Τροπολογίες στη Βουλή από το ΣΥΡΙΖΑ για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ μετά τις συνεχείς καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευμένων σε Νυκτερινά Κυριακές Αργίες του προσωπικού των Νοσοκομείων αλλά και των εφημεριών των Γιατρών κατέθεσε δύο τροπολογίες στο σχ νόμου Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών με τις οποίες αντιμετωπίζονται τα παρακάτω ζητήματα:

1. Τα διάφορα γραφειοκρατικά εμπόδια που προκύπτουν και εμποδίζουν την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων.

2. Την αποπληρωμή δεδουλευμένων προηγούμενων μηνών που έγιναν καθ υπέρβαση των πιστώσεων.

Είναι γνωστό βεβαίως ότι σε αρκετές περιπρώσεις τα γραφειοκρατικά εμπόδια απλώς αποτελούν προσχημα αφού το βασικό πρόβλημα είναι η συρρίκνωση των πιστώσεων και μια ιδιότυπη στάση πληρωμών που εφαρμόζει το υπ Υγείας και η Κυβέρνηση.

Δείιτε τις αιτιολογικές έκθεσεις καθώς και τις σχετικές τροπολογίες:

 

1η τροπολογία σχετικά με το σύστημα καταβολής των δεδουλευμένων

ΑιτιολογικήΈκθεση

Το σημερινό σύστημα αποζημίωσης των εφημεριών ιατρών και των πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού (πλην ιατρών) των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ μέσω Υ.Δ.Ε. είναι αναποτελεσματικό, χρονοβόρο και γραφειοκρατικό με συνέπεια τη μεγάλη καθυστέρηση καταβολής των, μερικές φορές έως και μήνες.

Προτεινόμενηπροσθήκητροπολογία

Η καταβολή της αποζημίωσης για τις εφημερίες ιατρών και των πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού (πλην ιατρών) των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ, του Αιγινήτειου, του Αρεταίειου, του ΝΙΜΤΣ και του Ε.Κ.Α.Β., που πραγματοποιούνται μηνιαίως, γίνεται με ξεχωριστή μισθολογική κατάσταση τον επόμενο μήνα από την εκτέλεση τους, μέσω της Ενιαίας  Αρχής Πληρωμών με την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού μετά από σχετική βεβαίωση για την πραγματοποίηση τους απο τον Διοικητή του οικείου Νοσοκομείου.

Αθήνα, 19/04/2013

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Κυριακάκης Βασίλειος

Ξανθός Ανδρέας

Ζαχαριάς Κωνσταντίνος

2η τροπολογία σχετικά με την αποπληρωμή δεδουλευμένων προηγούμενων μηνών που έγιναν καθ υπέρβαση των πιστώσεων

Αιτιολογικήέκθεση

Η παρούσα διάταξη προωθείται προκειμένου να καταβληθούν όλες οι δεδουλευμένες τακτικές και πρόσθετες εφημερίες ιατρών και όλες οι πρόσθετες αμοιβές του πάσης φύσεως προσωπικού( πλην ιατρών) των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ, του Αιγινήτειου, του Αρεταίειου, του ΝΙΜΤΣ και του Ε.Κ.Α.Β., που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι και την έναρξη ισχύος του παρόντος. Δεδομένου ότι η κατατεθείσα με αριθμ. 368/64 29.3.13      τροπολογία του Υπουργού Υγείας καλύπτει τις δαπάνες για εφημερίες και πρόσθετες αμοιβές μόνο από τον Οκτώβριο του 2012.

Προτεινόμενητροπολογία

Δαπάνες για την πληρωμή αποζημίωσης τακτικών και πρόσθετων εφημεριών ιατρών και όλες οι πρόσθετες αμοιβές (εξαιρέσιμα, νυχτερινά, υπερωρίες) του πάσης φύσεως προσωπικού (πλην ιατρών) των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ, του Αιγινήτειου, του Αρεταίειου, του ΝΙΜΤΣ και του Ε.Κ.Α.Β., που πραγματοποιήθηκαν από το νΙανουάριο του 2012 μέχρι και την έναρξη ισχύος τουπ αρόντος, καθ´ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού και χωρίς την τήρηση των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων δύνανται να εκκαθαριστούν όλες εξαιρετικά σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας τρέχοντος έτους, κατά παρέκκλιση των σχετικών με τα ανωτέρω διατάξεων. Στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται και οι ειδικευόμενοι Ιατροί του πρώην 1ου Νοσοκομείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νυν ¨Παραρτήματος Σισμανογλείου¨ και ¨Αγ. Αναργύρων¨. Αφορά επίσης και τα οφειλώμενα υπόλοιπα από τις τακτικές εφημερίες των ιατρών του Ε.Σ.Υ. για το ως άνω διάστημα. Οι πρόσθετες αμοιβές του πάσης φύσεως προσωπικού πλην ιατρικού του Αιγινητείου, Αρεταίειου και ΝΙΜΤΣ, βαρύνουν τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των φορέων αυτών.

Αθήνα, 19/04/2013

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Κυριακάκης Βασίλειος

Ξανθός Ανδρέας

Ζαχαριάς Κωνσταντίνος