Η ΟΕΝΓΕ απαιτεί την παράταση της θητείας όλων των επικουρικών

Έντονα αντιδρά η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) στην πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (ν. 4410, άρθρο 52, παρ. 7α) για την παράταση της θητείας των επικουρικών γιατρών, καθώς δίνεται η δυνατότητα παράτασης μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017, μόνο των υπηρετούντων επικουρικών γιατρών που η η θητεία τους λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

 

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη σχετική ρύθμιση που έδινε τη δυνατότητα παράτασης της θητείας έως 31 Δεκεμβρίου 2015, σε όλους ανεξαιρέτως τους επικουρικούς γιατρούς, τονίζει η ΟΕΝΓΕ και ζητεί επανόρθωση: «Η ρύθμιση δημιουργεί ανισοτιμία και αδικία σε βάρος των επικουρικών γιατρών η θητεία των οποίων λήγει σε ημερομηνία διαφορετική της 30ής Σεπτεμβρίου 2016 (π.χ. στις 31/12/2016) και απαιτείται άμεση επανόρθωση ώστε να περιλαμβάνει όλους τους επικουρικούς γιατρούς που υπηρετούν σήμερα ανεξαρτήτως της ημερομηνίας λήξης της θητείας τους».

Σύμφωνα με Ομοσπονδίας, «στην πράξη αποδεικνύεται πως η διατήρηση του “θεσμού” προσωρινότητας και ομηρίας του “επικουρικού επιμελητή”, εκτός των άλλων (προσωρινότητα, ελαστικότητα, αδιαφάνεια, μισθοδοσία από “ίδια έσοδα” υποχρεώσεις – δικαιώματα) δίνει διαχρονικά την ευχέρεια στην πολιτεία να δημιουργεί διακρίσεις κατά το δοκούν».

Η ΟΕΝΓΕ, τέλος, επαναλαμβάνει το πάγιο αίτημά της για κάλυψη όλων των κενών θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ με προσλήψεις μόνιμων επιμελητών Β’ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Σχετική ανακοίνωση για το θέμα έχει εκδώσει και το Ενωτικό Κίνημα που ακολουθεί

Πρόταση για απόφαση σε ΕΓ ΟΕΝΓΕ και ΔΣ ΕΙΝΑΠ για άρση της ανισοτιμίας και αδικίας σε βάρος των επικουρικών

Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (Ν. 4410, άρθρο 52, παρ. 7α) δίνεται η δυνατότητα παράτασης θητείας ως 30/9/2017 ΜΟΝΟΝ όσων υπηρετούντων επικουρικών ιατρών η θητεία λήγει στις 30/9/2016. Αυτό μάλιστα σε αντίθεση με προηγούμενη σχετική ρύθμιση (Ν. 4320, άρθρο 39, παρ. 2) που τότε έδινε δυνατότητα παράτασης θητείας ως 31/12/2015 σε ΟΛΟΥΣ τους τότε υπηρετούντες επικουρικούς ιατρούς χωρίς διάκριση.

Είναι αυτονόητο πως η παραπάνω πρόσφατη ρύθμιση δημιουργεί ανισοτιμία και αδικία σε βάρος των επικουρικών ιατρών η θητεία των οποίων λήγει σε ημερομηνία διαφορετική της 30/9/2016 (π.χ. στις 31/12/2016) και απαιτείται άμεση επανόρθωση, ώστε η πρόσφατη ρύθμιση για δυνατότητα παράτασης θητείας ως 30/9/2017 να περιλαμβάνει ΟΛΟΥΣ τους σήμερα υπηρετούντες επικουρικούς ιατρούς.

Εμμένουμε στο πάγιό μας αίτημα για κάλυψη όλων των κενών θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ ως οργανικές θέσεις μόνιμων Επιμελητών Β΄, αφού και με την ευκαιρία αυτή στην πράξη αποδεικνύεται εκτός των άλλων (προσωρινότητα, ελαστικότητα, αδιαφάνεια, μισθοδοσία από «ίδια έσοδα», ανισοτιμία σε καθήκοντα – υποχρεώσεις κ.λπ.) πως η διατήρηση του «θεσμού» προσωρινότητας και ομηρίας του «επικουρικού επιμελητή» δίνει διαχρονικά την ευχέρεια στην πολιτεία να δημιουργεί διακρίσεις κατά το δοκούν.

Ν. 4410 «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών – μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 141Α/03-08-2016)

Άρθρο 7, παρ. α:

Η παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4272/2014 (Α’ 145), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Δύναται να παραταθεί η θητεία των υπηρετούντων σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ. Π.Υ.Υ.) κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επικουρικών ιατρών, η οποία λήγει στις 30.9.2016, για ένα έτος, ήτοι μέχρι τις 30.9.2017, εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου ή της οικείας Δ.Υ.Πε.. »

β. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης υποπαραγράφου της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν. 4320/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

«Παρατείνεται μέχρι τις 30.9.2017 η θητεία του επικουρικού προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α’ 81), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.).»