Κατάργηση οικονομικής επιβάρυνσης ασφαλισμένων για διαγνωστικές εξετάσεις

To ΦΕΚ με την Γ3γ/28034 απόφαση του υπ. Υγείας, με την οποία καταργείται προς όφελος των ασφαλισμένων η επιβάρυνσή τους πέραν της καθορισμένης νόμιμης συμμετοχής που επέβαλαν διάφορα διαγνωστικά κέντρα για εξετάσεις υψηλής καινοτομίας(όπως ψηφιοποιημένες ακτινογραφίες, ψηφιοποιημένες μαστογραφίες).

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων: «Το εδάφιο 22 του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης Υ9/οικ.70521 (ΦΕΚ 2243/Β/18−8−2014), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου μόνου της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 113385/31−12−2014 (ΦΕΚ 35/Β/14−01−2015), όπου αναφέρεται ότι: “Επίσης δύναται να επιτρέπεται να εισπραχθούν για περιπτώσεις εξετάσεων υψηλής καινοτομίας επιπλέον συμμετοχές από τους ασφαλισμένους, όπως ψηφιοποιημένες ακτινογραφίες, ψηφιοποιημένες μαστογραφίες”, καταργείται».

Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των ασφαλισμένων στις παρακλινικές εξετάσεις είναι ρητώς προσδιορισμένη (άρθρο 8, Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ, ΦΕΚ 3054Β/2012) και καθορίζεται στο 15% της αξίας του Κρατικού Τιμολογίου ή της εκάστοτε ασφαλιστικής τιμής της εξέτασης.