Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις για Νυκτερινά Κυριακές υπερωρίες2014 και εφημερίες ιατρών του Α Εξαμήνου 2014

Δημοσιεύτηκαν στην Διαύγεια οι αποφάσεις για την έγκριση των ποσών και των ωρών ανά Νοσοκομείο που αφορούν Νυκτερινά Κυριακές και υπερωρίες για το προσωπικό,  τα ποσά που αφορούν τις εφημερίες του επιστημονικού προσωπικού για το 2014 καθώς και οι εφημερίες γιατρών για το Α εξάμηνο 2014. Επίσης αποφάσεις αντίστοιχες για το ΕΚΑΒ καθώς και για στρατιωτικά και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία.

 

Έχουμε τονίσει βεβαίως ότι για μα ακόμα χρονιά πέφτει και νέο χοντρό λεπίδι στα αντίστοιχα ποσά με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες των ίδιων των Νοσοκομείων.

Δείτε τις αντίστοιχες επιπάσεις από την Διαύγεια

Κατανομή ωρών υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Κέντρων Υγείας, και Κέντρων Ψυχ. Υγείας

Κατανομή ποσού για αποζημίωση ενεργών εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων

«Aποζημίωση πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού (πλην ιατρών) του Ε.Κ.Α.Β. μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουνίου 2014»

«Αποζημίωση εφημεριών νοσοκομείων ιατρών Ε.Σ.Υ μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουνίου οικ.έτους 2014»

«Αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουνίου οικ.έτους 2014»

«Αποζημίωση εφημεριών ιατρών του ΝΙΜΤΣ μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουνίου οικ. έτους 2014»

«Αποζημίωση εφημεριών ιατρών των Ν.Ι. Αιγινήτειου και Αρεταίειου μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουνίου οικ.έτους 2014»