Εκδόθηκε η απόφαση με »ψαλιδισμένα» κονδύλια για Νυκτερινά, Κυριακές, υπερωρίες

Εκδόθηκε η απόφαση που περιέχει την τελική έγκριση του κονδυλίου των πρόσθετων αμοιβών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Υγείας, και Κέντρων Ψυχ. Υγείας.

Το το κονδύλι των πρόσθετων αμοιβών των υγειονομικών που είχε αρχικά εγκριθεί για τα 2012 ήταν 87.489.500,00 €  (ΦΕΚ 172 Β /06.02.2012)

Η έγκριση για το 2013 »κατέβηκε» στα 69.080.000,00 € το 2013 (ΦΕΚ 3562 Β /31.12.2012). Έχουμε δηλαδή μια μείωση τουλάχιστον ως προς τα εγκεκριμένα ποσά κατα 18.409.500 €.

Βεβαίως και το 2012 είχαν περικοπεί ακόμα περισότερο σε σχέση με την αρχική έγκριση οι επιχορηγήσεις για νυκτερινά κυριακές και αργίες στα νοσοκομεία για το μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό (αλλά και του επιστημονικού προσωπικού που υπάρχει ξεχωριστή πίστωση) με αποτέλεσμα το τελικό ποσό να μην ξεπέρασε τα 79 εκατ. €.

Ακόμα και έτσι έχουμε μια μείωση που ξεπερνά το 10%

 Αυτές οι περικοπές το 2012 είχαν σαν αποτέλεσμα αρκετά νοσοκομεία να ξεπερνούν σε ποσά για νυκτερινά και κυριακές το δωδεκαρτημόριο και τελικά να μην μπορούν να πληρώσουν δεδουλευμένα, αφού οι πιστώσεις δεν επαρκούσαν. Την ίδια αντιμετώπιση βεβαίως έχει και το ιατρικό προσωπικό με την δραματική μείωση των ποσών για εφημερίες.

 Είναι προφανές ότι φέτος μετά και αυτές τις περικοπές η κατάσταση θα είναι ακόμα πιο δραματική.

Βεβαίως αναμένεται η τελική κατανομή των ποσών ανά νοσοκομείο για να δούμε τις επιπτώσεις αυτών των περικοπών πιο συγκεκριμένα.