω διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΤΕΑ καθώς και η οργανωτική διάρθρωση όλων των υπηρεσιών του Ταμείου, οι οποίες ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με τη λειτουργία των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, οι αρμοδιότητες όλων των οργανικών του μονάδων, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι αυτών καθώς και κάθε άλλη σχετική με τη λειτουργία του λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.
Για τη λειτουργία των οργανικών μονάδων του ΤΑΥΤΕΚΩ που ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με τη λειτουργία των κλάδων πρόνοιας και υγείας αυτού και το αργότερο εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος εκδίδεται, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία καθορίζεται η οργανωτική τους διάρθρωση, οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη στελέχωσή τους με προσωπικό και προϊσταμένους.
Άρθρο 45
Οικονομική οργάνωση

1. Το λογιστικό και οικονομικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Φορέα, το οικονομικό έτος αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης του  και λήγει την 31/12 του ίδιου έτους.
2. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού, καθώς και η ακίνητη και κινητή περιουσία των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων  απογράφεται από τις διοικήσεις αυτών κατά την ημερομηνία κατάργησής τους, περιέρχεται αυτοδικαίως στο ΕΤΕΑ, ο οποίος υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις των αντίστοιχων εντασσόμενων ταμείων και κλάδων.
3. Η  σύσταση του ΕΤΕΑ πραγματοποιείται με μεταφορά, ως στοιχείων Ισολογισμού έναρξής του,   των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς τους, που συντάσσονται για το σκοπό αυτόν.
4. Τα έσοδα και έξοδα προσδιορίζονται στον προϋπολογισμό που συντάσσεται ετησίως και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από έγκρισή του από το Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.
5. Το Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, ως κύριος διατάκτης, διαθέτει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού και δύναται να μεταβιβάζει μέρος τους, με επιτροπικά εντάλματα στα όργανα έγκρισης δαπανών (δευτερεύοντες διατάκτες) των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Η μεταβίβαση ενεργείται με επιτροπικά εντάλματα με  μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας  μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.
6. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων  ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα δεδομένα των βιβλίων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων μεταφέρονται στα βιβλία του ΕΤΕΑ το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας σύνταξης του  Ισολογισμού.  Η αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων  ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
7. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του  Κλάδου  Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, και του ΕΤΑΤ που είναι ενιαία, κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από  οικονομική μελέτη, μεταξύ του ΕΤΕΑ και του αντίστοιχου  Κλάδου  ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ και του ΕΤΑΤ.
                                                                                                                                 
Άρθρο 46
Θέματα Προσωπικού
1. Το προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ μεταφέρονται σε αυτό κατά  το χρόνο ένταξης με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση,  βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε περίπτωση που ενταχθούν στο ΕΤΕΑ κλάδοι ή τομείς των ΦΚΑ, ορίζεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του αντίστοιχου φορέα το προσωπικό  και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που μεταφέρονται, κατά την ημερομηνία ένταξης, στο ΕΤΕΑ. Το προσωπικό αυτό μεταφέρεται στο ΕΤΕΑ με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του αντίστοιχου φορέα, το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στους κλάδους ή τομείς των ΦΚΑ που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ και το οποίο εξακολουθεί να υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στο ΕΤΕΑ. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας προσωπικού και το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη για τους αποσπασμένους  βαρύνουν το ΕΤΕΑ, για όσο χρόνο το ανωτέρω προσωπικό παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτό, για δε τους με διάθεση υπαλλήλους συνεχίζουν να βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους οι εν λόγω υπάλληλοι προέρχονται.
4. Μέχρι 31-12-2014 δεν γίνεται καμία πρόσληψη προσωπικού στο ΕΤΕΑ και ο αριθμός του προσωπικού που μεταφέρεται βάσει των παραγράφων 1, 2 και 3 μειώνεται σταδιακά κατά την ίδια περίοδο κατά 30%.
5. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ  διενεργείται η τοποθέτηση του πάσης φύσεως προσωπικού που μεταφέρεται στο ΕΤΕΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
6. Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης, οι οποίοι έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μεταφέρονται στο ΕΤΕΑ, τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέσεις προϊσταμένων αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων του ΕΤΕΑ με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου, σε συνάρτηση με τα ουσιαστικά τους προσόντα και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου.

Άρθρο 47
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με προεδρικό διάταγμα  που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την σύσταση του ΕΤΕΑ με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και  Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, αναλογιστική μελέτη και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.) καταρτίζεται ο Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του ταμείου, με τον οποίο καθορίζονται τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι πόροι, ο χρόνος ασφάλισης, η αναγνώριση συντάξιμου χρόνου και ο τρόπος εξαγοράς του, τα δικαιούμενα σύνταξης πρόσωπα, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, η έναρξη και λήξη των παροχών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση που αφορά τη λειτουργία του ταμείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το ν. 4046/2012 (Α’ 28) . Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού αυτού εξακολουθούν να εφαρμόζονται  οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων – τομέων και κλάδων, η γενικότερη νομοθεσία και ο ν. 4046/2012, όπως ισχύουν.
2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται  εντός έξι (6) μηνών από την σύσταση του ΕΤΕΑ με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4024/11 (Α΄226) καταρτίζεται ο Οργανισμός του Ε.Τ.Ε.Α.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  εκδίδεται, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, εντός εξαμήνου  από την ένταξη των ταμείων και κλάδων, νέος Κανονισμός  Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οικονομική οργάνωση και λογιστική λειτουργία του ταμείου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία  λεπτομέρεια για τη λειτουργία του. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής για τα θέματα οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του  ΕΤΕΑ , εξακολουθούν να εφαρμόζονται αναλογικά οι αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΕΤΕΑΜ, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.  
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι 30 Ιουνίου 2012 καθορίζεται η σύνθεση και η συγκρότηση προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο ΕΤΕΑ καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Με όμοια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση και η συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΕΤΕΑ καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 48
Μεταβατικές – τελικές διατάξεις

1. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού του πρώτου οικονομικού έτους οι δαπάνες του ΕΤΕΑ θα εκτελούνται από τους εγκεκριμένoυς προϋπολογισμούς των εντασσομένων ταμείων – τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης.
2. Στο ΕΤΕΑ μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων ανεξάρτητα από τη  χρονική περίοδο ασφάλισής τους. Οι ασφαλισμένοι  των εντασσόμενων ταμείων – τομέων  και κλάδων καθίστανται ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑ και διέπονται από τις  διατάξεις της νομοθεσίας του  καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Οι συνταξιούχοι των εντασσόμενων ταμείων – τομέων και κλάδων καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ, το οποίο βαρύνεται εφεξής με την καταβολή της σύνταξής τους και διέπονται από τις διατάξεις αυτού και της γενικότερης ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν.  
3. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ, η είσπραξη και απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των ανωτέρω ταμείων – τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης και η χορήγηση των παροχών στους ασφαλισμένους εξακολουθούν να πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες που καθορίζονται αντιστοίχως από την  νομοθεσία αυτών.
4.  Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο ένταξης στο ΕΤΕΑ  για την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης ή για την παροχή επικουρικής σύνταξης  εξετάζονται από το Ταμείο αυτό.
5.  Εκκρεμείς δίκες, που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων συνεχίζονται από το ΕΤΕΑ, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΕΤΕΑ.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,  μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, ρυθμίζεται  κάθε θέμα που θα προκύψει κατά  την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/38/ΕΚ/6.5.2009

ΜΕΡΟΣ Α’
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/38/ΕΚ

ΤΜΗΜΑ Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 49
Αντικείμενο
(Άρθρο 1§§ 1, 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας)
1. Για τη βελτίωση του δικαιώματος των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων και σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 (EE L 122/28/16.5.2009) «για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους», σε κάθε επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας συνιστάται ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων (ΕΣΕ) ή θεσπίζεται διαδικασία για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση μ’ αυτούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου. Οι ρυθμίσεις για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς θεσμοθετούνται και εφαρμόζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους και να διευκολύνεται η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων.
Όταν όμιλος επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, κατά την έννοια του άρθρου 51 παράγραφος 1 περίπτωση γ, περιλαμβάνει μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, κατά την έννοια του άρθρου 51 παράγραφος 1 περιπτώσεις α’ ή γ’, η σύσταση του ΕΣΕ γίνεται στο επίπεδο του ομίλου, εκτός αν οι συμφωνίες, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 56, ορίζουν διαφορετικά.
2. Η ενημέρωση των εργαζομένων και η διαβούλευση με αυτούς πραγματοποιούνται στο κατάλληλο διευθυντικό επίπεδο και επίπεδο εκπροσώπησης σε συνάρτηση με το εκάστοτε θέμα. Προς το σκοπό αυτό, η αρμοδιότητα του ΕΣΕ και το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας ενημέρωσης των εργαζομένων και διαβούλευσης με αυτούς, που διέπονται από τον παρόντα νόμο, περιορίζονται σε διακρατικά ζητήματα.
3. Διακρατικά θεωρούνται τα ζητήματα που αφορούν το σύνολο της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας ή τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή του ομίλου, που βρίσκονται σε δύο διαφορετικά κράτη – μέλη.

 Άρθρο 50
Πεδίο Εφαρμογής
(Άρθρο 1§§ 6 και 7 της Οδηγίας)
1. Εφόσον οι συμφωνίες, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 56, δεν προβλέπουν ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών συμβουλίων εργαζομένων και η έκταση των διαδικασιών για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς, οι οποίες θεσπίζονται για την υλοποίηση του στόχου της παραγράφου 1 του άρθρου 49 αφορούν, για τις επιχειρήσεις κοινοτικής κλίμακας, όλες τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στα κράτη μέλη, και για τους ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, όλες τις επιχειρήσεις μέλη του ομίλου που βρίσκονται στα κράτη μέλη.
2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στα πληρώματα των εμπορικών πλοίων.

Άρθρο 51
Ορισμοί
(Άρθρο 2 της Οδηγίας)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, νοούνται ως:
α) «επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας», κάθε επιχείρηση που απασχολεί κατ’ ελάχιστον 1000 εργαζόμενους στα κράτη – μέλη και κατ’ ελάχιστον 150 εργαζόμενους σε κάθε ένα από δύο τουλάχιστον διαφορετικά κράτη – μέλη
β) «όμιλος επιχειρήσεων», κάθε όμιλος που περιλαμβάνει ελέγχουσα και ελεγχόμενες επιχειρήσεις
γ) «κοινοτικής κλίμακας όμιλος επιχειρήσεων», κάθε όμιλος επιχειρήσεων που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(αα) απασχολεί κατ’ ελάχιστον 1 000 εργαζόμενους στα κράτη – μέλη,
(ββ) έχει τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις μέλη του ομίλου σε διαφορετικά κράτη – μέλη
και
(γγ) τουλάχιστον μία επιχείρηση, μέλος του ομίλου, απασχολεί κατ’ ελάχιστον 150 εργαζόμενους σε κράτος – μέλος και τουλάχιστον μία άλλη επιχείρηση, μέλος του ομίλου, απασχολεί κατ’ ελάχιστον 150 εργαζόμενους σε άλλο κράτος – μέλος
δ) «εκπρόσωποι των εργαζομένων», κατά σειρά προτεραιότητας: i) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, ii) τα συμβούλια των εργαζομένων που έχουν αναδειχθεί και λειτουργούν σ’ αυτές σύμφωνα με το ν. 1767/1988 «Συμβούλια Εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις – Κύρωση της 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας» (Α’ 63), και iii) οι εκπρόσωποι που εκλέγονται από τους εργαζόμενους με άμεση εκλογή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» (Α’ 79) και του άρθρου 4 του ν. 1767/1988˙
ε) «κεντρική διοίκηση», η κεντρική διοίκηση της επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας ή, για τους ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, της ελέγχουσας επιχείρησης
στ) «ενημέρωση», η διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στους εκπροσώπους των εργαζομένων, προκειμένου αυτοί να κατατοπιστούν για το εκάστοτε θέμα και να το εξετάσουν. Η ενημέρωση πραγματοποιείται τον κατάλληλο χρόνο, με τον κατάλληλο τρόπο και το κατάλληλο περιεχόμενο, ώστε να μπορούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να εξετάσουν σε βάθος τις πιθανές συνέπειες και, ενδεχομένως, να προετοιμάσουν τις διαβουλεύσεις με το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας
ζ) «διαβούλευση», η καθιέρωση διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και της κεντρικής διοίκησης ή οποιουδήποτε άλλου καταλληλότερου οργάνου διευθυντικού επιπέδου, σε χρόνο, με τρόπο και με περιεχόμενο που δίνουν τη δυνατότητα στους εκπροσώπους των εργαζομένων, με βάση τα στοιχεία που τους παρασχέθηκαν, να διατυπώνουν γνώμη για τα προτεινόμενα μέτρα, με τα οποία σχετίζεται η διαβούλευση, με κάθε επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της διοίκησης, και σε εύλογη προθεσμία, η οποία μπορεί να λαμβάνεται υπόψη από την επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας ή τον όμιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας ˙
η) «ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων» (ΕΣΕ), το συμβούλιο που συνιστάται σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 ή σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Γ’, με σκοπό την υλοποίηση της ενημέρωσης των εργαζομένων και της διαβούλευσης με αυτούς ˙
θ) «ειδική διαπραγματευτική ομάδα» (ΕΔΟ), η ομάδα που συνιστάται σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2, προκειμένου να διαπραγματευθεί με την κεντρική διοίκηση τη σύσταση ΕΣΕ ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1.
2. Ο κατώτατος αριθμός εργαζομένων καθορίζεται με βάση τον μέσο αριθμό εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με μερική απασχόληση, που έχουν απασχοληθεί στην επιχείρηση τα δύο τελευταία χρόνια.

Άρθρο 52
Ελέγχουσα επιχείρηση
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ως «ελέγχουσα επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση ενός ομίλου επιχειρήσεων, η οποία μπορεί να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση (ελεγχόμενη επιχείρηση), όπως στις περιπτώσεις δικαιωμάτων κυριότητας, χρηματοοικονομικής συμμετοχής ή άλλων δικαιωμάτων που προβλέπονται από το καταστατικό τους.
2. Η δυνατότητα άσκησης δεσπόζουσας επιρροής τεκμαίρεται, υπό την επιφύλαξη αποδείξεως του εναντίου, όταν μια επιχείρηση έναντι άλλης επιχείρησης αμέσως ή εμμέσως:
α) κατέχει την πλειοψηφία του καλυφθέντος κεφαλαίου της ελεγχόμενης επιχείρησης, ή
β) διαθέτει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της ελεγχόμενης επιχείρησης, ή
γ) μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του διευθυντικού ή του εποπτικού οργάνου της επιχείρησης.
Σε περίπτωση σύγκρουσης νόμων κατά την εφαρμογή της παρούσης παραγράφου, όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω τρεις (3) περιπτώσεις σε διαφορετικές επιχειρήσεις ενός ομίλου, τότε ως ελέγχουσα επιχείρηση θεωρείται η επιχείρηση η οποία υπάγεται στην περίπτωση γ’, εκτός αν αποδειχθεί ότι άλλη επιχείρηση ασκεί δεσπόζουσα επιρροή.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα δικαιώματα ψήφου και διορισμού που διαθέτει η ελέγχουσα επιχείρηση περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα δικαιώματα οποιασδήποτε ελεγχόμενης επιχείρησης και οποιουδήποτε προσώπου ή οργανισμού που ενεργεί με το όνομά του, αλλά για λογαριασμό της ελέγχουσας επιχείρησης ή κάθε άλλης ελεγχόμενης επιχείρησης.
4. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, μια επιχείρηση δεν είναι «ελέγχουσα επιχείρηση» άλλης επιχείρησης, της οποίας κατέχει μετοχές, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση στην οποία αναφέρεται το άρθρο 3 παρ. 5 στοιχείο α’ ή γ’ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ης Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων.
5. Η δεσπόζουσα επιρροή δεν τεκμαίρεται από μόνο το γεγονός ότι εντεταλμένο πρόσωπο ασκεί τα καθήκοντά του δυνάμει της νομοθεσίας κράτους – μέλους σχετικά με την εκκαθάριση, την πτώχευση, την αφερεγγυότητα, την παύση πληρωμών, τον πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
6. Προκειμένου να κριθεί, εάν επιχείρηση είναι ελέγχουσα επιχείρηση, εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους – μέλους στο οποίο υπόκειται η εν λόγω επιχείρηση. Εάν το δίκαιο που διέπει την επιχείρηση δεν είναι το δίκαιο κράτους – μέλους, το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο του κράτους – μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται ο αντιπρόσωπός της ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιος αντιπρόσωπος, το δίκαιο του κράτους – μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η κεντρική διοίκηση εκείνης της επιχείρησης του ομίλου, η οποία απασχολεί τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων.

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η΄ ΘΕΣΠΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ

Άρθρο 53
Ευθύνη για τη σύσταση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς
(Άρθρο 4 της Οδηγίας)
1. Η κεντρική διοίκηση είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία των προϋποθέσεων και την παροχή των μέσων που είναι αναγκαία για τη σύσταση του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ενημέρωση και τη διαβούλευση, που προβλέπονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1, στην επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας και τον όμιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας.
2. Όταν η κεντρική διοίκηση δεν βρίσκεται σε κράτος – μέλος, την ευθύνη της ανωτέρω παραγράφου έχει ο εκπρόσωπος που ορίζεται από την κεντρική διοίκηση σε κράτος – μέλος.
Εάν δεν έχει οριστεί τέτοιος εκπρόσωπος, την ευθύνη τότε έχει η διοίκηση της εγκατάστασης ή της επιχείρησης του ομίλου, η οποία απασχολεί τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων σε κράτος – μέλος.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ο εκπρόσωπος ή οι εκπρόσωποι, ή σε περίπτωση απουσίας εκπροσώπων, η διοίκηση, κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, θεωρείται κεντρική διοίκηση.
4. Κάθε διοίκηση επιχείρησης – μέλους ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, καθώς και η κατά την έννοια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 κεντρική διοίκηση ή η κατά τεκμήριο κεντρική διοίκηση της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση και τη διαβίβαση στα ενδιαφερόμενα μέρη για την εφαρμογή του παρόντος νόμου των απαραίτητων πληροφοριών για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 6, και ιδίως των πληροφοριών που αφορούν τη δομή της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων και τον αριθμό των εργαζομένων. Η υποχρέωση αυτή αφορά, ιδίως, τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό εργαζομένων κατά το άρθρο 51 παρ. 1 περιπτώσεις α’ και γ’.

Άρθρο 54
Ειδική διαπραγματευτική ομάδα
(Άρθρο 5§§1 και 2 της Οδηγίας)
1. Για την υλοποίηση του στόχου του άρθρου 49 παράγραφος 1, η κεντρική διοίκηση αρχίζει τις διαπραγματεύσεις για τη σύσταση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ενημέρωση και τη διαβούλευση:
α) με δική της πρωτοβουλία, ή
β) κατόπιν γραπτού αιτήματος τουλάχιστον 100 εργαζομένων ή των εκπροσώπων τους, οι οποίοι υπάγονται τουλάχιστον σε δύο επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά κράτη – μέλη.
Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους, από κοινού ή χωριστά, προς την κεντρική διοίκηση και τα καταστήματα στα οποία αυτοί ανήκουν.
2. Προς τούτο, συνιστάται ειδική διαπραγματευτική ομάδα (ΕΔΟ) με τον εξής τρόπο:
α) Τα μέλη της ΕΔΟ εκλέγονται ή ορίζονται κατ’ αναλογία προς τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε κάθε κράτος – μέλος από την επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας ή τον όμιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, κατανέμοντας σε κάθε κράτος – μέλος μια έδρα ανά μερίδα εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνται σε αυτό το κράτος – μέλος ίση με το 10 % του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνται στο σύνολο των κρατών – μελών ή κλάσμα της εν λόγω μερίδας.
β) Η κεντρική διοίκηση και οι τοπικές διοικήσεις, καθώς και οι αρμόδιες ευρωπαϊκές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, ενημερώνονται για τη σύνθεση της ΕΔΟ και για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Άρθρο 55
Λειτουργία και καθήκοντα ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας
 (Άρθρο 5§§ 3, 4 και 5 της Οδηγίας)
1. Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα (ΕΔΟ) είναι υπεύθυνη μαζί με την κεντρική διοίκηση, να καθορίζουν, με γραπτή συμφωνία, το πεδίο δράσης, τη σύνθεση, τα καθήκοντα και τη διάρκεια της θητείας του ή των ευρωπαϊκών συμβουλίων εργαζομένων ή τις ρυθμίσεις της διαδικασίας για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς.
2. Προκειμένου να συναφθεί η συμφωνία του άρθρου 56, η κεντρική διοίκηση συγκαλεί σε συνεδρίαση την ΕΔΟ και ενημερώνει τις τοπικές διευθύνσεις σχετικά.
Πριν και μετά από κάθε συνεδρίαση με την κεντρική διοίκηση, η ΕΔΟ έχει το δικαίωμα να συνεδριάζει, με τα απαραίτητα μέσα για την επικοινωνία των μελών της, χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης.
Για τους σκοπούς των διαπραγματεύσεων, η ΕΔΟ μπορεί να επικουρείται στο έργο της από εμπειρογνώμονες της επιλογής της, στους οποίους είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι των αρμόδιων αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων κοινοτικού επιπέδου. Οι εμπειρογνώμονες και οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι μπορούν να παρευρίσκονται, με συμβουλευτική ιδιότητα, στις συνεδριάσεις των διαπραγματεύσεων, κατόπιν αιτήματος της ΕΔΟ.
3. Η ΕΔΟ με πλειοψηφία των δύο τρίτων τουλάχιστον των ψήφων μπορεί να αποφασίσει, να μην αρχίσει διαπραγματεύσεις, ή να μην συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται ήδη.
Η ανωτέρω απόφαση τερματίζει τη διαδικασία για τη σύναψη της συμφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 56. Όταν λαμβάνεται η απόφαση αυτή, οι διατάξεις του Τμήματος Γ΄ δεν εφαρμόζονται.
Νέο αίτημα σύγκλησης της ΕΔΟ μπορεί να υποβάλλεται το νωρίτερο δύο έτη από την προαναφερθείσα απόφαση, εκτός εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη ορίσουν συντομότερη προθεσμία.
4. Η κεντρική διοίκηση αναλαμβάνει τις δαπάνες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις κατά τις παραγράφους 1 και 2, έτσι ώστε η ΕΔΟ να μπορεί να εκπληρώνει την αποστολή της με τον κατάλληλο τρόπο.

Άρθρο 56
Περιεχόμενο της συμφωνίας
(Άρθρο 6 της Οδηγίας)
1. Η κεντρική διοίκηση και η ειδική διαπραγματευτική ομάδα (ΕΔΟ) πρέπει να διαπραγματεύονται με πνεύμα συνεργασίας και με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις λεπτομέρειες της υλοποίησης της ενημέρωσης των εργαζομένων και της διαβούλευσης με αυτούς, που προβλέπονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου.
2. Με την επιφύλαξη της αυτονομίας των μερών, η συμφωνία κατά την παράγραφο 1, μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της ΕΔΟ διατυπώνεται γραπτώς και περιέχει:
α) τις επιχειρήσεις μέλη του κοινοτικής κλίμακας ομίλου επιχειρήσεων ή τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας, τις οποίες αφορά η συμφωνία
β) τη σύνθεση του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (ΕΣΕ), τον αριθμό των μελών, την κατανομή των εδρών, λαμβανομένης υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, της ανάγκης ισόρροπης εκπροσώπησης των εργαζομένων κατά δραστηριότητα, κατηγορία εργαζομένων και φύλο, και τη διάρκεια της θητείας.
γ) τα καθήκοντα του ΕΣΕ και τη διαδικασία για την ενημέρωσή του και τη διαβούλευση με αυτό, καθώς και τις ρυθμίσεις για τη διασύνδεση της ενημέρωσης και διαβούλευσης του ΕΣΕ και της ενημέρωσης και διαβούλευσης των εθνικών οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων, τηρουμένων των αρχών στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 49 παρ. 2˙
δ) τον τόπο, τη συχνότητα και τη διάρκεια των συνεδριάσεων του ΕΣΕ˙
ε) ενδεχομένως, τη σύνθεση, τη διαδικασία διορισμού, τα καθήκοντα και τους κανόνες λειτουργίας της επιτροπής περιορισμένης σύνθεσης, που συνιστάται στο πλαίσιο του ΕΣΕ˙
στ) τους οικονομικούς πόρους και τα υλικά μέσα που διατίθενται στο ΕΣΕ˙
ζ) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας και τη διάρκειά της, τους όρους με τους οποίους μπορεί να τροποποιηθεί η συμφωνία ή να καταγγελθεί, καθώς και τις περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να γίνεται επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας και τη διαδικασία για την επαναδιαπραγμάτευσή της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, και των περιπτώσεων κατά τις οποίες επέρχονται τροποποιήσεις στη δομή της κοινοτικής κλίμακας επιχείρησης ή ομίλου επιχειρήσεων.
3. Η κεντρική διοίκηση και η ΕΔΟ μπορούν να αποφασίζουν γραπτώς αντί της θέσπισης ΕΣΕ, τη θέσπιση μίας ή περισσότερων διαδικασιών ενημέρωσης και διαβούλευσης.
Η συμφωνία πρέπει να προβλέπει τη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται, προκειμένου να προβούν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις πληροφορίες που τους ανακοινώνονται. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν ιδίως τα διακρατικά θέματα, τα οποία επηρεάζουν σημαντικά τα συμφέροντα των εργαζομένων.
4. Οι συμφωνίες κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται, εκτός αντίθετων διατάξεων των εν λόγω συμφωνιών, στις διατάξεις του Τμήματος Γ΄ και ισχύουν από την ημερομηνία που προτείνουν τα συμβαλλόμενα μέρη.
5. Για τους σκοπούς της σύναψης των συμφωνιών κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η ΕΔΟ αποφασίζει με πλειοψηφία των μελών της.

ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 57
Εφαρμογή συμπληρωματικών διατάξεων
(Άρθρο 7 της Οδηγίας)
Για την υλοποίηση του άρθρου 49 παράγραφος 1, οι διατάξεις (επικουρικές υποχρεώσεις) που περιέχονται στο παρόν κεφάλαιο, εφαρμόζονται από το κράτος – μέλος στο οποίο εδρεύει η κεντρική διοίκηση στις εξής περιπτώσεις:
 α) εάν αυτό αποφασισθεί από την κεντρική διοίκηση και την ειδική διαπραγματευτική ομάδα (ΕΔΟ), ή
β) εάν η κεντρική διοίκηση αρνηθεί την έναρξη διαπραγματεύσεων εντός εξαμήνου από την υποβολή του αιτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 1, ή
γ) εάν, εντός τριετίας από την ημερομηνία υποβολής του εν λόγω αιτήματος ή εκδήλωσης της πρωτοβουλίας της κεντρικής διοίκησης για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, τα μέρη δεν καταλήξουν στην κατά το άρθρο 56 συμφωνία και η ΕΔΟ δεν λάβει την προβλεπόμενη από το άρθρο 55 παράγραφος 3 απόφαση.

Άρθρο 58
Σύσταση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων
(Παράρτημα Ι §1 β’ της Οδηγίας)

Με βάση το προηγούμενο άρθρο, συνιστάται ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων το οποίο απαρτίζεται από εργαζόμενους της επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας ή τον όμιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, που εκλέγουν ή διορίζουν στους κόλπους τους οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ή ελλείψει εκπροσώπων, το σύνολο των εργαζομένων.

Άρθρο 59
Σύνθεση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων
(Παράρτημα Ι §1γ’, δ’, ε’ της Οδηγίας)

1. Τα μέλη του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (ΕΣΕ) εκλέγονται ή ορίζονται κατ’ αναλογία προς τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε κάθε κράτος – μέλος από την επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας ή από τον όμιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, με την εξής κατανομή για κάθε κράτος – μέλος: μια έδρα ανά μερίδα εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτό το κράτος – μέλος, ίση με το 10% του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνται στο σύνολο των κρατών – μελών ή κλάσμα της εν λόγω μερίδας.
2. Το ΕΣΕ, για να εξασφαλίσει το συντονισμό των δραστηριοτήτων του, εκλέγει μεταξύ των μελών του επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης που αριθμεί πέντε μέλη κατά μέγιστο όριο, στην οποία πρέπει να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες για την άσκηση της δραστηριότητάς της σε τακτά διαστήματα.
3. Η κεντρική διοίκηση ή κάθε άλλο αρμόδιο όργανο διευθυντικού επιπέδου ενημερώνονται για τη σύνθεση του ΕΣΕ.

Άρθρο 60
Αρμοδιότητες ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων
(Παράρτημα Ι §1 α’, δ ‘ (εδ. β), στ, §2 και §3 της Οδηγίας)

1. Το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων (ΕΣΕ) καταρτίζει τον εσωτερικό του κανονισμό. Η αρμοδιότητά του καθορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφο 2.
2. Η ενημέρωσή του συνίσταται κυρίως, στη δομή, στη χρηματοοικονομική κατάσταση, στην πιθανή εξέλιξη των δραστηριοτήτων, στην παραγωγή και στις πωλήσεις της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας. Η ενημέρωση του ΕΣΕ και η διαβούλευση με αυτό αφορά κυρίως την κατάσταση και την πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης, τις επενδύσεις, τις σημαντικές οργανωτικές αλλαγές, την εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας ή διαδικασιών παραγωγής, τις μεταφορές παραγωγής, τις συγχωνεύσεις, τη μείωση του μεγέθους ή την παύση λειτουργίας επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή σημαντικών τμημάτων τους και τις ομαδικές απολύσεις.
Η διαβούλευση πραγματοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να μπορούν να συνεδριάζουν με την κεντρική διοίκηση και να λαμβάνουν αιτιολογημένη απάντηση σε κάθε γνώμη που ενδεχομένως διατυπώνουν.
3. Το ΕΣΕ έχει το δικαίωμα να συνεδριάζει με την κεντρική διοίκηση μια φορά κατ’ έτος, προκειμένου να ενημερώνεται και να δίνει τη γνώμη του, με βάση έκθεση της κεντρικής διοίκησης, για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και τις προοπτικές της επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας. Οι τοπικές διευθύνσεις ενημερώνονται σχετικά.
4. Η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης ή, εάν αυτή δεν υπάρχει, το ΕΣΕ πρέπει να ενημερώνεται για τις έκτακτες περιπτώσεις ή αποφάσεις που επηρεάζουν σημαντικά τα συμφέροντα των εργαζομένων, ιδίως δε σε περίπτωση μετεγκατάστασης, παύσης της λειτουργίας επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων ή σε περίπτωση ομαδικών απολύσεων. Η ανωτέρω επιτροπή έχει το δικαίωμα να συνεδριάζει, μετά από αίτησή της, με την κεντρική διοίκηση ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο να λαμβάνει σχετικές αποφάσεις όργανο διευθυντικού επιπέδου στο πλαίσιο της επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, προκειμένου να ενημερώνεται και να εκφέρει τη γνώμη του.
Όταν η συνεδρίαση διεξάγεται με την επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, δικαιούνται επίσης να συμμετέχουν τα μέλη του ΕΣΕ, τα οποία έχουν εκλεγεί ή ορισθεί από τις εγκαταστάσεις ή τις επιχειρήσεις, τις οποίες αφορούν άμεσα οι ανωτέρω έκτακτες περιπτώσεις ή αποφάσεις.
Η εν λόγω συνεδρίαση ενημέρωσης και διαβούλευσης πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατό, με βάση την έκθεση που καταρτίζει η κεντρική διοίκηση ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο διευθυντικού επιπέδου της επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας. Για την έκθεση αυτή μπορεί να διατυπώνεται γνώμη στο τέλος της συνεδρίασης ή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
Η συνεδρίαση δεν επηρεάζει τα προνόμια της κεντρικής διοίκησης.
Η ενημέρωση και η διαβούλευση που προβλέπονται για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις διεξάγονται με την επιφύλαξη του άρθρου 49 παράγραφος 1 και του άρθρου 61 του παρόντος νόμου.
5. Το ΕΣΕ, τέσσερα (4) χρόνια μετά τη σύστασή του, εξετάζει εάν πρέπει να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της συμφωνίας στην οποία αναφέρεται το άρθρο 56, ή να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
Τα άρθρα 56 και 57 εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, εφόσον αποφασιστεί η διαπραγμάτευση συμφωνίας δυνάμει του άρθρου 56. Στην περίπτωση αυτή η ειδική διαπραγματευτική ομάδα αντικαθίσταται από το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων.

Άρθρο 61
Λειτουργία ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων
(Παράρτημα Ι §§4, 5 και 6 της Οδηγίας)
1. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία της κεντρικής διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζομένων, όπως αναφέρεται στις περιπτώσεις β’ και γ’ του άρθρου 57, στις συνεδριάσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης προεδρεύει εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Πριν από κάθε συνάντηση με την κεντρική διοίκηση, το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων (ΕΣΕ) ή η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης του άρθρου 60 παράγραφος 4 εδάφιο δεύτερο, έχουν το δικαίωμα να συνεδριάζουν χωρίς να είναι παρούσα η διοίκηση.
2. Το ΕΣΕ ή η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης μπορεί να επικουρείται από εμπειρογνώμονες της επιλογής τους, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
Οι δαπάνες λειτουργίας του ΕΣΕ, της επιτροπής περιορισμένης σύνθεσης καθώς και ενός εμπειρογνώμονα βαρύνουν την κεντρική διοίκηση.
Η κεντρική διοίκηση παρέχει στα μέλη του ΕΣΕ και της επιτροπής περιορισμένης σύνθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 4, τους οικονομικούς πόρους και τα λοιπά υλικά μέσα που απαιτούνται για να εκπληρώνουν την αποστολή τους κατά τον δέοντα τρόπο.
Ειδικότερα, η κεντρική διοίκηση αναλαμβάνει, εκτός αν έχει συμφωνηθεί άλλως, τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων, τα έξοδα διερμηνείας, καθώς και τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης των μελών του ΕΣΕ και της επιτροπής περιορισμένης σύνθεσης.

ΤΜΗΜΑ Δ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 62
Εμπιστευτικές πληροφορίες
(Άρθρο 8 §1 της Οδηγίας)
Tα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας και του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (ΕΣΕ), καθώς και οι εμπειρογνώμονες που τα επικουρούν, δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν σε τρίτους τις πληροφορίες που τους ανακοινώθηκαν ρητά ως εμπιστευτικές, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 4 και 5 του ν. 1767/1988.
Το ίδιο ισχύει και για τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ενημέρωση και τη διαβούλευση.
Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται, ανεξάρτητα από τον τόπο, όπου βρίσκονται τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο, και μετά τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 63
Λειτουργία του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων και διαδικασία για την ενημέρωση των εργαζομένων και της διαβούλευσης με αυτούς
(Άρθρο 9 της Οδηγίας)

Η κεντρική διοίκηση και το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων εργάζονται με πνεύμα συνεργασίας και σέβονται αμοιβαία τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
Το ίδιο ισχύει και για τη συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς.

Άρθρο 64
Ρόλος, προστασία και διευκολύνσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων
(Άρθρο 10 της Οδηγίας)
1. Τα μέλη του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (ΕΣΕ), με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας άλλων οργάνων ή οργανώσεων να εκπροσωπούν εργαζομένους, πρέπει να έχουν τα απαραίτητα μέσα για να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από τον παρόντα νόμο και να εκπροσωπούν συλλογικά τα συμφέροντα των εργαζομένων της επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 62, τα μέλη του ΕΣΕ ενημερώνουν τους εκπροσώπους των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις ή στις επιχειρήσεις του ομίλου κοινοτικής κλίμακας, ή, εάν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, ενημερώνουν το σύνολο των εργαζομένων σχετικά με το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης, η οποία τίθεται σε εφαρμογή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
3. Τα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας (ΕΔΟ), του ΕΣΕ και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που ασκούν τα καθήκοντα τους στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ενημέρωση και τη διαβούλευση του άρθρου 56 παράγραφος 3 απολαύουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, της αυτής προστασίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του ν. 1767/1988.
4. Οι εκπρόσωποι της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνουν άδεια μετ’ αποδοχών από την επιχείρηση για το χρόνο συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις ή σε συνέδρια που έχουν σχέση με τον παρόντα νόμο και διοργανώνονται από οργανισμό που ασκεί αναγνωρισμένο έργο ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας. Οι εργαζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, απαραιτήτως, στον εργοδότη αποδεικτικά συμμετοχής στις συνεδριάσεις και στα συνέδρια για να τύχουν της σχετικής άδειας μετ’ αποδοχών.
5. Στα μέλη του ΕΣΕ, προκειμένου να ενημερώσουν τους εργαζόμενους, χορηγείται άδεια με αποδοχές μέχρι δύο (2) ώρες την εβδομάδα, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες συνολικά το χρόνο.
6. Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων εκπροσώπησης σε διεθνές επίπεδο, παρέχεται επιμόρφωση με αποδοχές στα μέλη της ΕΔΟ και του ΕΣΕ.

Άρθρο 65
Τήρηση υποχρεώσεων
 (Άρθρο 11 §1 της Οδηγίας)

Η διοίκηση των εγκαταστάσεων επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας και η διοίκηση των επιχειρήσεων, μελών του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων τους ή, κατά περίπτωση, οι εργαζόμενοί τους, πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο παρών νόμος, ανεξάρτητα από το εάν η κεντρική διοίκηση βρίσκεται ή όχι στην Ελλάδα.

Άρθρο 66
Σχέση με άλλες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις
(Άρθρο 12 της Οδηγίας)

1. Η ενημέρωση του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (ΕΣΕ) και η διαβούλευση με αυτό συνδέονται με τις αντίστοιχες διαδικασίες που εφαρμόζονται στα εθνικά όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων, στο πλαίσιο του σεβασμού των αρμοδιοτήτων και των τομέων δράσης κάθε φορέα και των αρχών οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 49 παρ. 2.
2. Οι ρυθμίσεις για τη σύνδεση της ενημέρωσης και της διαβούλευσης μεταξύ του ΕΣΕ και των εθνικών οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων καθορίζονται με τη συμφωνία που προβλέπεται στο άρθρο 56. Η συμφωνία αυτή ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού δικαίου ή της εθνικής πρακτικής σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων, ιδίως του ν. 1387/1983 (Α’ 110), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3488/2006 (Α’ 191) και με το άρθρο 74, παρ. 1 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), του π.δ 240/2006 (Α’ 252) και του π.δ 178/2002 (Α’ 162).
3. Αν η συμφωνία δεν προβλέπει τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις, η διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης γίνεται με το ΕΣΕ καθώς και με τα εθνικά όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις, οι οποίες ενδέχεται να επιφέρουν σοβαρές αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας ή στις συμβάσεις εργασίας.
4. Ο παρών νόμος δεν θίγει δικαιώματα των εργαζομένων σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευσή τους, τα οποία ήδη προβλέπονται στο ν. 1387/1983 (Α’ 110), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3488/2006 (Α’ 191) και με το άρθρο 74, παρ. 1 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), στο π.δ 240/2006 (Α’ 252) και στο π.δ 178/2002 (Α’ 162).

Άρθρο 67
Προσαρμογή
(Άρθρο 13 της Οδηγίας)
Όταν επέρχονται σοβαρές αλλαγές στη δομή της επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας και είτε δεν περιέχονται στις ισχύουσες συμφωνίες σχετικές διατάξεις είτε υπάρχει σύγκρουση διατάξεων δύο ή περισσότερων ισχυουσών συμφωνιών, η κεντρική διοίκηση αρχίζει τις διαπραγματεύσεις κατά το άρθρο 54 με δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από γραπτή αίτηση κατ’ ελάχιστον 100 εργαζομένων ή των εκπροσώπων τους σε τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη – μέλη.
Τουλάχιστον τρία μέλη του υφισταμένου ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (ΕΣΕ) ή καθενός από τα υφιστάμενα ΕΣΕ είναι μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας (ΕΔΟ) επιπλέον των μελών που εκλέγονται ή ορίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 54 παρ. 2.
Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το υφιστάμενο ΕΣΕ ή τα υφιστάμενα ΕΣΕ συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας, που εν όψει της νέας δομής της επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας έχει συναφθεί μεταξύ των μελών του ΕΣΕ ή των ΕΣΕ και της κεντρικής διοίκησης.

Άρθρο 68
Ισχύουσες συμφωνίες
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 67, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα νόμο δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις κοινοτικής κλίμακας ή ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας στις εξής περιπτώσεις:
α) όταν συμφωνία ή συμφωνίες, που ίσχυαν για όλους τους εργαζόμενους και προέβλεπαν διακρατική ενημέρωση και διακρατική διαβούλευση με αυτούς, έχουν συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του π.δ. 40/1997(Α’ 39) ή όταν τέτοιες συμφωνίες έχουν αναπροσαρμοσθεί λόγω μεταβολών στη δομή των επιχειρήσεων ή των ομίλων επιχειρήσεων ή
β) όταν συμφωνία που έχει συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 40/1997 (Α’ 39), έχει υπογραφεί ή αναθεωρηθεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ 5ης Ιουνίου 2009 και 5ης Ιουνίου 2011.
Το ισχύον εθνικό δίκαιο, όταν η συμφωνία έχει υπογραφεί ή αναθεωρηθεί, εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο β’ της παρούσας παραγράφου.
2. Κατά τη λήξη των συμφωνιών της παραγράφου 1 τα μέρη μπορούν να αποφασίσουν από κοινού την παράταση ή την αναθεώρησή τους. Εάν τούτο δεν συμβεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2 παρ. 2, 5 παρ. 2 περ. α), 5 παρ. 6, 8 παρ. 2 , 11 παρ. 2 και 3, ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I παρ. 1 περ. β), δεύτερο εδάφιο ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/38/ΕΚ

Άρθρο 69
(εφαρμογή άρθρου 2, παρ.2)

Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του παρόντος νόμου, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου οι οποίες έληξαν ή συμβάσεις μερικά απασχολουμένων, ανάγονται σε πλήρη ετήσια απασχόληση, που εφαρμόζει η επιχείρηση ή ο κλάδος απασχόλησης των εργαζομένων.

Άρθρο 70
[εφαρμογή άρθρων 5, παρ.2, περ. α) και του Παραρτήματος Ι, παρ. 1, περ. β), δεύτερο εδάφιο]

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, που συμμετέχουν στην ΕΔΟ ή στο ΕΣΕ, εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους, με την παρακάτω προτεραιότητα:
i) από τις υπάρχουσες συνδικαλιστικές οργανώσεις,
ii) από τα συμβούλια των εργαζομένων που έχουν αναδειχθεί και λειτουργούν σ’ αυτές, σύμφωνα με το ν.1767/1988 και
iii) απευθείας από τους εργαζόμενους με άμεση εκλογή, σύμφωνα τα άρθρα 12 του ν. 1264/1982 και 4 του ν. 1767/1988.

Άρθρο 71
(εφαρμογή άρθρου 5, παρ.6)

 1. Η κεντρική διοίκηση αναλαμβάνει ιδίως τις παρακάτω δαπάνες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 55, έτσι ώστε η ΕΔΟ να μπορεί να εκπληρώνει την αποστολή της με τον κατάλληλο τρόπο:
α) εκλογής ή ορισμού των μελών,
β) οργάνωσης των συναντήσεων της ΕΔΟ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μίσθωσης του χώρου, διερμηνείας, εξόδων εκτύπωσης και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της συνάντησης και μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μελών της ΕΔΟ και
γ) του διορισμού ενός εμπειρογνώμονα από την ΕΔΟ, προκειμένου να τη βοηθήσει στο έργο της.
2. Η ΕΔΟ αποφασίζει με πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, εκλέγει έναν πρόεδρο μεταξύ των μελών της και ορίζει τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας της.
3. Η ΕΔΟ και η κεντρική διοίκηση αποφασίζουν κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας για τους ακριβείς κανόνες που θα διέπουν την προεδρία των από κοινού συναντήσεών τους. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία για το θέμα αυτό, πρέπει να καταγράφονται στα πρακτικά της πρώτης συνάντησης τους ο τρόπος διεξαγωγής των συναντήσεων τους. Τα πρακτικά των συναντήσεων θα υπογράφονται από ένα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο για κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 72
(εφαρμογή άρθρου 8, παρ.2 και 11, παρ.3)

1. Τα μέλη του ΕΣΕ και η κεντρική διοίκηση δύνανται να αποφασίσουν από κοινού τα στοιχεία της πληροφόρησης που θα ανακοινωθούν σε τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 62.
2. Η κεντρική διοίκηση δεν έχει υποχρέωση να πληροφορεί το ΕΣΕ για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 4 και 5 του ν. 1767/1988.
3. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και του ΕΣΕ ως προς την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 8 και 9 του ν. 1264/1982 (Α’ 79).

Άρθρο 73
(εφαρμογή άρθρου 11, παρ.2)

Όποιος εργοδότης ή πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του ή οποιοσδήποτε τρίτος προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις με σκοπό να παρακωλύει την άσκηση των δικαιωμάτων των εκπροσώπων των εργαζομένων, που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, τιμωρείται:
α) με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 1338/1983 (Α’ 36), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1440/1984 (Α’ 70) και
β) με την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων των άρθρων 23 και 24 του ν.3996/2011 (Α’ 170). Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των διοικητικών αυτών κυρώσεων είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε).

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 74
Εφαρμογή, επέκταση, λήξη και επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας

1. Η συμφωνία του άρθρου 56 είναι δεσμευτική για όλες τις επιχειρήσεις κοινοτικής κλίμακας και όλους τους ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, καθώς και για όλους τους εργαζόμενους σ’ αυτές, κατά τη διάρκεια ισχύος της.
2. Όταν στη συμφωνία δεν περιέχονται όροι σχετικοί με την εφαρμογή, επέκταση, λήξη ή επαναδιαπραγμάτευση της, ισχύουν τα παρακάτω:
α) Η συμφωνία θεωρείται ότι έχει εφαρμογή επ’ αόριστον.
β) Η κεντρική διοίκηση ή το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων ή οι αντιπρόσωποι των εργαζομένων, όταν αυτοί ενεργούν σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 3, δύνανται να λύσουν τη συμφωνία τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της και να ενημερώνουν το άλλο μέρος εγγράφως.
γ) Όταν η περίοδος εφαρμογής της συμφωνίας λήξει, χωρίς να την καταγγείλουν τα συμβαλλόμενα μέρη, τότε αυτή παρατείνεται για ίσης διάρκειας χρονική περίοδο με την αρχική εφαρμογή.
δ) Μία συμφωνία όταν καταγγελθεί ή λήξει, παραμένει σε ισχύ, μέχρις ότου συναφθεί νέα συμφωνία.

Άρθρο 75
Γνωστοποίηση στοιχείων στο Σ.ΕΠ.Ε
Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα και εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου υποχρεούνται εντός τριμήνου από την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων, να γνωστοποιήσουν εγγράφως τον αριθμό των εργαζομένων και των εκπροσώπων αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 76
Καταργητική διάταξη
(Άρθρο 17 της Οδηγίας)
Το π.δ. 40/1997 (Α’ 39), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 32/2008 (Α’ 56), καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.6.2009 σχετικά με την «Επιβολή ελαχίστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών» προκειμένου να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση

ΜΕΡΟΣ Α’
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/52/ΕΚ
ΤΜΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 77
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
(Άρθρο 1 της Οδηγίας)
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.6.2009 «σχετικά με την επιβολή ελαχίστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών», η οποία απαγορεύει την απασχόληση παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

Άρθρο 78
Ορισμοί
(Άρθρο 2 της οδηγίας)
Για τον σκοπό του παρόντος νόμου νοούνται ως:
α) «πολίτης τρίτης χώρας», κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης και στερείται του κοινοτικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν.
β) «παράνομα διαμένων πολίτης τρίτης χώρας», ο πολίτης τρίτης χώρας που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια ο οποίος δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις διαμονής σε αυτήν.
γ) «απασχόληση», η άσκηση δραστηριοτήτων που καλύπτουν οποιαδήποτε μορφή εργασίας ρυθμιζόμενη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή σύμφωνα με καθιερωμένες πρακτικές για λογαριασμό ή υπό τη διεύθυνση ή/και την εποπτεία εργοδότη.
δ) «παράνομη απασχόληση», η απασχόληση παράνομα διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας.
ε) «εργοδότης», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης, για λογαριασμό ή υπό τη διεύθυνση ή/και την εποπτεία του οποίου λαμβάνει χώρα η απασχόληση.
στ) «υπεργολάβος», οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση ενός μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων προηγούμενης σύμβασης.
ζ) «νομικό πρόσωπο», κάθε νομική οντότητα που αναγνωρίζεται ως νομικό πρόσωπο βάσει του εφαρμοστέου ελληνικού δικαίου, πλην κρατών ή δημοσίων φορέων κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας καθώς και διεθνών οργανισμών δημοσίου δικαίου.
η) «επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης», το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή σχέσεις εξαρτημένης εργασίας με προσωρινά απασχολουμένους, με σκοπό να τους τοποθετεί σε έμμεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους.
θ) «ιδιαίτερα καταχρηστικοί όροι εργασίας», όροι εργασίας, συμπεριλαμβανομένων όσων οφείλονται σε διακρίσεις λόγω φύλου ή άλλες διακρίσεις, οι οποίοι είναι κατάφωρα δυσανάλογοι προς τους όρους εργασίας των νόμιμα απασχολούμενων εργαζομένων, έχοντας επίπτωση, για παράδειγμα, στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
ι) «αποδοχές πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει παράνομα», το ημερομίσθιο ή ο μισθός ή οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα, σε μετρητά ή σε είδος, που λαμβάνει ο εργαζόμενος άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με την απασχόλησή του, από τον εργοδότη του, που ισοδυναμεί με τις απολαβές εργαζομένων παρόμοιου επιπέδου οι οποίοι εργάζονται με σχέση νόμιμης απασχόλησης.

Άρθρο 79
Απαγόρευση της απασχόλησης παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών
(Άρθρο 3, παρ. 1 και 2 της Οδηγίας)
1. Απαγορεύεται η απασχόληση παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών.
2. Η παράβαση αυτής της απαγόρευσης υπόκειται στις κυρώσεις και τα μέτρα που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΤΜΗΜΑ Β’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 80
Υποχρεώσεις των εργοδοτών
( Άρθρο 4, παρ. 1 και 3 της Οδηγίας)
1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι εργοδότες υποχρεούνται:
α) να αξιώνουν από τους πολίτες τρίτων χωρών την κατοχή και υποβολή σ’ αυτούς έγκυρης άδειας διαμονής ή άλλου έγκυρου τίτλου διαμονής για την ανάληψη της απασχόλησης.
β) να διατηρούν αντίγραφο της άδειας διαμονής ή άλλου τίτλου διαμονής στη διάθεση των αρμοδίων αρχών τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης, με σκοπό πιθανή επιθεώρηση.
γ) να ενημερώνουν αμελλητί τις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές για την πρόσληψη και την έναρξη της απασχόλησης πολίτη τρίτης χώρας.
2. Οι εργοδότες που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν θεωρούνται υπεύθυνοι για την παραβίαση της απαγόρευσης που αναφέρεται στο άρθρο 79, εκτός εάν γνώριζαν ότι το έγγραφο που παρουσιάστηκε σαν έγκυρη άδεια ή τίτλος διαμονής ήταν πλαστογραφημένο ή παραποιημένο.

Άρθρο 81
Καταβολή καθυστερούμενων οφειλών από τους εργοδότες
(άρθρο 6,παρ. 1, παρ. 2 εδάφιο δεύτερο και παρ. 3 της οδηγίας)
1. Ο εργοδότης που απασχολεί παράνομα διαμένοντα πολίτη τρίτης χώρας οφείλει :
 α) να καταβάλει σε αυτόν όλες τις οφειλόμενες αμοιβές. Το συμφωνημένο επίπεδο αποδοχών θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον ο ελάχιστος μισθός ή το ημερομίσθιο που προβλέπεται από τη νομοθεσία, τις κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές, επιχειρησιακές, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική στους συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους ή στην συγκεκριμένη επιχείρηση, εκτός εάν ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος αποδείξουν ότι οι οφειλόμενες αμοιβές ήταν διαφορετικές εντός των πλαισίων της ισχύουσας νομοθεσίας,
 β) να καταβάλει στους αρμόδιους φορείς ποσό ίσο προς κάθε εισφορά και φόρο που θα κατέβαλε ο εργοδότης εάν ο πολίτης τρίτης χώρας είχε απασχοληθεί νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών προστίμων με τις προσαυξήσεις τους,
 γ) να καταβάλει κάθε δαπάνη που απαιτήθηκε για την αποστολή των καθυστερούμενων οφειλών στη χώρα στην οποία ο πολίτης τρίτης χώρας έχει επιστρέψει ή έχει υποχρεωθεί να επιστρέψει.
2. Για την εφαρμογή των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 1, θεωρείται κατά τεκμήριο ότι η σχέση απασχόλησης διήρκεσε τουλάχιστον τρεις μήνες, εκτός
εάν, μεταξύ άλλων, ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος αποδείξουν το αντίθετο.
3. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης για την επιστροφή των παράνομα απασχοληθέντων πολιτών τρίτων χωρών, τα αρμόδια για την εκτέλεση όργανα τους ενημερώνουν αντικειμενικά και συστηματικά σχετικά με τα δικαιώματα τους σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 83.

Άρθρο 82
Συμβάσεις υπεργολαβίας
( Άρθρο 8,παρ. 1,2 και 3 της οδηγίας)

1. Ο εργολάβος, ο οποίος αναθέτει την εκτέλεση έργου σε υπεργολάβο που απασχολεί παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα αναγωγής ή προσφυγής ή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον εργοδότη (υπεργολάβο) στην καταβολή:
α. κάθε κύρωσης που προβλέπεται από το άρθρο 85.
β. κάθε καθυστερούμενης οφειλής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 81.
2.Ο εργολάβος αλλά και όλοι οι ενδιάμεσοι υπεργολάβοι, που γνώριζαν ότι ο εργοδότης υπεργολάβος απασχολούσε παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών, ευθύνονται στην καταβολή των οφειλομένων, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον εργοδότη υπεργολάβο ή τον εργολάβο του οποίου είναι άμεσος υπεργολάβος ο εργοδότης.
3. Οι εργολάβοι ή οι υπεργολάβοι που αναλαμβάνουν με την δέουσα επιμέλεια τις υποχρεώσεις τους, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θεωρούνται υπεύθυνοι για τις οφειλές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 83
Διευκόλυνση καταγγελιών
(άρθρο 13, παρ. 1, 2 και 3 της Οδηγίας)
1.    Οι παράνομα απασχολούμενοι μπορούν, όπως κάθε νόμιμα απασχολούμενος εργαζόμενος, να υποβάλλουν οι ίδιοι ή αντ’ αυτών με τη συναίνεσή τους τα κατά τόπους εργατικά κέντρα, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν. 3386/2005 (Α’ 212), κάθε καταγγελία που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία κατά του εργοδότη τους.
2.    Η παροχή συνδρομής σε πολίτες τρίτων χωρών για την υποβολή καταγγελίας δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση υποβοήθηση του παράνομα απασχολούμενου σε παράνομη είσοδο, διέλευση και διαμονή.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ: ΠΑΡ. 3 ΑΡΘΡΟΥ 3, ΑΡΘΡΟΥ 5, ΠΑΡ. 2, 4 ΚΑΙ 5 ΑΡΘΡΟΥ 6, ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 7, ΑΡΘΡΟΥ 9,ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 13, ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Άρθρο 84
(εφαρμογή παρ.3 άρθρου 3 της Οδηγίας)
Οι παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών, η επιστροφή των οποίων έχει ανασταλεί, μπορούν να απασχολούνται μόνο εφόσον τους επιτραπεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του ν. 3907/2011 (Α’ 7).

Άρθρο 85
Χρηματικές κυρώσεις
(εφαρμογή άρθρου 5 της Οδηγίας)
1.α) Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης του άρθρου 79, επιβάλλεται στον εργοδότη, με τη διαπίστωσή της ή την κοινοποίησή της, από τους αρμόδιους Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε, κατά δέσμια αρμοδιότητά τους, χρηματική κύρωση πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά παράνομα απασχολούμενο πολίτη τρίτης χώρας.
Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου, διπλασιάζεται το ύψος της χρηματικής κύρωσης ανά εργαζόμενο.
β)Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να επαναπροσδιορίζεται το ύψος της ως άνω επιβαλλόμενης χρηματικής κύρωσης.
2.α) Ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή των πραγματικών εξόδων που ενδεχομένως επιβαρύνθηκε το Δημόσιο για την επιστροφή των παρανόμως απασχολούμενων πολιτών τρίτης χώρας στις περιπτώσεις που διατάσσεται διαδικασία αναγκαστικής επιστροφής στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης.
β) Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζονται τα όργανα και ο τρόπος βεβαίωσης και είσπραξης των εξόδων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
3. Κατά της πράξης επιβολής χρηματικής κύρωσης ασκείται προσφυγή μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίησή της ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Μέσα στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και επί ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής χρηματικής κύρωσης. Η αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε βεβαιώνει το ποσό του επιβληθέντος προστίμου. Οι παραπάνω χρηματικές κυρώσεις και τα έξοδα επιστροφής εισπράττονται με τη διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων.

Άρθρο 86
 (εφαρμογή παρ. 2 και 4 άρθρου 6 της Οδηγίας)

1.    Οι παράνομα απασχολούμενοι πολίτες τρίτων χωρών μπορούν, όπως κάθε νόμιμα απασχολούμενος εργαζόμενος και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν. 3386/2005 (Α’ 212), να προσφεύγουν στα αρμόδια δικαστήρια και στις αρμόδιες αρχές για την διεκδίκηση των οφειλομένων και την εν γένει διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία και να εκτελούν τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις κατά των εργοδοτών τους ακόμα και αν έχουν επιστρέψει ή έχουν υποχρεωθεί να επιστρέψουν στην χώρα τους.
2.    Οι παράνομα απασχοληθέντες πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να εισπράξουν και να εξαγάγουν, με βάση τις διαδικασίες που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, όλες τις καθυστερούμενες αμοιβές του εδαφίου α της παραγράφου 1, που ανακτώνται δικαστικώς ή εξωδίκως από τους εργοδότες τους. Στις περιπτώσεις όπου αυτοί έχουν επιστρέψει ή έχουν υποχρεωθεί να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής, κάθε ποσό, που πραγματικά ανακτάται ως καθυστερούμενη αμοιβή από το νόμιμο πληρεξούσιο του παράνομα απασχοληθέντος πολίτη τρίτης χώρας, κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του δικαιούχου ή/και των καθολικών και ειδικών διαδόχων του και εισπράττεται από τους κατά περίπτωση δικαιούχους ή από τον νόμιμο πληρεξούσιό τους, ο οποίος και επιμελείται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για την αποστολή των χρημάτων στον τόπο της κατοικίας τους ή της διαμονής τους. Τα έξοδα αποστολής μπορούν να αναζητηθούν από τον εργοδότη με κάθε νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 87
Άλλα Μέτρα
(εφαρμογή παρ. 1 άρθρου 7 της οδηγίας)
Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 79 επιβάλλονται σωρευτικά με τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις:
Α. από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή:
α) αποκλεισμός από όλες ή ορισμένες δημόσιες παροχές, ενισχύσεις ή επιδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διάστημα που μπορεί να ανέλθει έως τα πέντε έτη.
β) αποκλεισμός από όλες τις δημόσιες συμβάσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, για διάστημα που μπορεί να ανέλθει έως τα πέντε έτη.
γ) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση.

Β. α) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση για χρονικό διάστημα μέχρι τρεις (3) ημέρες με αιτιολογημένη πράξη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε.
β) προσωρινή άνω των τριών ημερών ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου Επιθεωρητή Εργασίας ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε.

Άρθρο 88
Ποινικές κυρώσεις
 (εφαρμογή άρθρων 9 και 10 Οδηγίας)
1. Ο εργοδότης που:
α) απασχολεί εκ προθέσεως παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η απασχόληση συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται συστηματικά ή/και
β) απασχολεί εκ προθέσεως ταυτόχρονα σημαντικό αριθμό παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή/και
γ) απασχολεί εκ προθέσεως παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η απασχόληση συνοδεύεται με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας,
τιμωρείται, ανεξάρτητα από την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε (5) μηνών.
2. Όποιος απασχολεί παράνομα διαμένοντες ανηλίκους που είναι πολίτες τρίτων χωρών τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
3. Όταν η απασχόληση παράνομα διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας έχει διαπραχθεί από εργοδότη, ο οποίος χρησιμοποιεί την εργασία ή τις υπηρεσίες παράνομα διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας, γνωρίζοντας ότι είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων, επιβάλλεται σε αυτόν η προβλεπόμενη ποινή της παραγράφου 3 του άρθρου 323Α Π.Κ, εκτός αν για τον ίδιο απασχολούμενο και την ίδια πράξη έχει ήδη ασκηθεί σε βάρος του εργοδότη ποινική δίωξη ή έχει ήδη καταδικασθεί βάσει του ίδιου άρθρου του Π.Κ.
4. Η ποινική δίωξη ασκείται σε κάθε περίπτωση αυτεπαγγέλτως.
5. Το Σ.Ε.Π.Ε. υποβάλλει, εφόσον συντρέχει μια από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3, μηνυτήρια αναφορά στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Άρθρο 89
Χορήγηση άδειας διαμονής
(εφαρμογή παρ. 5 άρθρου 6 και παρ. 4 άρθρου 13 της οδηγίας)

1. Στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθηκαν με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας ή ως ανήλικοι, πράξεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως τέτοιες από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, και οι οποίοι παρέχουν τη συνδρομή τους στην ποινική διαδικασία που κινείται, δυνάμει των άρθρων 83, 88 και 89 του παρόντος κατά των εργοδοτών τους, χορηγείται, μετά από σχετική αίτησή τους, που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω του αρμόδιου Εισαγγελέα, άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν.3386/05 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42, παράγραφος 1, εδάφιο ε’ του ν. 3907/11. Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους μπορεί να χορηγηθεί ακόμα και σε περίπτωση που ο ως άνω παράνομα απασχολούμενος αλλοδαπός δεν συνεργάζεται με τις διωκτικές Αρχές, εφόσον κρίνει, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Εισαγγελέα Εφετών, ότι δεν συνεργάζεται εξαιτίας απειλών που στρέφονται κατά προσώπων της οικογένειας του που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στη χώρα της προέλευσής του ή οπουδήποτε αλλού και ότι, εάν αυτός δεν προστατευθεί ή εάν απελαθεί, αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο τα προαναφερόμενα πρόσωπα.
2. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών ή η αρμόδια αστυνομική Αρχή ή οι αρμόδιοι φορείς κοινωνικής στήρι¬ξης, γνωστοποιούν στον πολίτη τρίτης χώρας – που έχει κριθεί ότι απασχολήθηκε με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας ή ως ανήλικος – ότι δικαιούται να υπο¬βάλει αίτημα για να του χορηγηθεί άδεια διαμονής, σύμ¬φωνα με τα προαναφερόμενα, παρέχοντας σε αυτόν την αναγκαία προς τούτο ενημέρωση.
3. Στην περίπτωση παράνομης απασχόλησης ανηλίκου πολίτη τρίτης χώρας που είναι ασυνόδευτος, η αρμόδια Εισαγ¬γελική Αρχή προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να προσδιορίσει την ταυτότητα και την ιθαγένεια του και για να θεμελιώσει το γεγονός ότι δεν συνοδεύεται. Καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό εντο¬πισμό της οικογένειας του και λαμβάνει αμέσως τα απα¬ραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη νομική του εκπρο¬σώπηση και, εφόσον χρειάζεται, την εκπροσώπηση του στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ανηλίκων ή, όπου δεν υφίσταται Εισαγγελέας Α¬νηλίκων, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, εάν δεν βρεθεί η οικογένεια του ανηλίκου ή εάν κρίνει ότι υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ο επαναπατρισμός του δεν ε¬ξυπηρετεί το συμφέρον του, μπορεί να διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του μέχρι την έκδο¬ση απόφασης από το Δικαστήριο, στο οποίο πρέπει να α¬πευθύνεται εντός τριάντα ημερών, για το διορισμό Επι¬τρόπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1532, 1534 και 1592 Α.Κ.
4. Στα ίδια πρόσωπα διασφαλίζονται ικανές συνθήκες διαβίωσης, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και εφόσον το κρίνει ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών.
5. Οι αρμόδιες εισαγγελικές, δικαστικές και αστυνο¬μικές αρχές φροντίζουν, κατά προτεραιότητα, για την προστασία και την ασφάλεια των προαναφερόμενων θυμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, για την παροχή σε αυτά υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας όταν αγνοούν την ελληνική γλώσσα, για την ενημέρωση τους σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματα τους και με τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, καθώς και για την παροχή κάθε αναγκαίας νομικής βοήθειας.
6. Η εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαμονής σύμφωνα με το παρόν άρθρο, γίνεται κατά προτεραιότητα, με την επιφύλαξη λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.3386/05. Εάν κρίνεται σκόπιμη η παράταση της διαμονής του εν λόγω προσώπου στην Ελληνική Επικράτεια, προς διευκόλυνση της διενεργούμενης έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας, η ανωτέρω άδεια διαμονής ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστημα.
7. Η άδεια διαμονής δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται εφό¬σον συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Εάν ο δικαιούχος επανασυνδέσει τις σχέσεις του ε¬νεργώς και εκουσίως με τους εικαζόμενους δράστες των πράξεων που έχει καταγγείλει.
β. Εάν η αρμόδια Αρχή κρίνει ότι η συνεργασία ή η κα¬ταγγελία του θύματος είναι δόλια ή καταχρηστική ή ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
γ. Όταν η ποινική διαδικασία για τα εγκλήματα των πε¬ριπτώσεων γ’ της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 88 του παρόντος έ¬χει περατωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 43 ή 47 Κ.Π.Δ. ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση, με την οποία περατώνεται η σχετική διαδικασία

Άρθρο 90
Επιθεωρήσεις
(εφαρμογή άρθρων 14, 15 και 16 της Οδηγίας)

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α΄170) προστίθενται περιπτώσεις ιη, ιθ και κ ως εξής:

«ιη) τηρεί πλήρες μητρώο των εργοδοτών κατά των οποίων έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση για παράβαση της απαγόρευσης της απασχόλησης παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, στο οποίο αναγράφεται κάθε μεταβολή αυτής, συνέπεια δικαστικής απόφασης, και εκδίδει μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου που έχει ειδικό έννομο συμφέρον σχετικά πιστοποιητικά.
ιθ) διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις κατά τομείς δραστηριότητας και κατά παντός εργοδότου, σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν, προκειμένου να ελεγχθεί η απασχόληση παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, με βάση κυρίως ανάλυση κινδύνου.
κ) κοινοποιεί στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τις επιθεωρήσεις που πραγματοποίησε το προηγούμενο έτος και τα αποτελέσματά τους, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε ποσοστό των εργαζομένων κάθε κλάδου».

2. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
α) κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους τις επιθεωρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση κ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 3996/2011.
β) αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται για την κατάρτιση της έκθεσης, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 της Οδηγίας και που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το αργότερο μέχρι 20-7-2014 και ανά τρία έτη μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία. Στις πληροφορίες περιλαμβάνονται ο αριθμός και τα αποτελέσματά των επιθεωρήσεων που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις περιπτώσεις ιη, ιθ και κ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α΄170), τα μέτρα που ελήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 83 και, στο μέτρο του δυνατού, τα ληφθέντα μέτρα δυνάμει των άρθρων 81 και 87.

ΜΕΡΟΣ Γ’
Λοιπές Διατάξεις
Οδηγία 2009/52/ΕΚ και εθνικό δίκαιο

Άρθρο 91
1. Ειδικότερες υποχρεώσεις εργοδοτών που πρόκειται να απασχολήσουν πολίτες τρίτων χωρών, που κατέχουν έγκυρη άδεια διαμονής ή άλλο έγκυρο τίτλο διαμονής, και προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία, εξακολουθούν, πέραν των οριζομένων στο άρθρο 80 του παρόντος, να ισχύουν.
2. Ο έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων των εργοδοτών, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 80, ασκείται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν.
3. α) Υφιστάμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, που προβλέπουν τη διενέργεια ελέγχων από άλλες αρμόδιες Αρχές, σχετικά με την τήρηση υποχρεώσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 80, εξακολουθούν να ισχύουν.
β) Κάθε αρμόδια Αρχή, που σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία διενεργεί ελέγχους, σύμφωνα με την περίπτωση α) της παραγράφου αυτής και διαπιστώνει τη μη τήρηση υποχρεώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 80, συντάσσει διαπιστωτική πράξη ελέγχου, την οποία και κοινοποιεί αμελλητί στο Σ.ΕΠ.Ε.
γ) Η διαπιστωτική πράξη της περίπτωσης β) της παραγράφου αυτής είναι δεσμευτική για τα αρμόδια όργανα του Σ.ΕΠ.Ε, τα οποία υποχρεούνται άνευ ετέρου και μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήψη της να επιβάλουν στον παραβάτη εργοδότη τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και εφόσον συντρέχει μια εκ των περιπτώσεων του άρθρου 40 του παρόντος, υποβάλουν μηνυτήρια αναφορά στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της διαπιστωτικής πράξης της περίπτωσης β) της παραγράφου αυτής, το Σ.ΕΠ.Ε κοινοποιεί στην αρμόδια Αρχή, που διαπίστωσε αρχικά την παράβαση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, την απόφαση επιβολής κυρώσεων.
4. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να αυξάνεται ο χρόνος διατήρησης των αντιγράφων που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 80, καθώς και να καθορίζεται συγκεκριμένος χρόνος ενημέρωσης των αρμόδιων Αρχών για την πρόσληψη και την έναρξη της απασχόλησης σε κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις συγκεκριμένος χρόνος ενημέρωσης. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση μπορούν να προσδιορίζονται ή να επαναπροσδιορίζονται οι κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές που αναφέρονται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 80.

Άρθρο 92
1. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 80 επιβάλλονται στον εργοδότη οι χρηματικές κυρώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία που διέπει το ελεγκτικό όργανο. Στις περιπτώσεις που ο έλεγχος πραγματοποιείται από το αρμόδιο όργανο του Σ.ΕΠ.Ε κατά δέσμια αρμοδιότητα αυτού, επιβάλλεται χρηματική κύρωση πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε μια υποχρέωση που δεν έχει τηρηθεί.
2. Σε περίπτωση μη τήρησης των ειδικότερων υποχρεώσεων του εργοδότη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 91 του παρόντος νόμου θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση από την εθνική νομοθεσία.

Άρθρο 93
Καμία κύρωση ή μέτρο δεν επιβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 82 και 87 χωρίς προηγούμενη κλήτευση του εργοδότη προς παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) (Α’ 45). Κατά της απόφασης με την οποία επιβάλλεται η διοικητική κύρωση, χωρεί προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου.

Άρθρο 94
Μεταβατικές Διατάξεις
Μέχρι την έκδοση της Κ.Υ.Α που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 91, ως Αρμόδιες Αρχές ενημέρωσης για τον αγροτικό τομέα ορίζονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή η Αστυνομία ή ο Δήμος που βρίσκονται πλησιέστερα στην κατοικία του εργοδότη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2007/30/ΕΚ/20.7.2007 με σκοπό την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων εφαρμογής οδηγιών ελάχιστων προδιαγραφών για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Άρθρο 95
Σκοπός-Αντικείμενο
Σκοπός του παρόντος τμήματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στις διατάξεις της οδηγίας 2007/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των ειδικών οδηγιών της καθώς και των οδηγιών του Συμβουλίου 83/477/ΕΟΚ, 91/383/ΕΟΚ, 92/29/ΕΟΚ και 94/33/ΕΚ, με σκοπό την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων εφαρμογής των οδηγιών αυτών».

Άρθρο 96
(άρθρο 1 οδηγίας)
Έκθεση εφαρμογής της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ και των ειδικών οδηγιών της

1.    Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υποβάλλει ανά πενταετία στην Επιτροπή μια ενιαία έκθεση εφαρμογής της οδηγίας – πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ  (ν. 3850/2010, Α’ 84) καθώς και των ειδικών οδηγιών της και αναφέρει την άποψη των κοινωνικών εταίρων. Η έκθεση θα περιέχει αξιολόγηση των διαφόρων πτυχών που συνδέονται με την πρακτική εφαρμογή των διαφόρων οδηγιών και, εφόσον απαιτείται και αυτά υφίστανται, θα παρέχει στοιχεία με ανάλυση ανά φύλο.
2.     Η δομή της έκθεσης αυτής, καθώς και το ερωτηματολόγιο που θα προσδιορίζει το περιεχόμενό της, καθορίζεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τη συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας.
3.    Η έκθεση περιλαμβάνει ένα γενικό μέρος το οποίο καλύπτει τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας οι οποίες έχουν σχέση με τις αρχές και τις πτυχές που είναι κοινές σε όλες τις οδηγίες που παρατίθενται στην παράγραφο 1.
4.    Το γενικό μέρος συμπληρώνεται με ειδικά κεφάλαια σχετικά με την εφαρμογή των ιδιαίτερων πτυχών κάθε οδηγίας, με τη συμπερίληψη ειδικών δεικτών, όταν υπάρχουν.
5.     Η δομή της έκθεσης, μαζί με το προαναφερθέν ερωτηματολόγιο, υποβάλλεται από την Επιτροπή στην Ελλάδα έξι τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου που καλύπτει η έκθεση. Η έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή εντός δώδεκα μηνών από το τέλος της πενταετούς περιόδου την οποία καλύπτει.
6.    Η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο 2007 έως και 2012.
Άρθρο 97
(άρθρο 2 οδηγίας)
Έκθεση εφαρμογής των οδηγιών 83/477/ΕΟΚ, 91/383/ΕΟΚ, 92/29/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υποβάλλει ανά πενταετία στην Επιτροπή έκθεση εφαρμογής των οδηγιών 83/477/ΕΟΚ, 91/383ΕΟΚ, 92/29/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ [εναρμονισμένες αντίστοιχα με τα π.δ. 70α/88 (Α’ 31), ν. 3850/2010 (Α’ 84) , π.δ. 376/95 (Α’ 206) και 62/98 (Α’ 67)] υπό μορφή ειδικού κεφαλαίου της ενιαίας έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 96 του παρόντος νόμου και η οποία χρησιμεύει ως βάση για την αξιολόγηση από την Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέρος Α’
Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας

Άρθρο 98
Αντικείμενο Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας

1. Το αποκλειστικό αντικείμενο των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (στο εξής Ι.Γ.Ε.Ε) και των υποκαταστημάτων τους συνίσταται στη μεσολάβηση για σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας μεταξύ εργοδοτών και αναζητούντων εργασία ημεδαπών ή πολιτών κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης ή νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι για συγκεκριμένες ειδικότητες δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις διαφορετικός τρόπος προώθησης στην απασχόληση.   
2. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να ασκούν και άλλες δραστηριότητες, πέραν της μεσολάβησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι δραστηριότητες θα ασκούνται εκτός του χώρου που θα λειτουργεί το Ι.Γ.Ε.Ε.
3. Τα Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να παρέχουν στον ενδιαφερόμενο για τον οποίο μεσολαβούν τις παρακάτω υπηρεσίες:    
α) να του παρέχουν κάθε πληροφορία που αφορά την εξεύ¬ρεση θέσης εργασίας ανάλογα με την ειδικότητα του
β) να του παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για το αντικείμενο της εργασίας που πρόκειται να εκτε¬λέσει, καθώς και για τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη του
γ) να αξιολογούν τα προσόντα του και τις ικανότητες του, μέσω πραγματοποίησης προσωπικών συνεντεύξε¬ων
δ) να του παρέχουν πλήρη και λε¬πτομερή στοιχεία για το ακριβές περιεχόμενο και τους όρους της σύμβασης για την σύναψη της οποίας μεσολά¬βησαν.
4. H τοποθέτηση σε θέση εργασίας μέσω Ι.Γ.Ε.Ε. γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του τοποθετούμενου σε αυτήν.

Άρθρο 99
Σύσταση Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να συστήνουν Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) και υποκαταστήματά τους.
2. Για την άσκηση της δραστηριότητας/επαγγέλματος της μεσολάβησης Ι.Γ.Ε.Ε., απαιτείται αναγγελία έναρξης άσκησής της/του, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και  συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουργία των Ι.Γ.Ε.Ε. Η ως άνω Αρχή δύναται, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας-επαγγέλματος στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.  Η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαρκή τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος και ως εκ τούτου είναι απεριόριστα ανακλητή.
3. Η άσκηση της δραστηριότητας Ι.Γ.Ε.Ε. και υποκαταστήματός του, δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε άλλο  φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 Άρθρο 100
Διευθυντής Ι.Γ.Ε.Ε
1. Το Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να έχει διευθυντή, ο οποίος  στην περίπτωση φυσικού προσώπου μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης αυτού, στη δε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα δεν συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, το Ι.Γ.Ε.Ε. οφείλει να προσλάβει διευθυντή με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου τουλάχιστον ενός έτους. Η διάρκεια της ημερήσιας εργασίας μπορεί να είναι κανονική (πλήρης) ή μικρότερης διάρκειας (μερική απασχόληση).

2. Ο διευθυντής του Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει:
α. είτε να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο αλλοδαπής της κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, κοινωνικού λειτουργού, οικονομικών σπουδών, νομικών σπουδών, πολιτικής επιστήμης, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων ή να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα προαναφερόμενα αντικείμενα, είτε
β. να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο αλλοδαπής, οποιουδήποτε αντικειμένου, αλλά να διαθέτει αποδεδειγμένη τετραετή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα στοιχεία i), ii) και iii) της υποπερίπτωσης ββ) της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 101.
3.  Οι μεσολαβήσεις διενεργούνται αποκλειστικά από το διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε.

Άρθρο 101
Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά
1. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει αναγγελία έναρξης ασκήσεως της δραστηριότητας-επαγγέλματος Ι.Γ.Ε.Ε. είναι οι εξής:
α) Το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αναγγελία έναρξης της ως άνω δραστηριότητας, πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή  πολίτης  κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή ομογενής που  διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα.  
Εάν η αναγγελία έναρξης υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, αυτό πρέπει να έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και να έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.   
β) Το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που υποβάλλει την αναγγελία έναρξης της  δραστηριότητας  Ι.Γ.Ε.Ε.  δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, απάτη, υπεξαίρεση, κλοπή, πλαστογραφία, σωματεμπορία, λαθρεμπορία ή για έγκλημα κατά των ηθών, παράβαση των διατάξεων για ναρκωτικά, ασφαλιστικά αδικήματα (Α.Ν. 86/1967, Α’ 136) και φορολογικά αδικήματα (Ν. 2523/1997, Α’ 179).
2. Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποβάλλουν στη Διεύθυν¬ση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοι¬νωνικής Ασφάλισης, αναγγελία έναρξης ασκήσεως της δραστηριότητας-επαγγέλματος Ι.Γ.Ε.Ε, συνοδευόμενη από φάκελο που περιέχει σε δυο αντίτυπα τα ακόλουθα:
α) Ως προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο
αα) Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για  έναρξη επιτηδεύματος
ββ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
γγ) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας  
δδ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, πρέπει να κατατίθεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού του με τις τυχόν τροποποιήσεις
εε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που υποβάλλει την αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας- επαγγέλματος του Ι.Γ.Ε.Ε.
στστ) Σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί τη  δραστηριότητα της μεσολάβησης σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιθυμεί τη λειτουργία  υποκαταστήματος Ι.Γ.Ε.Ε στην Ελλάδα, πρέπει να προσκομίσει στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή να αποστείλει στο Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, πλέον των δικαιολογητικών που ορίζονται στα άρθρα 101 και 102 του παρόντος, τη χορηγηθείσα άδεια ή  βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ή φορέα, συνοδευόμενη από την επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, από την οποία να προκύπτει ότι αυτό ασκεί νόμιμα τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, σε αυτό το κράτος μέλος.
β) Ως προς την κτιριακή υποδομή
Το Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να διαθέτει αυτόνομο επαγγελματικό χώρο (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) τουλάχιστον 75 τ.μ. ο οποίος θα πρέπει να είναι σύμ¬φωνος με το Π.Δ. 16/1996 (Α’ 10) και θα πε¬ριλαμβάνει ένα χωριστό χώρο κατάλληλα εξοπλισμέ¬νο όπου θα εκτελούνται όλες οι λειτουργίες που έχουν σχέση με τη διαδικασία της μεσολάβησης και ένα χώρο υποδοχής. Η ύπαρξη των ανωτέρω προδιαγραφών αποδεικνύεται με την προσκόμιση:
αα) σχεδιαγράμματος του κτιρίου (υπογεγραμμένο από μηχανικό) όπου αναγράφεται το εμβαδόν των χώρων και οι διαστάσεις τους  και απεικονίζεται ο χωριστός χώρος όπου θα εκτελούνται όλες οι λειτουργίες που έχουν σχέση με τη μεσολάβηση,
ββ) πιστοποιητικού πυρασφάλειας και
γγ) τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου.
γ) Ως προς το διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε.
αα) επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου των περιπτώσεων α ή β της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του παρόντος
ββ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) και της παραγράφου 3 του άρθρου 3, του Ν. 2690/1999 (Α’ 45) του Διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε. στην οποία θα αναφέρεται η επαγγελματική εμπειρία του και η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά απόδειξης της τετραετούς εμπειρίας της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 100:
i) επικυρωμένα αποδεικτικά της απαιτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας για τον Διευθυντή (πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργοδοτών- επιχειρήσεων, βεβαίωση κύριου ασφαλιστικού φορέα ή επικυρωμένη φωτοτυπία των δελτίων ασφαλιστικών εισφορών ή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στις βεβαιώσεις των επιχειρήσεων, βεβαίωση από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας ή απόσπασμα θεωρημένου Πίνακα Προσωπικού απ΄ αυτήν ή αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ από τις επιχειρήσεις που χορήγησαν την βεβαίωση προϋπηρεσίας).
ii) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιάριου και έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, στην περίπτωση που ο Διευθυντής του Ι.Γ.Ε.Ε. δεν απασχολήθηκε κατά το παρελθόν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
iii) ή κάθε άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό  από το κράτος  εγκατάστασης του Ι.Γ.Ε.Ε.
γγ) αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, με την προσκόμιση των οποίων αποδεικνύεται η πρόσληψη του διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε στην περίπτωση του εδ. β’  της παρ. 1 του άρθρου 100 του παρόντος.
δ) Ως προς τον τεχνικό εξοπλισμό
αα) Ηλεκτρονικό Υπολογιστή εφοδιασμένο με κατάλλη¬λο Λογισμικό έτσι ώστε να είναι δυνατή η παροχή στατι¬στικών ή άλλων στοιχείων για το σύνολο και τη διάρκεια των συμβάσεων για τη σύναψη των οποίων  έχουν μεσολαβήσει
ββ) Φωτοτυπικό μηχάνημα
γγ) Συσκευή τηλεομοιοτυπίας (FAX).

Άρθρο 102
Υποκαταστήματα των Ι.Γ.Ε.Ε.
1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν νομίμως τη δραστηριότητα- επάγγελμα Ι.Γ.Ε.Ε. στη χώρα μας ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας κύρια εγκατάσταση σε αυτό, μπορούν να κάνουν αναγγελία έναρξης ασκήσεως της εν λόγω δραστηριότητας-επαγγέλματος για ένα  ή περισσότερα  υποκαταστήματα αυτών. Για κάθε υποκατάστημα απαιτείται ξεχωριστή αναγγελία έναρξης άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας-επαγγέλματος.
2. Για την άσκηση της δραστηριότητας/επαγγέλματος από υποκατάστημα Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να πληρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στα άρθρα 100 και 101 του παρόντος. Μόνη εξαίρεση αποτελεί το εμβαδόν αυτών, το οποίο ορίζεται στα 40 τ.μ.

Άρθρο 103
Διαδικασία για την έναρξη  άσκησης της δραστηριότητας-επαγγέλματος Ι.Γ.Ε.Ε. για την κεντρική δομή και τα  υποκαταστήματα

1. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που παρατίθενται στο άρθρο 101 του παρόντος και κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους, μαζί με την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως της δραστηριότητας –επαγγέλματος Ι.Γ.Ε.Ε κεντρικής εγκατάστασης ή υποκαταστήματος, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είτε απευθείας είτε μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης.  
2. Η αρμόδια υπηρεσία αποστέλλει βεβαίωση παραλαβής στο ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην οποία σε περίπτωση που ο φάκελος είναι πλήρης αναγράφεται η προθεσμία απάντησης και τα μέσα έννομης προστασίας. Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ο αιτών  ενημερώνεται εγγράφως με την αποστολή συστημένης αλληλογραφίας για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών εγγράφων.
Ειδικότερα : α. στην περίπτωση που η αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας/επαγγέλματος συνοδευόμενη από το φάκελο με τα νόμιμα δικαιολογητικά υποβάλλεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης, η προθεσμία των τριών μηνών, μετά την παρέλευση της οποίας η ως άνω δραστηριότητα-επάγγελμα ασκείται ελευθέρως εφόσον δεν υπάρχει απαγόρευση άσκησης της/του από την αρμόδια διοικητική αρχή, αρχίζει από τη χρονική στιγμή που ο φάκελος καθίσταται πλήρης.  β. Όταν η αναγγελία έναρξης άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας υποβάλλεται σε Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, η τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία που η αναγγελία γνωστοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου, στην περίπτωση που ο συνοδεύων αυτή φάκελος με τα δικαιολογητικά είναι πλήρης. Σε διαφορετική περίπτωση η τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από τη χρονική στιγμή που ο φάκελος καθίσταται πλήρης.
3. Εάν ο φάκελος είναι πλήρης, προωθείται για επιτόπιο έλεγχο και  πιστοποίηση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων. Ο επιτόπιος έλεγχος ανατίθεται σε τριμελείς Επιτροπές που απαρτίζονται από υπαλλήλους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ένας εκ των οποίων είναι επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία. Σκοπός του επιτόπιου ελέγχου είναι η επαλήθευση των στοιχείων του φακέλου.  Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, πρέπει να παρίσταται ο διευθυντής του Ι.Γ.Ε.Ε. ή του υποκαταστήματος αυτού.
4. Η τριμελής Επιτροπή, ύστερα από την διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, υποβάλλει στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συ¬μπληρωμένο το έντυπο ελέγχου και πιστοποίησης συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων.
5. Η άσκηση της δραστηριότητας  των Ι.Γ.Ε.Ε και των υποκαταστημάτών τους προϋποθέτει την καταβολή παραβόλου 147 ευρώ υπέρ του Δημοσίου,  το οποίο εισπράττεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ως Δημόσιο έσοδο και κατατίθεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά την παρέλευση της τρίμηνης προθεσμίας από την υποβολή της αίτησης και εφόσον εν τω μεταξύ δεν υπάρχει απαγόρευση άσκησης της δραστηριότητας από την αρμόδια διοικητική αρχή.
 6. Όταν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας-επαγγέλματος του Ι.Γ.Ε.Ε. εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία απαγορεύεται η άσκηση της ως άνω δραστηριότητας-επαγγέλματος. Κατά της απόφασης αυτής,  χωρεί, άσκηση από τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανούς  προσφυγής εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, ενώπιον Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης η οποία συστήνεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.
Η σύνθεση και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την λειτουργία της Επιτροπής ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενώ με την ίδια απόφαση δύνανται να δοθούν στην Επιτροπή και άλλες αρμοδιότητες.

    Άρθρο 104
Υποχρεώσεις των Ι.Γ.Ε.Ε. και των υποκαταστημάτων τους
1. Τα Ι.Γ.Ε.Ε. και τα υποκαταστήματά τους είναι υποχρεωμένα για τη διαρκή τήρηση των προϋποθέσεων σύστασης και λειτουργίας τους, όπως τίθενται στις διατάξεις του παρόντος.   
2. Οποιαδήποτε μεταβολή στη λειτουργία Ι.Γ.Ε.Ε., αναφορικά με τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας τους, πρέπει να ανακοινώνεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την αλλαγή.
Ειδικά, αν μεταβληθεί η έδρα του Ι.Γ.Ε.Ε. ή του υποκαταστήματος αυτού  εφαρμόζεται η διαδικασία για έναρξη της άσκησης δραστηριότητας-επαγγέλματος Ι.Γ.Ε.Ε. του άρθρου 101.
3. Όταν με την μεταβολή δεν συντρέχουν πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις  σύστασης και λειτουργίας Ι.Γ.Ε.Ε. εκδίδεται, εντός τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση της μεταβολής, απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία απαγορεύεται η άσκηση της δραστηριότητας του Ι.Γ.Ε.Ε., αφού προηγουμένως κληθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ι.Γ.Ε.Ε. να παράσχει έγγραφες εξηγήσεις εντός δέκα ημερών από την πρόσκληση του. Στην περίπτωση κατά την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ι.Γ.Ε.Ε. προβεί σε αποκατάσταση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων προ της εκδόσεως της αναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο απόφασης, ενημερώνεται από τη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ότι και μετά την επελθούσα μεταβολή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας-επαγγέλματος.  
Κατά της απόφασης του πρώτου εδαφίου, χωρεί άσκηση από τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανούς  προσφυγής εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης. Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.
4. Τα Ι.Γ.Ε.Ε.  που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματά τους έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου και του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, αναλυτική κατάσταση των συμβάσεων εργασίας για τη σύναψη των οποίων μεσολάβησαν το προηγούμενο εξάμηνο.
5. Τα Ι.Γ.Ε.Ε.  που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματά τους έχουν την υποχρέωση:
α) να παρέχουν στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου και του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, έκθεση δραστηριότητας η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: τον αριθμό των θέσεων εργασίας για τις οποίες μεσολάβησαν το προηγούμενο εξάμηνο, τις ειδικότητες που αυτές αφορούσαν, το επίπεδο εκπαίδευσης, το φύλο και την ηλικία των τοποθετηθέντων, καθώς και το εάν αυτοί ήταν ήδη εργαζόμενοι ή άνεργοι πριν τη μεσολάβηση του Ι.Γ.Ε.Ε.
β) να τηρούν για τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους μεσολάβησαν για την προώθησή τους σε εργασία, σε φωτοτυπία:
αα) ταυτότητα ή διαβατήριο ή ισοδύναμο έγγραφο
ββ) έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η εξαρτημένη εργασία τους στη χώρα (π.χ. άδεια διαμονής για εξηρτημένη εργασία, βεβαίωση τύπου Α΄, του άρθρου 11 του ν. 3386/2005 (Α’ 212), ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, άδεια εργασίας αιτούντος άσυλο, άδεια εργασίας πρόσφυγα κλπ.)
γγ) τη σύμβαση εργασίας
6. Τα Ι.Γ.Ε.Ε. έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται με τον ΟΑΕΔ και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στην εν λόγω συνεργασία.

Άρθρο 105
Έλεγχος των ΙΓEΕ

Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της τήρησης των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας των Ι.Γ.Ε.Ε. είναι το Σώμα Επιθεώρησης  Εργασίας καθώς και κάθε άλλη αρμόδια προς τούτο Αρχή.

Άρθρο 106
Ύψος και τρόπος καταβολής τιμήματος μεσολάβησης
Ο καθορισμός του τιμήματος μεσολάβησης διαμορφώνεται ύστερα από ελεύθερη συμφωνία του Ι.Γ.Ε.Ε. και του εργοδότη που προσλαμβάνει τον εργαζόμενο.

Άρθρο 107
Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών των Ι.Γ.Ε.Ε. εντός της  Ε.Ε.
Ελεύθερη Κυκλοφορία των υπηρεσιών

1.Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει Ι.Γ.Ε.Ε.  και έχει την έδρα του  σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους αυτού, μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του προσωρινά και στην Ελλάδα είτε από το κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει είτε αποκτώντας στο έδαφος της Ελλάδας, υποδομή ορισμένης μορφής ή είδους, η οποία είναι απαραίτητη για την άσκηση της δραστηριότητάς του. Σε κάθε περίπτωση, έχει την υποχρέωση, προτού δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα, να γνωστοποιήσει στην αρμόδια Αρχή, το φορέα από τον οποίο του έχει παρασχεθεί η δυνατότητα άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας, το φορέα από τον οποίο ελέγχεται καθώς και να αναφέρει ότι αποδέχεται τις διαδικασίες ελέγχου της χώρας μας. Επίσης, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή την επικείμενη άσκηση της δραστηριότητάς του στην επικράτεια της Ελλάδας, την επωνυμία του, τη διεύθυνση στο κράτος-μέλος εγκατάστασής του ή της υποδομής που θα αποκτήσει στην Ελλάδα, τα στοιχεία επικοινωνίας του και το χρονικό διάστημα που θα δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα. Η ως άνω γνωστοποίηση μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος προς την αρμόδια αρχή.
2. Για λόγους προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας, η παράλειψη γνωστοποίησης επιφέρει την απαγόρευση της παροχής υπηρεσιών μεσολάβησης για σύναψη συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 98 του παρόντος, χωρίς να αποκλείεται η εφαρμογή του άρθρου 108.

Άρθρο 108
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
1. Διοικητικές κυρώσεις
α) Στα Ι.Γ.Ε.Ε και τα υποκαταστήματά τους, που λειτουργούν παρανόμως, επιβάλλονται, με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων οι εξής διοικητικές κυρώσεις: αα) πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση  ή/ και ββ) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους μέχρι ένα (1) μήνα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), να τους επιβληθεί προσωρινή διακοπή μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός μέχρι και οριστική διακοπή της λειτουργίας τους.
β) Στα Ι.Γ.Ε.Ε και στα υποκαταστήματα τους, που δεν υποβάλλουν εμπροθέσμως τις εκθέσεις δραστηριότητας των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 104 του παρόντος, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από πρόκληση του για παροχή εξηγήσεων, πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση.
γ) Η πράξη επιβολής προστίμου κατά τα ανωτέρω, κοινοποιείται με απόδειξη στον παραβάτη και το πρόστιμο αποτελεί έσοδο του Δημοσίου. Κατά της πράξης επιβολής προστίμου μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ουσίας μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίησή της, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Μέσα στην ίδια προθεσμία, η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου. Η αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. βεβαιώνει το ποσό του επιβληθέντος προστίμου, το οποίο εισπράττεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ως δημόσιο έσοδο.  Για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων συνεκτιμώνται η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων, οι παρόμοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν και ο βαθμός υπαιτιότητας. Η εκτέλεση των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής λειτουργίας, γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αυξάνονται τα ποσά των προστίμων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

 2. Ποινικές κυρώσεις:
Όποιος θέτει σε λειτουργία ή λειτουργεί Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας ή υποκατάστημά τους :
α. χωρίς να προβεί στην προσήκουσα αναγγελία άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας-επαγγέλματος στην αρμόδια προς τούτο διοικητική αρχή ή
β. έχει προβεί στην αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας- επαγγέλματος Ι.Γ.Ε.Ε., αλλά είτε ασκεί το επάγγελμα εντός του τριμήνου που απαιτείται για τον έλεγχο της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, είτε του έχει απαγορευθεί όμως η άσκηση της άσκησης δραστηριότητας Ι.Γ.Ε.Ε. λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, είτε λειτουργεί κατά παράβαση των νομίμων προϋποθέσεων,
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δυο ετών και  με χρηματική ποινή.

Άρθρο 109
Διακοπή άσκησης της δραστηριότητας/επαγγέλματος

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί νομίμως τη  δραστηριότητα/επάγγελμα του Ι.Γ.Ε.Ε., σε περίπτωση που διακόψει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας οφείλει να ενημερώσει σχετικά τη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Μέρος Β’
Άλλες διατάξεις
Άρθρο 110
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τα Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.) από της δημοσιεύσεως του παρόντος και εφεξής θα  αποκαλούνται «Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας» (Ι.Γ.Ε.Ε.). Οι άδειες λειτουργίας που χορηγήθηκαν έως την δημοσίευση του παρόντος ισχύουν ως έχουν.
2.  Οι άδειες σύστασης και λειτουργίας Ι.Γ.Σ.Ε., για τις οποίες είτε είχε υποβληθεί από τους νόμιμους εκπροσώπους τους αίτημα ανάκλησης τους είτε είχε διαπιστωθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ότι συνέτρεχε λόγος ανάκλησης τους, πριν από την έναρξη εφαρμογής του Νόμου 3919/2011 (Α’ 32), ανακαλούνται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 111
Τροποποιούμενες διατάξεις
1.Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) προστίθεται περίπτωση κα.  ως εξής:
«κα. Ελέγχει την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας των Ι.Γ.Ε.Ε».
2. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 3996/2011 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Επιβάλλει στα παρανόμως λειτουργούντα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε) και υποκαταστήματά τους τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα Ι.Γ.Ε.Ε».

Άρθρο 112
Καταργητικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε ειδική ή γενική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων που ρυθμίζουν θέματα σύστασης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας, εφόσον αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Το άρθρο 12 του ν. 2874/2000 (Α’ 28 ) καταργείται.
3. Το άρθρο 5 του ν.2639/1998 (Α ‘ 205) καταργείται.
4. Το π.δ.  160/1999 (Α’ 157) καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ’
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/104/ΕΚ/ 19.11.2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α’
Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 2008/104/ΕΚ
Άρθρο 113
(Άρθρο 2 της Οδηγίας)
Σκοπός
1.Σκοπός του παρόντος τμήματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 περί της εργασίας μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης (L 327/5.12.2008)
2. Με το παρόν:
α) επιδιώκεται η εξασφάλιση προστασίας των προσωρινά απασχολούμενων, και η βελτίωση της ποιότητας της προσωρινής απασχόλησης με την καθιέρωση διατάξεων που εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των προσωρινά απασχολούμενων με τους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται απευθείας από τον έμμεσο εργοδότη.
β) θεσπίζεται το κατάλληλο πλαίσιο  για την προσφυγή στην προσωρινή απασχόληση, με την αναγνώριση των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης ως εργοδοτών,  προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η ανάπτυξη ευέλικτων μορφών εργασίας.

Άρθρο 114
(άρθρο 1 Οδηγίας)
Πεδίο εφαρμογής
1.Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος εφαρμόζονται:
α) στους εργαζόμενους μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, με συμβάσεις ή σχέσεις εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι τοποθετούνται σε έμμεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους β) στις επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης και στους έμμεσους εργοδότες.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις ή τις σχέσεις εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 3845/2010 (Α΄65).

Άρθρο 115
 (Άρθρο 3 Οδηγίας)
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος νοείται ως:
α) «εργαζόμενος»: κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ορισμένου ή αορίστου χρόνου.
β) «επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή σχέσεις εξαρτημένης εργασίας με προσωρινά απασχολούμενους, με σκοπό να τους τοποθετεί σε έμμεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις.
γ) «προσωρινά απασχολούμενος»: ο εργαζόμενος ο οποίος έχει σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας με επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης, προκειμένου να τοποθετηθεί σε έμμεσο εργοδότη για να εργασθεί προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή του.
δ) «έμμεσος εργοδότης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο και υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνση του οποίου εργάζεται προσωρινά ο προσωρινά απασχολούμενος.
ε) «τοποθέτηση»: η περίοδος κατά την οποία ο προσωρινά απασχολούμενος τίθεται στη διάθεση του έμμεσου εργοδότη για να εργασθεί προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή του.
στ) «βασικοί όροι εργασίας και απασχόλησης»: οι όροι εργασίας και απασχόλησης που θα εφαρμόζονταν αν οι εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί απευθείας από τον έμμεσο εργοδότη για να καταλάβουν την ίδια θέση και αφορούν ιδίως:
i)    στη διάρκεια του χρόνου εργασίας, στις υπερωρίες, στα διαλείμματα, στις περιόδους ανάπαυσης, στη νυκτερινή εργασία, στις άδειες και στις αργίες
ii)    στις αποδοχές.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 5 ( ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 5), 6, 7, 8 ΚΑΙ 10 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/104/ΕΚ
Άρθρο 116
 (Μέτρα εφαρμογής του άρθρου 4 της Οδηγίας)
Περιορισμοί ή απαγορεύσεις
Η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης δεν επιτρέπεται :
α) όταν με αυτήν αντικαθίστανται εργαζόμενοι που ασκούν το δικαίωμα της απεργίας,
β) όταν ο έμμεσος εργοδότης το προηγούμενο εξάμηνο είχε πραγματοποιήσει απολύσεις εργαζομένων της ίδιας ειδικότητας για οικονομοτεχνικούς  λόγους ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο  ομαδικές απολύσεις ιδίων ειδικοτήτων,
γ) όταν ο έμμεσος εργοδότης υπάγεται στις διατάξεις του ν.2190/1994( ΦΕΚ 28 Α’) ή στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄),όπως ισχύουν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του δεύτερου άρθρου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄),
δ) όταν οι εργασίες λόγω της φύσης τους, εγκυμονούν ιδιαίτερους κινδύνους  για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Οι εργασίες αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από τη γνώμη  του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) που ορίζεται στο άρθρο 26 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’) και στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163 Α΄) όπως ισχύει,
ε) όταν ο απασχολούμενος υπάγεται στις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδόμων.

Άρθρο 117
 (Μέτρα εφαρμογής του άρθρου 5, παρ. 1 και 5 της Οδηγίας)
Αρχή της ίσης μεταχείρισης
1. Οι βασικοί όροι εργασίας των εργαζόμενων με σύμβαση ή σχέση εργασίας προσωρινής απασχόλησης, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποδοχές, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους στον έμμεσο εργοδότη  είναι τουλάχιστον αυτοί που θα εφαρμόζονταν αν οι εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί απευθείας από τον εν λόγω εργοδότη (τον έμμεσο εργοδότη) για να καταλάβουν την ίδια θέση.
2. Οι διατάξεις που αφορούν στην προστασία των εγκύων και γαλουχουσών γυναικών, στην προστασία των παιδιών και των νέων, καθώς και στην ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και κάθε δράση για την καταπολέμηση οιασδήποτε διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, εφαρμόζονται και στους προσωρινά απασχολούμενους.
3. α) Η διάρκεια της τοποθέτησης του μισθωτού στον έμμεσο εργοδότη, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από τους τριάντα έξι (36) μήνες.
β) Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων, που τίθενται από την παρούσα παράγραφο επέρχεται μετατροπή της υπάρχουσας σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.
4. α) Αν συνεχίζεται η απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής τοποθέτησης και των τυχόν νόμιμων ανανεώσεών της ακόμα και με νέα τοποθέτηση, χωρίς να μεσολαβεί διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, θεωρείται ότι πρόκειται  για σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ του μισθωτού και του έμμεσου εργοδότη.
β) Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις όταν απασχολούνται σε ολιγοήμερες κοινωνικές εκδηλώσεις.
Άρθρο 118
(Άρθρο 6 Οδηγίας)
Πρόσβαση σε θέση εργασίας, συλλογικές εγκαταστάσεις και επαγγελματική κατάρτιση
1.Οι προσωρινά απασχολούμενοι ενημερώνονται για τις κενές θέσεις εργασίας στον έμμεσο εργοδότη προκειμένου να έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τους άλλους εργαζόμενους της επιχείρησης για να προσληφθούν σε μόνιμες θέσεις εργασίας. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να πραγματοποιείται με γενική ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης στην οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους (έμμεσο εργοδότη).
2.Άκυρη θεωρείται οποιαδήποτε ρήτρα όταν με αυτήν άμεσα ή έμμεσα απαγορεύεται ή παρεμποδίζεται η μόνιμη απασχόληση του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού με σύναψη σύμβασης ή σχέσης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του έμμεσου εργοδότη και του προσωρινά απασχολούμενου, μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας με την επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης. Άκυρη επίσης θεωρείται οποιαδήποτε ρήτρα όταν με αυτήν άμεσα ή έμμεσα παρεμποδίζονται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα του μισθωτού ή παραβλάπτονται τα ασφαλιστικά του δικαιώματα.
3.Για την απασχόληση του προσωρινά απασχολούμενου  μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη, είτε με  προσωρινή απασχόληση είτε με σύναψη σύμβασης ή σχέσης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του έμμεσου εργοδότη και του προσωρινά απασχολούμενου μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας μέσω της επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, απαγορεύεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του μισθωτού.
4.Στους εργαζόμενους μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης σε έμμεσο εργοδότη παρέχονται οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες και διευκολύνσεις, ιδίως δε στα κυλικεία, στους παιδικούς σταθμούς και στα μεταφορικά μέσα, που υπάρχουν στη διάθεση των άμεσα εργαζομένων στον έμμεσο εργοδότη και με τους ίδιους όρους, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι δικαιολογούν διαφορετική μεταχείριση, όπως η διαφοροποίηση του ωραρίου ή η χρονική  διάρκεια της σύμβασης εργασίας.
5.Οι επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης διευκολύνουν την πρόσβαση και των προσωρινά απασχολούμενων στους παιδικούς σταθμούς που παρέχουν, ακόμα και κατά τις περιόδους μεταξύ των τοποθετήσεων και σε κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης, ώστε να ενισχύονται οι δεξιότητές τους, η εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους και η επαγγελματική κινητικότητά τους.
Οι έμμεσοι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν και στους προσωρινά απασχολούμενους τις κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης που παρέχονται στους εργαζόμενους του έμμεσου εργοδότη, ώστε να  ενισχύονται οι δεξιότητές τους, η εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους και η επαγγελματική κινητικότητά τους.

Άρθρο 119
 (Μέτρο εφαρμογής του άρθρου 7 της Οδηγίας)
Εκπροσώπηση των προσωρινά απασχολουμένων.

Οι προσωρινά απασχολούμενοι συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό του ορίου που απαιτείται για τη σύσταση οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων στην επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης και στον έμμεσο εργοδότη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 120
 (Μέτρο εφαρμογής του άρθρου 8 Οδηγίας)
Ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων
Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ή/και ειδικότερων εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για την ενημέρωση και τη διαβούλευση και ιδίως, του π.δ 240/2006 (ΦΕΚ Α’ 252), ο έμμεσος εργοδότης υποχρεούται κατά την ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων του, να παρέχει πληροφορίες για τον αριθμό των προσωρινά απασχολουμένων, το σχέδιο χρήσης προσωρινά απασχολουμένων, καθώς και για τις προοπτικές πρόσληψής τους απευθείας από αυτόν.

Άρθρο 121
(Μέτρα εφαρμογής του άρθρου 10 της Οδηγίας)
Κυρώσεις
Για κάθε παράβαση των διατάξεων των άρθρων του παρόντος μέρους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 128 του παρόντος νόμου.

ΜΕΡΟΣ  Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 122
Αντικείμενο Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης
  1. Οι Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστηριότητα, πέραν αυτής που ορίζεται στο άρθρο 115, περίπτωση β) με εξαίρεση: α) τη μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας, για την οποία έχει γίνει αναγγελία έναρξης της στη Δ/νση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και δεν έχει απαγορευτεί η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας,  β) την αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις.»
2. Οι Ε.Π.Α. έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εργοδότη.
3. Η παραχώρηση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη επιτρέπεται μόνο για  συγκεκριμένους λόγους που δικαιολογούνται από έκτακτες, πρόσκαιρες ή εποχιακές ανάγκες.

 Άρθρο 123
Σύσταση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης
1. Επιχείρηση  Προσωρινής Απασχόλησης μπορεί να συσταθεί από φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κεφάλαιο τουλάχιστον εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων ογδόντα τριών ευρώ (176.083,00€).
2. Για την άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης από φυσικό ή νομικό πρόσωπο,  απαιτείται αναγγελία έναρξης της εν λόγω δραστηριότητας στη Δ/νση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά για τη πιστοποίηση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουργία των ΕΠΑ. Ως προσωρινή απασχόληση νοείται η εργασία, η οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης) για περιορισμένο χρονικό διάστημα από μισθωτό, ο οποίος συνδέεται με τον εργοδότη του (άμεσος εργοδότης) με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου.  Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην επόμενη παράγραφο, η δραστηριότητα ασκείται ελευθέρως μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς της, συνοδευόμενη από φάκελο περιέχοντα τα πλήρη δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, περί σύστασης και λειτουργίας ΕΠΑ. Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης η προθεσμία των τριών μηνών, εφόσον δεν υπάρχει απαγόρευση άσκησης της δραστηριότητας από την αρμόδια διοικητική αρχή, αρχίζει από την χρονική στιγμή που ο φάκελος καθίσταται πλήρης.
3. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται εντός τριών μηνών από την ανωτέρω αναγγελία στην Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να απαγορεύσει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Κατά της απόφασης αυτής,  χωρεί, άσκηση από τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανούς  προσφυγής εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης η οποία συστήνεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 103 παρ. 6 του παρόντος. Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.
Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εκδίδεται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 103 παρ. 6 μπορεί να αποδίδει στην ως άνω Επιτροπή και άλλες αρμοδιότητες αναφορικά με τη σύσταση και τη λειτουργία των  Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης.
4. Η άσκηση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαρκή τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος και ως εκ τούτου μπορεί να απαγορευτεί οποτεδήποτε. Η άσκηση της δραστηριότητας της ΕΠΑ δεν εκχωρείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
     

 Άρθρο 124
Κατοχύρωση Εργασιακών Δικαιωμάτων των Προσωρινά Απασχολούμενων
1.    Για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ της Ε.Π.Α (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού και σε αυτήν πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκειά της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του μισθωτού, οι λόγοι της παραχώρησης του εργαζομένου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορικά με την παροχή της εργασίας του.
Οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία σε έμμεσο εργοδότη δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στην εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής δεν είναι δυνατή η μνεία του συγκεκριμένου έμμεσου εργοδότη ή ο προσδιορισμός του χρόνου, που θα προσφέρει σε αυτόν την εργασία του, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση το πλαίσιο των όρων και των συνθηκών για την παροχή εργασίας σε έμμεσο εργοδότη.
2.    Απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη επιτρέπεται μόνο μετά την κατάρτιση της σύμβασης με τον άμεσο εργοδότη, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
3.    Με σύμβαση, που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ της Ε.Π.Α και του έμμεσου εργοδότη, ορίζονται ειδικότερα τα του τρόπου αμοιβής και ασφάλισης του εργαζομένου για το χρόνο που ο μισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του στον έμμεσο εργοδότη, όπως και οι λόγοι παραχώρησης του εργαζομένου. Ο έμμεσος εργοδότης πρέπει να προσδιορίζει, πριν τεθεί στη διάθεσή του ο εργαζόμενος με τη σύμβαση, τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα ή ικανότητες, την ειδική ιατρική παρακολούθηση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς κάλυψη θέσης εργασίας. Οφείλει επίσης να επισημαίνει τους μεγαλύτερους ή ιδιαίτερους κινδύνους, που έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη εργασία. Η Ε.Π.Α υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά στους μισθωτούς.
4.    α) Η Ε.Π.Α και ο έμμεσος εργοδότης είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος υπεύθυνοι έναντι του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού με σύμβαση ή σχέση εργασίας για την ικανοποίηση των μισθολογικών δικαιωμάτων του και για την καταβολή των ασφαλιστικών του εισφορών. Η ευθύνη αυτή του έμμεσου εργοδότη αναστέλλεται, εφόσον με τη σύμβαση προβλέπεται ότι υπόχρεος για την καταβολή των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο άμεσος εργοδότης και τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού μπορούν να ικανοποιηθούν από την κατάπτωση των κατά το άρθρο 126 εγγυητικών επιστολών (επικουρική ευθύνη έμμεσου εργοδότη).
β) Οι αποδοχές του προσωρινά απασχολούμενου καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό που αυτός έχει υποδείξει.
5.    α) Οι προσωρινά απασχολούμενοι μισθωτοί, για όσο χρόνο παραμένουν στη διάθεση της επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, καθώς και κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους σε έμμεσο εργοδότη υπάγονται στον κλάδο παροχών ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον επικουρικό φορέα ΕΤΕΑΜ, με εξαίρεση τα πρόσωπα που λόγω της ιδιότητας τους ασφαλίζονται σε κλάδους άλλου κύριου ή επικουρικού φορέα.
β) Οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωρινά απασχολούμενου καταβάλλονται από την Ε.Π.Α σε σχετικό τραπεζικό λογαριασμό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Σε περίπτωση που ο προσωρινά απασχολούμενος λόγω της ιδιότητας του ασφαλίζεται σε κλάδους άλλου κύριου ή επικουρικού φορέα, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του καθορίζεται με συμφωνία του (προσωρινά απασχολούμενου) και της Ε.Π.Α.
Άρθρο 125
Ασφάλεια και υγεία στην εργασία για τους προσωρινά απασχολούμενους
1.      Οι μισθωτοί με σύμβαση ή σχέση προσωρινής απασχόλησης απολαμβάνουν όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που παρέχεται στους άλλους εργαζόμενους του έμμεσου εργοδότη. Ο έμμεσος εργοδότης, με την επιφύλαξη συμβατικής πρόβλεψης για συνευθύνη σωρευτικά και της Ε.Π.Α, είναι υπεύθυνος για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελείται η εργασία του μισθωτού και για το εργατικό ατύχημα.
2.      Ειδικότερα:
α.  Η Ε.Π.Α. έχει την υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό μισθωτών (εργαζομένων) που απασχολεί.
β.  Ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας, καθορίζεται σε 0,4 ώρες/εργαζόμενο ετησίως. Ο χρόνος αυτός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 75 ωρών ετησίως.
γ.  Τα στοιχεία και ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους, η κατανομή του χρόνου αυτού κατά μήνα, καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους αναγράφονται υποχρεωτικά στους πίνακες προσωπικού που κατατίθενται από την Ε.Π.Α. στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
δ.   Οι αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας της Ε.Π.Α. καθορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’).
ε.  Στην περίπτωση έμμεσου εργοδότη, ο οποίος απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζόμενους, λαμβάνοντας υπόψη και τους προσωρινά απασχολούμενους, αυτός υποχρεούται να απασχολεί ιατρό εργασίας. Οι προσωρινά απασχολούμενοι προσμετρώνται για τον καθορισμό του ελάχιστου ετήσιου χρόνου απασχόλησης του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφάλειας του έμμεσου εργοδότη.
στ.  Εάν ο συνολικός αριθμός εργαζομένων του έμμεσου εργοδότη, λαμβάνοντας υπόψη και τους προσωρινά απασχολούμενους, είναι μικρότερος του 50, ισχύουν οι γενικές διατάξεις για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης. Πέραν αυτού, ο ιατρός εργασίας της Ε.Π.Α. ασκεί τις αρμοδιότητες παρακολούθησης της υγείας των προσωρινά απασχολούμενων.
ζ.  Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας της Ε.Π.Α. καθορίζονται στα άρθρα 14 και 15 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’), ιδίως σε ότι αφορά την ενημέρωση και εκπαίδευση των μισθωτών σχετικά με τους χώρους εργασίας που θα απασχοληθούν.
η.  Η Ε.Π.Α. συνεργάζεται συστηματικά με τον έμμεσο εργοδότη προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των προσωρινά απασχολούμενων.
θ.   Κατά τα λοιπά, για τους μισθωτούς των Ε.Π.Α. ισχύουν οι σχετικές με την ασφάλεια και υγεία διατάξεις.
ι.  Σε ότι αφορά τα θέματα ασφάλειας και υγείας των προσωρινά απασχολούμενων που καλύπτει ο παρών νόμος, εφαρμογή έχουν οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 71 και 72 του  «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’).

Άρθρο 126
Οικονομικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις για  
τους προσωρινά απασχολούμενους
Κάθε Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης υποχρεούται, προκειμένου να ασκήσει την εν λόγω δραστηριότητα να καταθέσει δύο εγγυητικές επιστολές τραπέζης ως οικονομική εγγύηση, την πρώτη για τη διασφάλιση των αποδοχών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της και τη δεύτερη για τη διασφάλιση των ασφαλιστικών τους εισφορών.  Η πρώτη εγγυητική επιστολή κατατίθεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  και η δεύτερη στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η κατάπτωση της πρώτης εγγυητικής επιστολής γίνεται με σχετική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  και της δεύτερης με πράξη του Διοικητή του Ι.Κ.Α. Το ύψος των εγγυητικών επιστολών δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά διετία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ανάλογα με τον αριθμό των προσωρινά αποσχολούμενων που η Επιχείρηση έχει συμβληθεί και οι Επιχειρήσεις οφείλουν να καταθέσουν τις αντίστοιχες σχετικές συμπληρωματικές εγγυητικές επιστολές εντός τριμήνου. Άλλως απαγορεύεται η άσκηση της δραστηριότητάς τους με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  καθορίζονται το ύψος κάθε εγγυητικής  επιστολής, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάπτωσης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης λεπτομέρεια.»

Άρθρο 127
Έλεγχος των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης
Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της τήρησης των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας των Ε.Π.Α. είναι το Σώμα Επιθεώρησης  Εργασίας καθώς και κάθε άλλη αρμόδια προς τούτο Αρχή.

Άρθρο 128
Κυρώσεις
1.    Διοικητικές κυρώσεις
α) Για κάθε παράβαση των διατάξεων που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου επιθεωρητή εργασίας και ύστερα από πρόσκλησή του στην επιχείρηση, για παροχή εξηγήσεων, πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από τρεις (3.000) χιλιάδες ευρώ  έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και την βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Υπουργική Απόφαση 15527/639/2010, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
β) Ειδικότερα, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ευρέθησαν να ασκούν την δραστηριότητα της προσωρινής απασχόλησης: α) χωρίς να προβούν στην προσήκουσα αναγγελία άσκησής της στην αρμόδια προς τούτο διοικητική αρχή ή β) έχουν προβεί στην αναγγελία έναρξης άσκησης δραστηριότητας ΕΠΑ αλλά αα) ασκούν το επάγγελμα εντός του τριμήνου που απαιτείται για τον έλεγχο της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, ββ) τους έχει απαγορευθεί η άσκηση της δραστηριότητας ΕΠΑ λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, επιβάλλονται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας οι εξής διοικητικές κυρώσεις: α) πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ β) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους μέχρι ένα (1) μήνα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), να τους επιβληθεί  προσωρινή διακοπή μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός μέχρι και οριστική διακοπή της λειτουργίας τους.
γ) Για τη διαδικασία επιβολής των προστίμων των παραγράφων α) και β) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3996/2011 όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων της προσωρινής ή οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.
δ) Οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου α) του παρόντος άρθρου επιβάλλονται και όταν μια Επιχείρηση Ομίλου λειτουργεί με κύριο σκοπό την διάθεσή εργαζομένων σε άλλη επιχείρηση του ίδιου ομίλου.
ε) Ειδικότερα για τα θέματα ασφάλειας και υγείας των προσωρινά απασχολούμενων που καλύπτει ο παρών νόμος, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 125 παρ.2 περ.(ι).

2. Ποινικές κυρώσεις
α) Όποιος θέτει σε λειτουργία ή λειτουργεί ΕΠΑ:
α. χωρίς να προβεί στην προσήκουσα αναγγελία άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας στην αρμόδια προς τούτο διοικητική αρχή ή
β. έχει προβεί στην αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας Ε.Π.Α., αλλά είτε ασκεί το επάγγελμα εντός του τριμήνου που απαιτείται για τον έλεγχο της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, είτε του έχει απαγορευθεί η άσκηση της άσκησης δραστηριότητας Ε.Π.Α. λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, είτε λειτουργεί κατά παράβαση των νομίμων προϋποθέσεων,
 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) έτη και με χρηματική ποινή.
β) Ειδικότερα για τα θέματα ασφάλειας και υγείας των προσωρινά απασχολούμενων που καλύπτει ο παρών νόμος, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 125 παρ.2 περ.(ι).

 Άρθρο 129
Εξουσιοδοτήσεις
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται:
α) Οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη σύσταση Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης, καθώς και για την άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την απαγόρευση της άσκησής της, τα  προσόντα που απαιτούνται για το στελεχιακό δυναμικό της, η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή της και κάθε άλλο θέμα.
β) Οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις άσκησης των δραστηριοτήτων της προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α.) και μεσολάβησης (Ι.Γ.Ε.Ε.) σε ενιαίο χώρο.
γ) Τα τυχόν επιπλέον στοιχεία που πρέπει να περιέχουν οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης που συνάπτονται μεταξύ των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης και των μισθωτών, ο τρόπος και η διαδικασία γνωστοποίησης αυτών στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε).
δ) Η τήρηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μητρώου Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης, ο τρόπος και η διαδικασία τήρησης του μητρώου αυτού, καθώς και η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο των επιχειρήσεων αυτών.
ε) Κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των άρθρων του παρόντος.

Άρθρο 130
Για κάθε θέμα μη ρυθμιζόμενο από τις διατάξεις του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 131
Μεταβατικές διατάξεις
1.    Μέχρι εκδόσεως των  υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του εδαφίου α) του άρθρου 129 του παρόντος, διατηρούνται  εν ισχύι οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση των άρθρων 23 και 26 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α 258).
2.    Μέχρι της εκδόσεως της υπουργικής απόφασης κατ΄ εξουσιοδότηση  των άρθρων 103 παρ. 6 και 123 παρ. 3 του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ Α 111).

Άρθρο 132
Τροποποιούμενες διατάξεις
1.    Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) προστίθεται περίπτωση κβ.  ως εξής:
«κβ. Ελέγχει την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)».
2. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 3996/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Επιβάλλει στις παρανόμως λειτουργούσες επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α.) και στα υποκαταστήματά τους τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τις Ε.Π.Α.».

Άρθρο 133
Καταργητικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε ειδική ή  γενική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων που ρυθμίζουν θέματα σύστασης και λειτουργίας Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης, εφόσον αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Τα άρθρα 20 έως 26 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α’) καταργούνται.
3. Οι διατάξεις  των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 του ν. 3144/2003 καταργούνται. (ΦΕΚ 111 Α’).

KEΦΑΛΑΙΟ ΙΓ
Ρυθμίσεις σχετικά με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Άρθρο 134
 Φύση-Αποστολή
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, λειτουργεί ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα  ειδικού σκοπού. Αποστολή της είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στον τομέα της δημόσιας υγείας μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας με συνεκτίμηση των κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, η ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς στην ημεδαπή και αλλοδαπή και η ευρύτερη συμβολή στην ανάπτυξη γνώσης και τεχνογνωσίας που άπτονται του επιστημονικού της αντικειμένου.

Άρθρο 135
 Σκοπός-Εποπτεία
1.Σκοπός της Ε.Σ.Δ.Υ. είναι η εκπαίδευση πτυχιούχων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, η επιστημονική έρευνα και η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών σε θέματα δημόσιας υγείας και διοίκησης των υπηρεσιών υγείας.
2.Η εποπτεία του κράτους επί της Ε.Σ.Δ.Υ. ασκείται από τους Υπουργούς Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ασκεί αποκλειστική εποπτεία σε θέματα ακαδημαϊκής οργάνωσης και λειτουργίας που άπτονται των προγραμμάτων σπουδών, του ελέγχου νομιμότητας των εκλεκτορικών σωμάτων και της ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης και μετονομασίας τμημάτων της Ε.Σ.Δ.Υ. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ασκεί αποκλειστική εποπτεία σε θέματα που αφορούν στη διοικητική και οικονομική λειτουργία της Ε.Σ.Δ.Υ., τη συνεργασία με τις αρχές δημόσιας υγείας, τη διασύνδεση με τις υπηρεσίες υγείας και τη συμμετοχή στους διεθνείς οργανισμούς υγείας.

Άρθρο 136
Κανονιστικό Πλαίσιο
α. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εγκρίνεται ο Οργανισμός της Ε.Σ.Δ.Υ., ύστερα από πρόταση του κοσμήτορα, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της Κοσμητείας και εγκρίνεται από το Συμβούλιο της παραγράφου 5 του παρόντος.Με τον Οργανισμό καθορίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Σ.Δ.Υ. εφόσον δεν ρυθμίζονται στον παρόν άρθρο και ιδίως τα ακόλουθα :
αα) η οργάνωση της ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας της Ε.Σ.Δ.Υ.,
ββ) η ίδρυση σχολής δια βίου μάθησης της Ε.Σ.Δ.Υ.,
γγ) τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία ίδρυσης, κατανομής, μετονομασίας, συγχώνευσης ή κατάργησης εργαστηρίων και κέντρων αναφοράς της Ε.Σ.Δ.Υ., και καθορισμού των εσωτερικών τους κανονισμών, οι όροι και οι διαδικασίες εκλογής των διευθυντών τους και τα λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους καθώς και η σύσταση και κατάργηση θέσεων διδακτικού και άλλου προσωπικού
δδ) οι κανόνες λειτουργίας του Συμβουλίου, της κοσμητείας, της συνέλευσης τμήματος, καθώς και των λοιπών συλλογικών οργάνων και επιτροπών της Ε.Σ.Δ.Υ., τα ειδικά προσόντα και οι προϋποθέσεις επιλογής και εξέλιξης των καθηγητών της Ε.Σ.Δ.Υ., καθώς και η διαδικασία προκήρυξης θέσεων, επιλογής και διορισμού των καθηγητών της Ε.Σ.Δ.Υ.
εε) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των καθηγητών, του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των φοιτητών της Ε.Σ.Δ.Υ. καθώς και τα κωλύματα συμμετοχής καθηγητών σε συλλογικά όργανα και σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα
ζζ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιβράβευσης των καθηγητών για την ενίσχυση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και εν γένει επιστημονικού έργου τους,  τα κριτήρια απονομής των τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή καθώς και η διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των καθηγητών, των φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά όργανα της Ε.Σ.Δ.Υ.
ηη) τα θέματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του πάσης φύσεως προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ και τα πειθαρχικά παραπτώματα, οι ποινές, καθώς και τα όργανα που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των θεσπισμένων κανόνων από το προσωπικό και τους φοιτητές της Ε.Σ.Δ.Υ., οι αρμοδιότητές του, η σχετική διαδικασία καθώς και θέματα που σχετίζονται με την υποστήριξη των φοιτητών και του προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. με αναπηρία
θθ) η διαδικασία κατάρτισης, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρότασης αναθεώρησης του προγραμματικού σχεδιασμού που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος
ιι) η διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου απολογισμού
 
β. Με απόφαση του Συμβουλίου που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του κοσμήτορα και σύμφωνη γνώμη της κοσμητείας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός της Ε.Σ.Δ.Υ., με τον οποίο καθορίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας της Ε.Σ.Δ.Υ. και, ιδίως, τα ακόλουθα:
αα) ο οδηγός προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων και άλλων μεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών, οι ειδικότεροι τύποι τίτλων σπουδών ανά πρόγραμμα σπουδών, η διαδικασία ορκωμοσίας των πτυχιούχων και η οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών,
ββ) η αναλογία μεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών,
γγ) οι προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους, η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης των φοιτητών,
δδ) τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων,
εε) τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της Ε.Σ.Δ.Υ.,
ζζ) ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των συλλογικών οργάνων της Ε.Σ.Δ.Υ. και κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία των οργάνων της Ε.Σ.Δ.Υ., μονομελών και συλλογικών,
ηη) η διαδικασία απονομής τιμητικών ακαδημαϊκών τίτλων και οι κανόνες τελετουργικού ή εθιμοτυπικού χαρακτήρα και δημόσιων σχέσεων,
θθ) ο τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των κοινωνικών παροχών, η διαδικασία χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών στους φοιτητές καθώς και οι κανόνες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών της Ε.Σ.Δ.Υ.
ιι) οι κανόνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης, των εργαστηρίων και κέντρων αναφοράς της Ε.Σ.Δ.Υ. καθώς και ειδικότερα θέματα φύλαξης της Ε.Σ.Δ.Υ. και της περιουσίας της

γ. Ιδιαίτερο κεφάλαιο του Εσωτερικού Κανονισμού της Ε.Σ.Δ.Υ. αποτελεί ο κανονισμός μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, στον οποίο προβλέπονται, ιδίως, η δομή και οι κανόνες λειτουργίας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, τα κριτήρια γλωσσομάθειας, καθώς και οι διαδικασίες αναστολής φοίτησης, οι απαραίτητες πιστωτικές μονάδες, οι μέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών, οι εξεταστικές περίοδοι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη του σχετικού τίτλου σπουδών.

Άρθρο 137
 Δομή
α. Η Ε.Σ.Δ.Υ. διαρθρώνεται σε τμήματα, εργαστήρια και κέντρα αναφοράς. Το τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική μονάδα και συντονίζει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του γνωστικού του αντικειμένου που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης. Το τμήμα αποτελείται από το σύνολο των καθηγητών της Ε.Σ.Δ.Υ. που διδάσκουν στο αντίστοιχο με το τμήμα γνωστικό αντικείμενο. Μετά τη σύσταση των τμημάτων, η κοσμητεία αποφασίζει για την κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού στα επιμέρους τμήματα.
β. Τα τμήματα της Ε.Σ.Δ.Υ. είναι:
αα) το τμήμα Δημόσιας Υγείας στο οποίο εμπίπτουν τα γνωστικά πεδία της επιδημιολογίας, της βιοστατιστικής, της προστασίας της υγείας, της διατροφής, της υγείας του παιδιού, της μκροβιολογίας και παρασιτολογίας της δημόσιας υγείας, της κτηνιατρικής της δημόσιας υγείας, της υγειονομικής μηχανικής και περιβαλλοντικής υγιεινής, της επαγγελματικής υγείας και της δημόσιας υγείας των λοιμωδών και χρονίων νοσημάτων.
ββ) το τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας στο οποίο εμπίπτουν τα γνωστικά πεδία των οικονομικών της υγείας, της πολιτικής υγείας, της διοίκησης και οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας, της διοίκησης δημόσιας υγείας, του δικαίου της υγείας και βιοηθικής, των κοινωνικών επιστημών, των επιστημών της συμπεριφοράς της υγείας και της πληροφορικής της υγείας.
γ. Τα εργαστήρια και κέντρα αναφοράς ανήκουν στην Ε.Σ.Δ.Υ. και κατανέμονται στα τμήματα με απόφαση του κοσμήτορα, η οποία υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου σύμφωνα με τον Οργανισμό.

Άρθρο 138
 Όργανα
α.Τα όργανα της Ε.Σ.Δ.Υ. είναι το Συμβούλιο, ο κοσμήτορας και η κοσμητεία.
αα) Το Συμβούλιο αποτελείται από εννέα μέλη, εκ των οποίων έξι μέλη είναι εσωτερικά αποτελούμενα από πέντε μέλη καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και ένα μέλος εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών της Ε.Σ.Δ.Υ., ενώ τρία μέλη είναι εξωτερικά. Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη γενική εποπτεία της Ε.Σ.Δ.Υ., τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξή της, την εκλογή του κοσμήτορα και τη συγκρότηση επιτροπών για τη διεκπεραίωση θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Για τη συγκρότηση του Συμβουλίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 4-8 του άρθρου 8 του ν.4009/2011. Οι κανόνες λειτουργίας του Συμβουλίου ορίζονται στον Οργανισμό της Ε.Σ.Δ.Υ.
ββ) Ως κοσμήτορας εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή της Ε.Σ.Δ.Υ., με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.  Ο κοσμήτορας εκλέγεται, μετά από ανοιχτή προκήρυξη και επιλογή, από το Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία και φανερή ψηφοφορία. Η θητεία του διαρκεί τέσσερα χρόνια και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο κοσμήτορας δεν μπορεί να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία στην Ε.Σ.Δ.Υ. Ο κοσμήτορας συγκαλεί την κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών της, προΐσταται των υπηρεσιών της, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της, διευθύνει την Ε.Σ.Δ.Υ., εκπροσωπώντας την δικαστικώς και εξωδίκως αναπληρούμενος σε όλα τα καθήκοντά του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τους αναπληρωτές του, όπως αυτοί ορίζονται με απόφασή του από καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές που μετέχουν στην κοσμητεία.
γγ) Η κοσμητεία αποτελείται από τον κοσμήτορα, τους διευθυντές των τμημάτων, εκπροσώπους των καθηγητών με διετή θητεία, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με τον  αριθμό των τμημάτων, τους διευθυντές των προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών (μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων) και έναν εκπρόσωπο του διοικητικού προσωπικού διετούς θητείας που συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού. Η κοσμητεία είναι αρμόδια για την εποπτεία της λειτουργίας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, τον προγραμματισμό και την εισήγηση προς τον κοσμήτορα για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων, τη σύνθεση των ειδικών επιτροπών κατάρτισης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, την πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών, την προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων διδασκαλίας, την κατάρτιση και τη δημοσίευση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών της Ε.Σ.Δ.Υ. καθώς και για κάθε άλλη αρμοδιότητα η οποία προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Σ.Δ.Υ.
β. Όργανα του τμήματος είναι ο διευθυντής τμήματος και η συνέλευση τμήματος.
αα) Ο διευθυντής τμήματος εκλέγεται μεταξύ των καθηγητών πρώτης βαθμίδας και των αναπληρωτών καθηγητών για δύο έτη από τη συνέλευση του τμήματος, με απλή πλειοψηφία των παρόντων και εφόσον υπάρχει απαρτία. Οι αρμοδιότητες του διευθυντή τμήματος καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Σ.Δ.Υ.
ββ) Η συνέλευση τμήματος αποτελείται από καθηγητές που διδάσκουν στο οικείο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και οι αρμοδιότητές της καθορίζονται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Σ.Δ.Υ.
γ.Οργανα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Ε.Σ.Δ.Υ. είναι ο διευθυντής μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος και η ομάδα διδασκόντων μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος
αα) Ο διευθυντής μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος εκλέγεται από την ομάδα διδασκόντων του προγράμματος με απλή πλειοψηφία του συνόλου των διδασκόντων για τετραετή θητεία και είναι αρμόδιος για την σύγκλιση της ομάδας διδασκόντων του προγράμματος, την εισήγηση θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητάς του, τη μέριμνα για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού, τη συγκρότηση επιτροπών για τη μελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα η οποία προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Σ.Δ.Υ.
ββ) Η ομάδα διδασκόντων μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος, αποτελείται από τους καθηγητές που διδάσκουν στα μεταπτυχιακά προγράμματα και είναι αρμόδια για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό, τη διατύπωση γνώμης προς την κοσμητεία για τρόπους βελτίωσης του προγράμματος σπουδών καθώς και για κάθε άλλη αρμοδιότητα η οποία προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Σ.Δ.Υ.

Τα όργανα της Ε.Σ.Δ.Υ. επικουρούνται στο έργο τους από γραμματεία η οποία υπάγεται απευθείας στον κοσμήτορα

Άρθρο 139
Αξιολόγηση, διαφάνεια και προγραμματικός σχεδιασμός
α. Στην Ε.Σ.Δ.Υ., με απόφαση του Συμβουλίου, συγκροτείται Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. καθώς και η υποχρέωση της Ε.Σ.Δ.Υ. για δημοσιότητα και διαφάνεια ρυθμίζονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
β. Οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές της Ε.Σ.Δ.Υ., εφόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για εξέλιξη, αξιολογούνται κάθε πέντε έτη ως προς το ερευνητικό, εκπαιδευτικό, διδακτικό και επιστημονικό έργο τους, καθώς και ως προς την εν γένει προσφορά τους στο ίδρυμα, από επιτροπές αξιολόγησης με βάση αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4009/2011.
γ. Η Ε.Σ.Δ.Υ. οφείλει να ανταποκρίνεται στην υποχρέωση δημοσιότητας και διαφάνειας, παρέχοντας, στο διαδικτυακό της τόπο, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τα διοικητικά της όργανα και τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των πόρων, την οργάνωση των σπουδών, τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών, καθώς επίσης στοιχεία για το διοικητικό και άλλο προσωπικό με την ιδιότητά του, την υλικοτεχνική υποδομή και το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
δ. Η  Ε.Σ.Δ.Υ. συντάσσει τετραετές ακαδημαϊκό – αναπτυξιακό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό καθορίζει τους στόχους της, την ιδιαίτερη εκπαιδευτική και ερευνητική της φυσιογνωμία, στρατηγική, δομή και λειτουργία στο πλαίσιο της αποστολής της και κινείται εντός των προβλεπόμενων ορίων του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την ανώτατη εκπαίδευση. Οι κατευθύνσεις του προγράμματος επί των οποίων βασίζεται ο προγραμματικός σχεδιασμός καθορίζονται από το Συμβούλιο της Ε.Σ.Δ.Υ., ύστερα από γνώμη της κοσμητείας. Στη συνέχεια, τα σχέδια του προγραμματικού σχεδιασμού καταρτίζονται από τον κοσμήτορα και εγκρίνονται από το Συμβούλιο της Ε.Σ.Δ.Υ., σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στον Οργανισμό.

 Άρθρο 140
Καθηγητές
α. Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στην Ε.Σ.Δ.Υ. ασκείται από τους καθηγητές οι οποίοι διακρίνονται σε καθηγητές πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές και επίκουρους καθηγητές.Οι θέσεις των καθηγητών είναι ενιαίες, ανήκουν στην Ε.Σ.Δ.Υ. και κατανέμονται και ανακατανέμονται στα τμήματα, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών, με απόφαση της κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση του κοσμήτορα. Οι καθηγητές μπορούν να διδάσκουν σε περισσότερα από ένα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα και προγράμματα δια βίου μάθησης.
αα) Οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι
ββ) Οι επίκουροι καθηγητές εκλέγονται για τετραετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλη μία τετραετή θητεία ύστερα από κρίση.
 
β. Ελάχιστη προϋπόθεση για την εκλογή σε θέση καθηγητή της Ε.Σ.Δ.Υ. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης και αρμόδιο όργανο για την κρίση εκλογής ή εξέλιξης είναι ειδικό εκλεκτορικό σώμα αποτελούμενο από μέλη βαθμίδας καθηγητή της Ε.Σ.Δ.Υ. και καθηγητές από άλλα Α.Ε.Ι. ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας προς την κρινόμενη θέση το οποίο συγκροτείται με απόφαση της κοσμητείας  ειδικότερα προσόντα τα οποία απαιτούνται ανάλογα με τη βαθμίδα καθηγητή της Ε.Σ.Δ.Υ. ρυθμίζονται στον Οργανισμό της Ε.Σ.Δ.Υ.

γ. Η εκλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται με βάση τα προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά καθορίζονται στον Οργανισμό της Ε.Σ.Δ.Υ. ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  Η εκλογή καθηγητή γίνεται με ανοικτή διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης.
αα) Η επιλογή και η εξέλιξη των καθηγητών όλων των βαθμίδων γίνεται από ειδικές επταμελείς επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από καθηγητές, και τα μέλη των οποίων επιλέγονται από το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών της Ε.Σ.Δ.Υ. το οποίο καταρτίζεται και επικαιροποιείται κάθε δύο έτη ανά γνωστικό αντικείμενο από την κοσμητεία, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων και εγκρίνεται από το Συμβούλιο. Η όλη διαδικασία γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011.
ββ) Για την εξέλιξή τους, οι επίκουροι και οι αναπληρωτές καθηγητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προκήρυξη θέσης στην επόμενη βαθμίδα ύστερα από παραμονή στη βαθμίδα που κατέχουν, οι μεν αναπληρωτές για τέσσερα έτη, οι δε επίκουροι καθηγητές για έξι έτη. Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη της θέσης είναι υποχρεωτική. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη με βάση τις ανάγκες της Ε.Σ.Δ.Υ. και το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου που ζητά την εξέλιξη, σε συνδυασμό με το συνολικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο του, όπως αυτό προβάλλεται στην αίτησή του. Αν οι επίκουροι και οι αναπληρωτές καθηγητές δεν εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης μετά από παρέλευση δύο και τριών αντίστοιχα ετών από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους.
γγ) Η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της προς πλήρωση θέσης με το γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής ή του επιστημονικού ή ερευνητικού έργου του υποψηφίου κρίνεται από την επιτροπή επιλογής.

δ. Η διδασκαλία μαθημάτων καθώς και η άσκηση των λοιπών διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στην Ε.Σ.Δ.Υ. δύναται να ανατίθεται, με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έως τριών ακαδημαϊκών ετών, πλήρους η μερικής απασχόλησης, σε εντεταλμένους διδασκαλίας, οι οποίοι είναι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καθώς και σε προσωπικότητες με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο.Οι ανωτέρω συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται αλλά η συνολική θητεία των εντεταλμένων διδασκαλίας στην Ε.Σ.Δ.Υ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε ακαδημαϊκά έτη. Θέματα σχετικά με τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, τα όργανα, τη διαδικασία προκήρυξης, επιλογής και πρόσληψης και τον τρόπο απασχόλησής τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με τον Οργανισμό της Ε.Σ.Δ.Υ.. Στους εντεταλμένους διδασκαλίας καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ε. Για το ασυμβίβαστο της απασχόλησης των καθηγητών της Ε.Σ.Δ.Υ., την παράλληλη απασχόλησή τους σε ξένα και ελληνικά Α.Ε.Ι., τις επιστημονικές και λοιπές άδειες καθώς και τις αποδοχές τους ισχύουν οι εκάστοτε διατάξεις για τα Α.Ε.Ι.

 Άρθρο 141
Λοιπό προσωπικό
α. Τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν εργαστηριακό – εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στην Ε.Σ.Δ.Υ., το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών και επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών, υπό την εποπτεία των καθηγητών της Ε.Σ.Δ.Υ.
αα) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στην Ε.Σ.Δ.Υ. και κατανέμονται από τον κοσμήτορα στα τμήματα, εργαστήρια και κέντρα αναφοράς ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας.
ββ) Τυπικά προσόντα για την κατάληψη θέσης αυτής της κατηγορίας προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. είναι πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

β. Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού ασκούν τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη όλων των υπηρεσιών της Ε.Σ.Δ.Υ., όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό της.

Άρθρο 142
 Σπουδές
α.Η Ε.Σ.Δ.Υ. οργανώνει και λειτουργεί προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε μεταπτυχιακούς τίτλους αντίστοιχους με το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών. Ειδικότερα, απονέμει (i) Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), αντίστοιχα των ειδικεύσεων των οικείων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, (ii) Διδακτορικά Διπλώματα (Δ.Δ.) αντίστοιχα των θεματικών αντικειμένων τα οποία αναπτύσσει και με τη συμμετοχή καθηγητών των Α.Ε.Ι. καθόλη τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής καθώς και στις οικείες επιτροπές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις μεταπτυχιακές σπουδές, και (iii) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις σπουδών μετά από επιτυχή παρακολούθηση ορισμένων μαθημάτων ή μεταπτυχιακών σεμιναρίων.

β. Στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών της Ε.Σ.Δ.Υ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Σ.Δ.Υ.

γ. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, το περιεχόμενο του και η αναγνώριση πιστωτικών μονάδων καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές του οικείου γνωστικού πεδίου και συγκροτείται από τον κοσμήτορα. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εγκρίνεται από τον κοσμήτορα μετά από εισήγηση της κοσμητείας. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη συγκρότηση της επιτροπής, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της κατ’ έτος αναθεώρησης επί μέρους πτυχών του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών.

δ. Με απόφαση της κοσμητείας της Ε.Σ.Δ.Υ. ύστερα από πρόταση των τμημάτων, οργανώνεται πρόγραμμα μαθημάτων διδακτορικών σπουδών, το οποίο περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Περιέχει, επίσης, τα προσόντα και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτούνται για την εφαρμογή του και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του.

ε. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων διδακτόρων ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Σ.Δ.Υ.

ζ. Η Ε.Σ.Δ.Υ. μπορεί να οργανώνει και να προσφέρει προγράμματα σπουδών από κοινού ή σε συνεργασία με σχολές διαφορετικών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και με ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχου τίτλου σπουδών, καθώς και με ερευνητικά κέντρα.

η. Προγράμματα σπουδών μπορεί να διδάσκονται, εν όλω ή εν μέρει, κατ’ εξαίρεση, σε ξένη γλώσσα, με απόφαση του κοσμήτορα, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της κοσμητείας.

θ. Η Ε.Σ.Δ.Υ. μπορεί να οργανώνει και να παρέχει προγράμματα σπουδών δια βίου μάθησης συμπεριλαμβανομένων των εξ αποστάσεως, που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης, κατά την έννοια της περίπτωσης 4 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163). Με απόφαση της κοσμητείας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία, τη διοίκηση και τη χρηματοδότηση του προγράμματος της σχολής δια βίου μάθησης της Ε.Σ.Δ.Υ.

ι. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία όλων των προγραμμάτων σπουδών είναι η πιστοποίησή τους σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), όπως αυτές αναφέρονται στα άρθρα 70 έως 72 του ν. 4009/2011.. Για τη χρηματοδότησή τους από το Δημόσιο απαιτείται να έχουν συμπεριληφθεί στον προγραμματικό σχεδιασμό που προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος.  

 Άρθρο 143
 Πόροι
α. Οι πόροι της Ε.Σ.Δ.Υ. είναι:
αα) επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό,
ββ) πρόσοδοι από τη διαχείριση της περιουσίας της,
γγ) χρηματοδοτήσεις από οποιαδήποτε πηγή που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα, την ανάπτυξη και την επιστημονική μελέτη,
δδ) δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, και
εε) πόροι από κάθε άλλη πηγή.

β. Η τακτική χρηματοδότηση της Ε.Σ.Δ.Υ. από το κράτος για τη μισθοδοσία και τις δαπάνες λειτουργίας εγγράφεται σε ειδικό κωδικό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κατανέμεται στην Ε.Σ.Δ.Υ. με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες απόδοσης. Κάθε πρόσθετη χρηματοδότηση καθορίζεται βάσει δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων, όπως αυτοί εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί κατανομής της δημόσιας χρηματοδότησης στα ΑΕΙ.

Άρθρο 144
 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
α. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ε.Σ.Δ.Υ. εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
β. Με τον Οργανισμό της Ε.Σ.Δ.Υ. δύνανται να ρυθμίζονται θέματα κονδυλίων έρευνας με την ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.4009/2011.. Από της ιδρύσεως του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικου Δικαίου παυει η λειτουργία του ΕΛΚΕ.

Άρθρο 145
Μεταβατικές Διατάξεις
α. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος οι οργανικές θέσεις των καθηγητών και του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. μετατρέπονται σε θέσεις καθηγητών πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτών καθηγητών και επίκουρων καθηγητών στις οποίες εντάσσονται οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος καθηγητές και διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ., μετά από αίτησή τους και σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 έως και 7 του παρόντος.. Η  μετατροπή γίνεται με βάση τα κριτήρια των αντιστοίχων θέσεων, που ίσχυαν πριν τον ν. 4009/2011

β. Με τη έναρξη ισχύος του παρόντος οι καθηγητές της Ε.Σ.Δ.Υ. αξιολογούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του ν.4009/2011.

γ. Οι μόνιμοι επιμελητές και επιστημονικοί συνεργάτες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που κατέχουν οργανική θέση και υπηρετούν στην Ε.Σ.Δ.Υ. κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να ζητήσουν την ένταξή τους σε βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο της επιλογής τους έως δύο φορές που απέχουν τουλάχιστον τρία έτη μεταξύ τους, διατηρώντας τη μονιμότητά τους στη βαθμίδα εκλογής τους. Σε περίπτωση και δεύτερης αρνητικής κρίσης για την ένταξή τους, παραμένουν στις προηγούμενες θέσεις τους οι οποίες μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς, μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, οπότε οι θέσεις αυτές καταργούνται.

δ. Οι μόνιμοι επιμελητές και επιστημονικοί συνεργάτες, που δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά τη δημοσίευση του παρόντος , κατέχουν οργανική θέση και υπηρετούν στην Ε.Σ.Δ.Υ. κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διατηρούν τις θέσεις τους μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, οπότε οι θέσεις αυτές καταργούνται. Εφόσον αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα μέχρι 31.12.2016, μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή μέχρι δύο φορές που απέχουν τρία χρόνια μεταξύ τους, διατηρώντας τη μονιμότητά τους στη βαθμίδα αυτή.

ε. Οι επί θητεία επιμελητές και επιστημονικοί συνεργάτες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που κατέχουν οργανική θέση και υπηρετούν στην Ε.Σ.Δ.Υ., δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη σε βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο της επιλογής τους μέχρι δύο φορές που απέχουν τρία χρόνια μεταξύ τους. Εφόσον δεν ζητήσουν την ένταξή τους σε βαθμίδα καθηγητή, παραμένουν στη θέση τους και εφαρμόζεται το προηγούμενο καθεστώς.

ζ. Οι επί θητεία επιμελητές και επιστημονικοί συνεργάτες, που δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά τη δημοσίευση του παρόντος, που κατέχουν οργανική θέση και υπηρετούν στην Ε.Σ.Δ.Υ., εφόσον δεν ζητήσουν την ένταξή τους σε βαθμίδα καθηγητή, παραμένουν στη θέση τους και εφαρμόζεται το προηγούμενο καθεστώς.

η. Το μόνιμο προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ., περιλαμβανομένων και των κατόχων προσωποπαγών θέσεων, υπόκειται στην αξιολόγηση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρ. 21 του Ν. 4009/2011.

θ. Το υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μόνιμο ή με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου επιστημονικό προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ. στο οποίο έχει ανατεθεί εκπαιδευτικό ή ερευνητικό έργο, δύναται με αίτησή του, σε προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, να εντάσσεται σε θέσεις εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με απόφαση της κοσμητείας ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από καθηγητές πρώτης βαθμίδας και αναπληρωτές καθηγητές.

ι. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στην Ε.Σ.Δ.Υ., εργαστηριακοί ή άλλοι επιστήμονες διατηρούν τις θέσεις τους και ασκούν τα ίδια καθήκοντα έως την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

ια. Το μη διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό καθώς και το τεχνολογικό προσωπικό που υπηρέτησε στην Υ.Σ.Α. και την Ε.Σ.Δ.Υ. και δεν έχει για οποιαδήποτε λόγο μεταταγεί και ενταχθεί σε θέσεις της Ε.Σ.Δ.Υ. μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ισχύ του παρόντος προκειμένου να ενταχθεί ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας του και τα προσόντα του σε αντίστοιχες θέσεις της Ε.Σ.Δ.Υ.
ιβ. Για το διορισμό, τη βαθμολογική εξέλιξη και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του Διοικητικού Προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

ιγ. Μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού της Ε.Σ.Δ.Υ., τα προβλεπόμενα σε αυτόν ζητήματα ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, οργάνων της  και έως τη συγκρότησή τους με απόφαση του κοσμήτορα και του Συλλόγου των Καθηγητών της Ε.Σ.Δ.Υ..

Άρθρο 146
 Καταργούμενες διατάξεις
Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και, ιδίως:
1.    το εδ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2194/1994,
2.    η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2194/1994, με εξαίρεση την περίπτωση 7 του α’ εδαφίου, που διατηρείται σε ισχύ μόνο για την εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν.2920/2001 και της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν.3685/2008,
3.    τα εδ. α’ και δ’ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2194/1994 και οι παράγραφοι 2 και 3 του  αρθρου 40 του ν. 4025/2011.

Άρθρο 147
Καταργούμενες Διατάξεις
Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις από την περίπτωση Ζ του άρθρου 186 ν. 3852/2010 (Α΄87) η υποπερίπτωση Ι α έως και ε.

Άρθρο 148
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου άρχεται από τη δημοσίευση του νόμου, εκτός αν ορίζεται άλλως από ειδικές διατάξεις.

Αθήνα ……./2/2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
                                                                  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
                                                                     ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ     
                              ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ  
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                         ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                       ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ                ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ               Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                            ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
                                      ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ