Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4051 που περιλαμβάνει μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων

Δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ., με αριθμό φύλλου 40/29-02-2012, ο νόμος 4051/2012, «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του μνημονίου συνεννόησης του ν.4046/2012.», με τον οποίο στις βασικές του διατάξεις περιλαμβάνονται η περικοπή των κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Το πλήρες κείμενο του νόμου: ΕΔΩ