Τα οριστικά αποτελέσματα της 5Κ για 316 θέσεις προσωπικού της ΔΕ Κατηγορίας

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε σήμερα τα οριστικά αποτελέσματα για 316 θέσεις προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την προκήρυξη 5Κ.

Στην ανακοίνωσή του το ΑΣΕΠ Αναφέρει:

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα οριστικά αποτελέσματατης Προκήρυξης 5Κ/2015 (ΦΕΚ 6/27-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τριακοσίων δεκαέξι (316) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) σε φορείς τουΥπουργείου Υγείας.

Οι πίνακες διοριστέωναπεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο μοναδικό κώδικα ο οποίος αναγράφεται στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.