Συγκροτείται η νέα κοινή συνδικαλιστική παράταξη της ριζοσπαστικής Αριστεράς

του Σωτήρη Μάρταλη

Στις 22 και 23 Φλεβάρη θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Σινέ Κεραμικός συνδιάσκεψη για την ίδρυση μιας νέας συνδικαλιστικής παράταξης, που φιλοδοξεί να καλύψει τον ευρύτερο χώρο της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Η συν­διά­σκε­ψη ορ­γα­νώ­νε­ται από ορ­γα­νω­τι­κή επι­τρο­πή στην οποία συμ­με­τέ­χουν συν­δι­κα­λι­στι­κά στε­λέ­χη που μέχρι σή­με­ρα δρα­στη­ριο­ποιού­νται στο Δί­κτυο Συν­δι­κα­λι­στών Ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς, την Αυ­τό­νο­μη Πα­ρέμ­βα­ση, την Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά, την Ένωση Ερ­γα­ζο­μέ­νων, αλλά και από ανέ­ντα­χτους συν­δι­κα­λι­στές, που συμ­με­τέ­χουν σε διά­φο­ρες ερ­γα­τι­κές-συν­δι­κα­λι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες και συλ­λο­γι­κό­τη­τες.

Κρί­σι­μη πε­ρί­ο­δος

Σε μία πε­ρί­ο­δο που ο κό­σμος της ερ­γα­σί­ας δέ­χε­ται απα­νω­τές επι­θέ­σεις, με την ηγε­σία των συν­δι­κά­των να έχει εντα­χθεί στο μνη­μο­νια­κό κα­θε­στώς, γί­νε­ται πε­ρισ­σό­τε­ρο από ανα­γκαίο να εκ­φρα­στεί ένα ορ­γα­νω­μέ­νο πο­λι­τι­κό ρεύμα της Ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς μέσα στα συν­δι­κά­τα.

Οι ερ­γα­ζό­με­νοι παρά το ότι δεν κα­τόρ­θω­σαν να στα­μα­τή­σουν και να ανα­τρέ­ψουν τις μνη­μο­νια­κές πο­λι­τι­κές συ­νε­χί­ζουν να δί­νουν σκλη­ρές κλα­δι­κές μάχες. Μόνο το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα ζή­σα­με τις κα­τα­λή­ψεις της ΕΡΤ, καθώς και τις απερ­γί­ες των εκ­παι­δευ­τι­κών δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης, των ερ­γα­ζό­με­νων στα πα­νε­πι­στή­μια, ενώ συ­νε­χί­ζουν τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις τους οι κα­θα­ρί­στριες του υπουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών και οι σχο­λι­κοί φύ­λα­κες. Τέλος 2 μήνες συ­μπλη­ρώ­νει η απερ­γία των για­τρών στον ΕΟΠΥΥ. Από τα τέλη Μάρτη τε­λειώ­νει το οκτά­μη­νο της δια­θε­σι­μό­τη­τας και ορι­στι­κο­ποιού­νται  απο­λύ­σεις ενώ ετοι­μά­ζουν τον νέο γύρο του 2014 με 12.500 νέες δια­θε­σι­μό­τη­τες και απο­λύ­σεις.

Κα­θη­με­ρι­νές μάχες δί­νο­νται και στον ιδιω­τι­κό τομέα, πα­ρό­τι η κα­τά­στα­ση είναι εξαι­ρε­τι­κά δύ­σκο­λη. Ερ­γα­ζό­με­νοι σε δύ­σκο­λους χώ­ρους που η ασυ­δο­σία των αφε­ντι­κών ξε­περ­νά­ει κάθε όριο (εται­ρεί­ες ενοι­κί­α­σης προ­σω­πι­κού στις τρά­πε­ζες, Αε­ρο­δρό­μιο, εται­ρεί­ες courier, εται­ρεί­ες κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας), έχουν φτιά­ξει σω­μα­τεία που προ­σπα­θούν να αντι­στα­θούν στη βάρ­βα­ρη επί­θε­ση κυ­βέρ­νη­σης και ερ­γο­δο­σί­ας, ακόμη και κό­ντρα σε δίκες μιας και η ποι­νι­κο­ποί­η­ση της συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης χτυ­πά­ει αριθ­μούς ρεκόρ τα τε­λευ­ταία δύο χρό­νια. Είναι απα­ραί­τη­τες οι πρω­το­βου­λί­ες για να φτια­χτούν τέ­τοια σω­μα­τεία σε κάθε κλάδο του ιδιω­τι­κού τομέα.

Συ­νε­λεύ­σεις

Πριν την ιδρυ­τι­κή συν­διά­σκε­ψη της νέας συν­δι­κα­λι­στι­κής πα­ρά­τα­ξης θα γί­νουν συ­νε­λεύ­σεις, κατά κλάδο σε Αθήνα και Θεσ­σα­λο­νί­κη, και νο­μαρ­χια­κές συ­νε­λεύ­σεις στις υπό­λοι­πες πό­λεις. Σε αυτές τις συ­νε­λεύ­σεις θα συ­ζη­τη­θούν τα ει­ση­γη­τι­κά κεί­με­να της ορ­γα­νω­τι­κής επι­τρο­πής. Αυτή η δια­δι­κα­σία θα δώσει τη δυ­να­τό­τη­τα να προ­χω­ρή­σει η συ­ζή­τη­ση για το πώς μπο­ρού­με να υπε­ρα­σπί­σου­με τα δι­καιώ­μα­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων, να στα­μα­τή­σου­με και να ανα­τρέ­ψου­με την πο­λι­τι­κή των κα­πι­τα­λι­στών. Να εκτι­μή­σου­με την κα­τά­στα­ση της τάξης μας και του συν­δι­κα­λι­στι­κού κι­νή­μα­τος. Για το πως μπο­ρού­με να ανα­συ­γκρο­τή­σου­με το σ.κ., ποιο πρό­γραμ­μα ελά­χι­στων διεκ­δι­κή­σε­ων προ­τεί­νου­με καθώς και πως μπο­ρού­με να αντι­με­τω­πί­σου­με στα συν­δι­κά­τα το ρα­τσι­σμό και το φα­σι­σμό. Στην ιδρυ­τι­κή συν­διά­σκε­ψη θα λά­βουν μέρος οι εκλεγ­μέ­νοι αντι­πρό­σω­ποι από τις συ­νε­λεύ­σεις, καθώς και όσοι από τα εγ­γε­γραμ­μέ­να μέλη είναι εκλεγ­μέ­νοι συν­δι­κα­λι­στές. Στη συν­διά­σκε­ψη θα κλη­θούν να συμ­με­τέ­χουν με δι­καί­ω­μα λόγου και πα­ρα­τη­ρη­τές οι οποί­οι μπο­ρεί να μην εντάσ­σο­νται ακόμα στη στην πα­ρά­τα­ξη, αλλά τους εν­δια­φέ­ρει και θέ­λουν να συμ­με­τέ­χουν στις δια­δι­κα­σί­ες. Τα κεί­με­να άπο­ψης, για όποιον-α θέλει να συμ­βά­λει στη συ­ζή­τη­ση, θα «αναρ­τη­θούν» σε σχε­τι­κό site.    

Τους τε­λευ­ταί­ους μήνες, κα­τα­γρά­φε­ται μια με­γά­λη άνο­δος των δυ­νά­με­ων της συν­δι­κα­λι­στι­κής ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς στις εκλο­γές ομο­σπον­διών ερ­γα­τι­κών κέ­ντρων και πρω­το­βάθ­μιων σω­μα­τεί­ων. Το εί­δα­με στην ΟΛΜΕ, στην ΑΔΕΔΥ, στους για­τρούς του ΕΟΠΥΥ, σε ερ­γα­τι­κά κέ­ντρα ΕΚΑ, Με­σο­λογ­γί­ου αλλά και στην Ομο­σπον­δία Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων, ΕΛΒΟ κ.α.  

Ρόλος και δυ­να­τό­τη­τες

Αυτές οι εξε­λί­ξεις με­γα­λώ­νουν το ρόλο και τις δυ­να­τό­τη­τες των δυ­νά­με­ων της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κί­νη­μα. Πως αντι­με­τω­πί­ζου­με τη συ­γκρό­τη­ση των προ­ε­δριών των συν­δι­κά­των, αρκεί  η λο­γι­κή των αντι­προ­σω­πευ­τι­κών προ­ε­δρεί­ων μια πε­ρί­ο­δο που είναι ανα­γκαία η κί­νη­ση των συν­δι­κά­των πάνω σε ένα αγω­νι­στι­κό πρό­γραμ­μα ανα­τρο­πής; Είναι επι­πλέ­ον ζη­τή­μα­τα που ανοί­γουν αυτή την πε­ρί­ο­δο.

Οι ερ­γα­ζό­με­νοι του «Κόκ­κι­νου Δι­κτύ­ου» θα πα­λέ­ψουν ώστε οι δια­δι­κα­σί­ες συ­γκρό­τη­σης της νέας πα­ρά­τα­ξης να απο­τε­λέ­σουν τη βάση για να ορ­γα­νω­θεί το πο­λι­τι­κό ρεύμα της Ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς μέσα στα συν­δι­κά­τα.

Πηγή: www.rproject.gr