Οι ρυθμίσεις που μετατρέπουν τις συντάξεις σε βοηθήματα

Toυ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ*

Μέσα στη βδομάδα αναμένεται να εκδοθούν οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι για την υλοποίηση των πραξικοπηματικών-κατεδαφιστικών αλλαγών που «κατακρεουργούν» τα συνταξιοδοτικά-ασφαλιστικά δικαιώματα των πολιτών.

Αναλυτικότερα, οι μειώσεις στις συντάξεις από 5% ως 20% θα ξεκινήσουν με την σύνταξη Φεβρουαρίου η οποία θα καταβληθεί στις 31 Ιανουαρίου και θα ισχύσουν όμως αναδρομικά από 1-1-2013, «πετσοκόβοντας» (σε δόσεις) και τη σύνταξη του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τον νόμο, από 1.1.2013 η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων άνω των 1.000,00 ευρώ από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία μειώνονται με τον εξής τρόπο:

α. Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500.00 ευρώ μειώνεται στο σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.
β. Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ μειώνεται στο σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.
γ. Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 2.000,01 ευρώ έως 3.000,00 ευρώ μειώνεται κατά ποσοστό 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.
δ. Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 3.000,01 ευρώ και άνω μειώνεται κατά ποσοστό 20% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ.

Στο ως άνω άθροισμα λαμβάνονται υπόψη τα μερίσματα καθώς και κάθε είδους προσαυξήσεις. Επί του αθροίσματος αυτού το ποσό της μείωσης επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τομέα. Για τον υπολογισμό του ποσοστού της μείωσης λαμβάνεται υπόψη το καταβλητέο ποσό συντάξεως ή του ως άνω αθροίσματος την 31.12.2012 μετά τις μειώσεις και τις παρακρατήσεις της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.

Σε ότι αφορά τώρα στα εφάπαξ το «πετσόκομμά» τους θα γίνει ως εξής:

Στους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1.8.2010 και μετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος μειώνεται ποσοστιαία κατά φορέα – τομέα πρόνοιας. Συγκεκριμένα: Στους Τομείς Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑΠΙΤ 2,21%, Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων του ΤΑΠΙΤ 17,35%, Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ 18,38%, Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ κατά 26,77%, Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του ΤΑΠΙΤ 63,91%, Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑΠΙΤ 41,52%, Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ 22,67%, Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ 42,29%, Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος του ΤΠΔΥ 36,94%, Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών του ΤΠΔΥ 52,21%, Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ 6,19%, Πρόνοιας Εφημ/λών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ κατά 8,21%, Πρόνοιας Εφημ/λών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Θες/νίκης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ 28,41%, στον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ 3,84%, στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ 41,17%, Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ 17,42%, Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ κατά 32,80%, Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ 83,00%, Πρόνοιας Αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ 1,94%, Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του ΤΕΑΠΑΣΑ 45,49%, στο Λογαριασμό Πρόνοιας Υπαλλήλων ΙΚΑ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 35,11%.

Στα πρόσωπα που δεν έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής ή οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης καταβάλλεται η αποζημίωση, λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, του ν. 3198/1955 (Α΄ 98) σε συνδυασμό με το ν. 2112/1920 (Α΄ 67) όπως ισχύουν. Το ποσό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης είναι ανάλογο με τον χρόνο υπηρεσίας που έχει πραγματοποιηθεί εκτός της ασφάλισης σε φορέα-τομέα πρόνοιας προς το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Σε καμία περίπτωση η εν λόγω αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 15.000 ευρώ.

Στο πεδίο τώρα των οικογενειακών επιδομάτων, με το πρόσχημα της καταγραφής των δικαιούχων, θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην καταβολή τους και εξετάζεται σοβαρά ακόμα και το να μην καταβληθούν τα επιδόματα μέχρι το τέλος του χρόνου! Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί από 1.1.2013 και θα χορηγηθεί με «προκρούστεια» εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να αποκλειστούν πάρα πολλοί δικαιούχοι.

Απέναντι λοιπόν σε αυτήν την κοινωνικά βάρβαρη πολιτική που κατεδαφίζει τα δικαιώματα και τις ζωές μας –και την οποία θα υλοποιήσουν οι επικείμενες ερμηνευτικές εγκύκλιοι- δεν έχουμε άλλη επιλογή από την αντίσταση και την ανατροπή. Την προοδευτική ανατροπή!

* Ο Γιώργος Κουτσούκος είναι οικονομολόγος

– Aναδημοσίευση από το iskra.gr

Δευτέρα 19 Νομεβρίου 2012